Now Reading
Abazali ngokulinganayo banesibopho sokondla izingane
Dark Light

Abazali ngokulinganayo banesibopho sokondla izingane

ISONDLO sezingane siwumthetho ongumgomo obekwe emahlombe abazali bengane ngokulinganayo kuye nangokuthi ubani phakathi kwabo onamandla athe thuthu ekubhekeleleni izidingo zengane. Lo mthwalo wokondla ingane ungumsha ushile awumi ngoba nakhu kuthiwa ingane isifike eminyakeni ethile. Kuyenzeka kokunye abazali bengane bahlukanise umshado kube ngukuthi omunye wabo usehlala nengane, lona omunye umzali anganxuswa yinkantolo ukuba kube khona imali ayikhiphayo eqondene nokondliwa kwengane.

ISigaba 15 soMthetho iMaintenance Act 99 we- 1998 ukubeka kucace ukuthi isondlo sengane singumgomo nesibopho kubazali bengane futhi lesi sibophe siyagcizelelwa nangesikhathi kukhishwa umyalelo wokuba ingane yondliwe okuyi maintenance order futhi akukho lapho ukondliwa kwengane okumele kunqanyulwe khona.

ISigaba 26 soMthetho iMaintenance Act, sithi uma umyalelo wesondlo sengane usukhishiwe, kuthi lowo okubhekeke ukuba akhokhe isondlo angakwenzi lokho njengokuyalela kwenkantolo, lowo ohlulekile ukukhokha kuyabhekwa ukuthi yini eyakhe ebambekayo engathathwa. Uma kuwukuthi bekubekwe isamba esithile semali okumele sikhokhwe njengesondlo, kodwa kwangenzeka ukuba sikhokhwe leyo mali iyanyuka ngoba kwengezwa nenzalo.

Enye ingxenye yeSigaba 26 (4) seMaintenance Act siyakucacisa ukuthi imali yempesheni, inzalo yayo, imishuwalensi neminye imihlomulo inkantolo ingakwazi ukukuthatha uma lowo okumele akhokhe isondlo ehluleka ukwenza njalo.

Lo Mthetho uphoqa nokuthi umzali ongasikhokhi isondo sengane ngesikhathi akhokhe nenhlawulo yokukhokha sekwedlule isikhathi. Le mali ingathathwa nasesikhwameni sempesheni salowo mzali. Nakuba kunjalo ngaphambi kokuba inkantolo inqume ukuthi impesheni okanye imihlomulo yomunye umzali kumele isetshenziselwe ukukhokha isondlo, kumele kube ukuthi yanelisekile ngokuthi lo mzali akanayo enye indlela angakhokha ngayo.

ENingizimu Afrika umthetho wezimpesheni unemibandela ethile, kuyona akukho nowodwa othi isondo sengane kumele sithathwe kwimihlomulo yempesheni. Ngenxa yale mibandlela inkantolo kwakumele ishintshe ukwenza iqhamuke nezindlela ezintsha zokuqinisekisa ukuthi amalungu esikhwama sempesheni ayaphoqwa ukufezekisa isibophezelo sokondla izingane esebenzisa imhlomulo yempesheni. Ngokwejwayelekile iSigaba 37 somthetho iPension Funds Act 24 we- 1956 siyakuvimba ukuba kucozulwe noma ngayiphi indlela emalini yempesheni ngaphandle uma kuwukuthi lokho kugunyaziwe ngaphansi kwawo uMthetho iPension Fund Act, i-Income Tax Act 58 of 1962 kanjalo neMaintenance Act. Imali yempesheni ivikelekile ngaphansi kwePension Funds Act.

See Also

ISigaba 24 seMaintenance Act sikhuluma ngqo ngemali esalele emuva ngenxa yokungakhokhwa kwesondlo, hhayi imali yesondlo okusamele ikhokhwe esikhathini esizayo. Ecaleni likaMngadi v Beacon Sweets and Chocolates Provident Fund and Others ngowezi-2003 inkantolo yanquma ukuthi: Kusobala uma kubhekelelwa umthetho iMaintenance Court ukhuluma ngemali eqhamuke ngoba kungakhokhwa ngesikhathi okungama arrears, hhayi imali yesondlo okusamele ikhokhwe. Lokhu kubalulwa kahle nasecaleni lika S v Botha ngowezi-2001 okwavela ukuthi uma umyalelo usuwenziwe wokuba kukhokhwe isondlo ngokulandela iSigaba 29 seMaintenance Act asikho isidingo sokuba kuqhutshekwe nokubophezela lowo mzali ukuba leyo mali ithathwe esikhwameni sakhe sempesheni noma iGovernment Employees Pension Fund.

Inkantolo ibe isiyalela abesikhwama sempesheni esithintekayo ukuba bangalokothi bathinte imali yempesheni yamalungu esikhwama kodwa esikhundleni salokho kwenziwe izinhlelo zokuthi lowo mzali uyikhokhela kanjani ingane.

UClement Marumoagae uneziqu zeLLB LLM (Wits) LLM (NWU) Dip Insolvency Practice (UP). Ungummeli enkampanini iMarumoagae Attorneys aphinde afundise izifundo zomthetho e-University of Witwatersrand. Lo mbhalo ububhala ngokwesiqu sakhe.

Scroll To Top