Now Reading
OwakwaNongoma uzuze umklomelo kwezokuvakasha
Dark Light

OwakwaNongoma uzuze umklomelo kwezokuvakasha

KUYINTO ejabulisayo ukubona owoHlanga ephumelela futhi abuye ezotshala emphakathi ngalokho okuncane asuke esekuzuzile ikakhulukazi emkhakheni wezamabhizinisi okudala amathuba emsebenzi kudle imindeni.

Nakuba kunjalo indawo yakwaNongoma isabukeka isilele emuva ngokuthuthukiseka kodwa kunosomabhizinisi uMnu uMlungisi Nzuza ongumnikazi wendawo yokuhlala iNongoma Inn oselime enkulu indima kulo mkhakha wezamabhizinisi ebambisene nowakwakhe uNkk uCynthia Nzuza. Kumanje kunemindeni elala idlile ngenxa yakhe nalapho eqasha khona abantu ukuba basebenze kulendawo yakhe. INongoma Inn iseduze nedolobha uNongoma.

Kumanje uNzuza useqashe abasebenzi abangama-47 , usehlale kule ndima iminyaka eli-15, kanti futhi usenezindawo zokuhlala abantu ezintathu ngaphezulu.  Iso elibona izinto, isibindi sokwenza nokuzikhandla kuphumelelise laba bagcagci kuleli bhizinisi lamahhotela.

Ukuba wusomabhizinisi kusegazini kuMlungisi Percival kanti ezintweni aseke wazenza, ubala isitolo esincanyana okuyiso abaqala ngaso ukungena kulo mkhakha.

Ngowezi-2002, uNzuza nowakwakhe babona ithuba emkhakheni wamahhotela KwaZulu, baqala into entsha sha!

UNzuza into eyamenza ukuthi baqale leli bhizinisi yingoba kwakufika abantu bakwaHulumeni kwaNongoma kodwa beswele indawo yokulala, ngakho babeqasha indawo yokulala oLundi. Babona kuyithuba elihle leli. Kodwa wumkakhe owamkhuthaza ukuthi abheke indawo efanele ukwakha amaqhugwane ayishumi. Kwaba yisiqala seNongoma Inn, eyaba yimpumelelo ngokushesha.

Lo somabhizinisi uMnu uNzuza uthe babengaqeqeshiwe kwezamahhotela kanti basebenzisa ulwazi ababeluthole ngokuhlala emahhotela kanti lwabasiza. “Ngemva kwempumelelo yeNongoma Inn, ngabona isikhangiso sendali yehhotela laseMbazwana eligugile elinamakamelo ali-17.

“Ngangingakaze ngiye endalini kodwa ngemva kwempumelelo yeNongoma Inn ngase ngidinga inselelo entsha. Savumelana nomkami ukuthi ngeke ngifake ngaphezu kwezi-R650 000. Sagcina sikhiphe izi-R700 000.”

Azi ukuthi akanayo enye imali ngemva kokuyithulula yonke endalini, waya koboleka eThala Development Finance Corporation.

“Ngibhale isheke ukuthenga endalini kanti lizokhanselwa ngoba ayiphelele imali ekulona,” ngamagama awatshela imenenja yebhange ngenkathi eyoboleka imali.

Semukelwa isicelo sakhe sokweboleka, lwaqala ushikishi lokulungisa ihhotela libe sesimweni esikahle, kuqala ekuvuseleleni ilayisense yokuthengisa utshwala nokwengeza ngamanye amakamelo ayishumi. Ihhotela elaligugile seliphenduke elakwanokusho isakhiwo esinamakamelo angama-27 kwabavakashele leli dolobhana.

UNzuza wahlela ukuthi yena nezisebenzi zakhe bayoqeqeshwa ukuze bathuthukise izinga lomsebenzi wabo. Ngale kwendawo yokulala, eMbazwana Inn kunamagumbi emihlangano nendawo yokudla.

See Also

Impumelelo yebhizinisi lakhe isimenze wakwazi ukuqasha ngokugcwele abantu bendawo abangama-47.

“Kade ngangikufisa ukudala amathuba omsebenzi kanti akubanga lula. Ngenxa yokuthi uNongoma yindawo esemakhaya, kwadingeka ukuthi sifundise izisebenzi zethu amasu okuseva abantu namanye amatemu omkhakha wamahhotela.”

UNzuza udle umhlanganiso emklomelweni weTourism and Hospitality Business of the Year kuThala Business Achiever Awards kulo nyaka.

UThemba Mathe, iSikhulu Esiphezulu esibambile eThala, ugcizelela imizamo eminingi yalesi sikhungo ukuqinisekisa ukuthi abantu abebencishwe ithuba bangena kwezomnotho.

Uthe: “Umkhankaso iBusiness Achievers Awards uhambisana nemizamo kaHulumeni yokulwa nezinselelo ezintathu zobubha, ukungalingani nokusweleka kwemisebenzi ngokoHlelo lweNtuthuko lukaZwelonke ngokuguqula inhlalo nomnotho.”

  • buthelezic@ingabadimedia.com
Scroll To Top