Now Reading
UCoyote iciko elabe limakhonokhono
Dark Light

UCoyote iciko elabe limakhonokhono

 

Amagalelo kaNana kwezomzabalazo uwadlulise ngephimbo lesilwane

 

Iqembu lomculo iSitimela lingelinye lalawo okuthe isimo sobandlululo sinzima kwaboHlanga eNingizimu Afrika kodwa lakwazi ukuthi ligcine umoya womzabalazo, ubumbano nokuphikisana nenqubo yobandlululo usezingeni eliphezulu. Isikhathi leli qembu ebelinamandla ngaso kwakuyisikhathi  sikamashayabhuqe, amaBhunu ayesembusweni ayesibiza ngeTotal Onslaught okwakuyiminyaka yowe-1980 kuya phambili. Leli qembu lakwazi ukuthi likhwezele ilangabi lomzabalazo ngokucula izingoma ezazihambisana nesikhathi likhuthaza aboHlanga ukuthi bangapheli amandla.

Iqembu lalingaphansi kobuholi bezinsizwa okuyizona ezazicula phambili ngokunikezelana. Labo ngoRay “Chikapa” Phiri osanda kudlula emhlabeni noNana “Coyote” Motijoane yena owadlula emhlabeni ngoNtulikazi wezi-2010. Ingosi yeBAYEDE iMbiza ibheka kabanzi uNana “Coyote” Motijoane ukuthi wayengubani nokuthi yiliphi iqhaza lakhe ekuthuthukiseni umculo waseNingizimu Afrika nokuwubeka ebalazweni lomhlaba.

UNana “Coyote” Motijoane wazalwa zili-17 kuMandulo we-1955 ezalelwa eLesotho kodwa yena wayesekhulela eSharpeville eMpumalanga neGoli. Uthando lomculo lwamqala esesesikoleni eMakabelane High School eQwaqwa. Lokho wakukhombisa ngokuzakhela ibhendi esekhona esikoleni. Wasebenzisa abanye abafundi ukuziqalela eyakhe ibhendi. Emuva kwalokho uNana akabange esabheka emuva kwazise umculo yinto ayeyizwa ngaphakathi kuye. Wasungula iqembu lomculo iBlack Five eSharpville azungeza nalo izwe lonke iminyaka eyishumi. Ngenxa yemiyalezo eyayisemculweni ababewudlala beyiBlack Five bazithola njengeqembu sekufanele babalekelane namaphoyisa ezokuphepha kwezwe ayengezwile ngaleso sikhathi. UNana wazidingisela eLesotho ngowe-1980 lapho afike waba yingxenye yeqembu lomculo i-Uhuru elagcina selaziwa ngeleSankomota liculelwa phambili ngoFrank Leepa noTsepo Tsola. Kamuva wabuyela kuBlack Five kwathi ngowe-1984 waphikelela eGoli ngenhloso yokuphumelelisa isiphiwo sakhe somculo.

Wahlangana noRay “Chikapa” Phiri bakha iqembu iSitimela. Kukuleli qembu lapho ikhono lomculo kaNana ligqame khona. Izwi lakhe eliyisihosho yilona elamnikeza isiteketiso sika‘Coyote’ okuwuhlobo lwesilwane sasendle eNyakatho neMelika esidephunayo siqubule ngezwi elizwakala kude lesabise izitha. Ecula eqenjini leSitimela uNana walizungeza lonke izwe ebambisene noRay Phiri becula phambili aphinde adanse eqenjini aqambe nezingoma.

Ikhono lika “Coyote” lokucula nokuqamba izingoma libe nomthelela ekulawuleni umkhondo womzabalazo kuleli nasemazweni angomakhelwane. Izingoma zakhe bezinomyalezo obhekiswe esizweni nasezizukulwaneni ezilandelayo. Ingoma esihloko sithi; “435 Is The Resolution  iyisikhumbuzo sesigatshana seNhlangano Yezizwe  okwakhululeka ngaso izwe laseNamibia ngaleso sikhathi elalaziwa ngeSouth West Africa. Uma ecula le ngoma ukwenza ulazi leli lizwe ungakaze ulubeke olwakho unyawo kulo. Ukhuluma ngo-Oshakati noKatutura okuyizindawo ezikuleliya lizwe. Enye ingoma yakhe engasoze yalibaleka yileyo esihloko sithi, “See The World Through The Eyes Of The Child” okuyingoma enomyalezo ophambene nokuhlukunyezwa kwabantwana. Kukhona neyashisa izikhotha esihloko sithi, “Whispers In The Deep” lapho ayeqwashisa isizwe ngobubi bokufela phakathi abantu bangakhulumi ngokubahlukumeza imiphefumulo.

Okunye okukhumbulekayo ngomculi u“Coyote” wukukwazi ukusebenzisana nabanye abaculi ngaphandle kweqembu leSitimela. Ingoma ayishaya noSteve Kekana ethi, “Take Your Love”. Wasebenzisana kakhulu futhi noJoe Nina.

See Also

Ukudlula kuaka“Coyote” emhlabeni kwephuca iNingizimu Afrika ngomculi athi uma emchaza umlingani wakhe kuStimela uRay “Chikapa” Phiri wathi, “UCoyote ubengeyena umculi ojwayelekile. Yikho kungelula ukuzwa abanye abaculi bemlingisela ngoba izwi ayecula ngalo kwakungelakhe yedwa.

Sizozibongela ngekhono lakhe eliyisimangaliso lokuqamba izingoma nokupha angalindeli okuza ngakuye. Njengesizwe usinike umyalezo wokuthi kesivale amehlo silalelisise izwi lakhe emsakazweni lisincenga ukuthi sibuke umhlaba ngamehlo amasha “Though The Eyes Of a Child,” kuphetha uRay Phiri naye ngeshwa ongasekho emhlabeni.

UNana “Coyote” Motijoane wadlula emhlabeni zi-5 kuNtulikazi wezi-2010 wafihlwa eVanderbijlpark emngcwabeni owawuhanjelwe ngosaziwayo namaciko ahlukene. Umsebenzi wakhe womculo uqoqelwe ndawonye ku-Albhamu esihloko sithi, “The Best of the Best.”

Umlando womzabalazo waseNingizimu Afrika awuphelele uma lingekho igama laleli qhawe.

Scroll To Top