Now Reading
Izingxoxo zokuvuselela iKolishi LaMakhosi
Dark Light

Izingxoxo zokuvuselela iKolishi LaMakhosi

‘Uma ngibuka okwenzeka eMakhosini, ikakhulukazi lawo asemancane, ngifikelwe kokunye wukudumala nokuhawuka. Ngike ngiwafisele esethu isikhathi noyise siselapha eKolishi LoBukhosi kwaNongoma. Lesi kwabe kungesona nje kuphela isikhungo semfundo kepha kwakuyindawo lapho kwabe kuthungwa khona isizwe. Ababelapha kwabe kungabantu okwabe kwaziwa ukuthi bazohola izizwe kanye noZulu. Ubunye obabe bakhiwa yibo obenza nanamuhla bonke abafunda kuleliya kolishi nanamuhla basazana futhi basazisana. Bayazelwana futhi basafiselana okuhle nasezizweni zabo. Kuyisifiso sami ukuthi leli Kolishi livuselelwe ukuze lenze umsebenzi ofanayo nakuMakhosi asemancane.” Lawa ngamazwi eSILO esawasho ngonyaka wezi-2012 eNyokeni eMbizweni YaMakhosi.

Uma konke kuhamba ngononina leli phupho lOngangezwe Lakhe ngoBukhosi lingafezeka. Lokhu kulandela umhlangano wangoMsombuluko esiphuma kuwo nayilapho bekuhlangene aMakhosi amadala ayefunda eKolishi iBhekuzulu. Ngokujutshwa yiSILO lo mhlangano ubuhlewe nguMehluleli uJerome Ngweya oyisandla sokuphosa seSILO eBhodini le-Ingonyama Trust.

“Kuyathokozisa ukuthi eleSILO aliwelanga phansi. Omdala usesiphimise kaningi isifiso sakhe sokuba kuvuselelwe leli Kolishi nakholwa wukuthi kungaba nemiphumela emihle hhayi kuphela ekufundiseni aMakhosi ngoBukhosi kepha nangokudala ubunye kuMakhosi ezizwe,” kusho uMtimande.

Owayefundisa kulesi sikole uMnu uBonginkosi Ndimande usikhumbule lesi sikhungo ngentokozo wasitusa ekutheni sabe sitshala okuhle kodwa. “Ukuvalwa kwalesi sikole kwasiphatha kabi ngoba sabe siwazi umsebenzi waso omuhle. Lapha eKolishi bekulolongwa ubuntu, kukhona ubuntu kukhona ukuzwana kukhona uthando. Bekukhona ukubambisana, zizwana izingane zaMakhosi,” kusho uNdimande.

Iphawula ngeshwa lokuvalwa kwalesi sikole, iNkosi uV.T. Mchunu ithe: “Yize savalwa sengaphuma kuso kepha ukuzwa ukuthi sesiyavalwa akubanga yinto enhle kimi. AMakhosi amaningi amanye asezihlalweni zoyise namuhla adlula kuso lesi sikole. Inhloso yokuba khona kwaso yabe iyinhle njengoba yabe yakha ukuzwana. Uma singabuye sivuselelwe singajabula kakhulu ngoba singalungisa okuningi. Uyabona nje aMakhosi amaningi aseze azane nje ngoba ehlangana emihlanganweni. Lesi sikole sasihlanganisa wonke umuntu kwazise kuso kwakukhona nabaqhamuka esizweni samaNdebele kanye naseSwazini imbala,” kusho iNkosi uV.T. Mchunu.

See Also

Amanye aMakhosi abehambele lo mhlangano bekukhona iNkosi uM.E. Dhlomo odabuka eNkandla, eQhudeni kube iNkosi uD.J. Hlabisa waseMkhanyakude, iNkosi uB Biyela odabuka eNkandla, eMahlayizeni, kanye neNkosi uB.N. Mdletshe.

AMakhosi abe esenquma umhla zili-15 kuMbasa nonyaka njengosuku lapho azophinde ehlangane khona ukuzodingida indlela eya phambili ngesicelo sawo, emva kwalokho ayobe esecela ukuba ahlangane neMbube ukuze ethule indlela eya phambili.

Scroll To Top