Now Reading
Akuzona zonke izinduna ezihlomulayo okwamanje
Dark Light

Akuzona zonke izinduna ezihlomulayo okwamanje

Yize igama lalithi ‘kuzoholelwa izinduna’ okusemthethweni wukuthi empeleni akuzona zonke ezizoba senhlanhleni. Izinduna ezithintekayo kulolu daba lokuhlomula yilezi zinduna ezibekwa ngaMakhosi ezizwe ukuba zibe yiso emphakathini.

Lokhu kufakazelwe nguSihlalo WeNdlu Yobuholi BoMdabu KwaZulu-Natal, iNkosi yaseMadungeni nethe: “Izinduna ezihlomulayo kulolu hlelo, yizinduna zamacala. Yilezi ezithetha amacala endaweni yeNkosi. Akusizo zonke izinduna ezihlomulayo okwamanje, kodwa sithole umlayezo oqhamuka kuNdunankulu wesifundazwe ukuthi kumele sibe nomhlangano kanye nawo wonke aMakhosi ukuzodingida ngazo zonke izindaba ezithinta lolu hlelo lokukhokhelwa kwezinduna. INdlu inalo ulwazi ngokuthi kusenezinduna ezingakaholi ngenxa yokuthi kusenezinkinga ngokulandelela uhlelo olusetshenziswayo ukuthi kuholelwe izinduna. Kunezindawo ebezingaphansi kwezindawo ezibizwa ngokuthi uSizwehlanganani nalapho obekubekwa khona izinduna ezimbili esigodini sisinye, manje yingakho ngeviki elizayo sizoba nalo mhlangano ukuzocubungula zonke izinto ezifana nalezi ukuthi kuzokwenziwa njani ngazo.

UMdunge uphinde wacacisa nangodaba lwaleyo miphakathi ebingekho KwaZulu-Natal njengoMzimkhulu. “Izinduna zaseMzimkhulu azikangeni kulolu hlelo ngoba kule ndawo ayikabi nawo uMkhandlu WezoMdabu (Traditional Council) zisengaphansi kwento ebizwa ngokuthi Inqila ngoba phela kuzokhumbuleka ukuthi uMzimkhulu usanda kufakwa ngaphansi kwesifundazwe iKwaZulu- Natal, uvela e-Eastern Cape,” kuphetha iNkosi.

UMgiliji Induna YeSilo uMnu uMlandeni Nhleko onguMdidiyeli Wezinduna Zonke noMkhuzi Wamabutho Jikelele uthi, “Mina angihlomuli kulolu hlelo lukaHulumeni lokuholelwa kwezinduna, angazi ngoba yini. Okungixaka kakhulu ukuthi mina ngiphethe zonke izinduna zaMakhosi, zonke zingaphansi kwami, ngilihamba lonke eleNdlovukazi uMthaniya, ngibamba imihlangano, izinduna zibuze kimi ulwazi oluthile ngizitshele. Ngihamba ngize ngiyoshaya eMgungundlovu, akukho la ngingafiki khona mina kuleli lengabadi. Ngiyafisa ukuthi uHulumeni asizwe nesami isikhalo ngalolu hlelo,” kusho uMgiliji.

Ngokuqala konyaka lowo owayeyiNhloko yoMnyango ebambile uMnu uThando Tubane utshele ikomiti ngoLwesibili elibhekele ezezimali eSihayamthetho ukuthi iphupho lingahlala liyiphupho. UTubane uthe umnyango ngeke ukwazi ukubika ngezigidi ozozikhokhela izinduna uma uMcwaningimabhuku Jikelele uKimi Makwetu eseveza akutholile ekupheleni konyakamali.

“UMcwaningimabhuku Jikelele uzongena athi nithathe imali nayinika izinduna, manje sekufanele nibike ngayo. Uma siya emakhosini zizositshela ukuthi izinduna zingaphansi kwawo bese esebuza ukuthi singobani thina. Lena yinselelo esishiya singqubuzana ngamakhanda,” kusho uTubane.

See Also

UTubane unguSihlalo wekomiti elaqokwa wuNdunankulu ukuba lweluse lolu daba. Abanye abakuleli komiti yilaba: UMnu uSimiso Magagula, iNhloko yoMnyango Wezimali Esifundazweni; uMnu uZakhele Mnqayi, iSekela LoMqondisi Jikelele kwezobudlelwano eHhovisi LikaNdunankulu. Mnu uZiphathe Cibane, iSikhulu Esiphezulu Sezezimali eHhovisi LikaNdunankulu, uMnu uBusani Ndlovu, iSikhulu Esiphezulu Sezezimali, eMnyangweni Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu; UMnu uNtokozo Chonco, eMnyangweni Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu; Ekhuluma nezinduna ezibalelwa ema-600 ezabe zihambele umhlangano owabe useMgungundlovu ngokuqala konyaka uNdunankulu uMchunu wathi; “Kungumbono esiwucubungulayo singuHulumeni ukuthi ubuholi bendabuko bunendima esemqoka eliyiqathayo ukuqinisekisa ukuthi izinsiza zikaHulumeni ziyafinyelela kubantu.”

“Ngesikhathi siqala ihlandla lethu ehhovisi, sazibophezela sinabo bonke abathintekayo kanye nabaholi bomphakathi ukuba sakhe isifundazwe esiphumelelayo. UMthethosisekelo wezwe uxhumanisa uHulumeni ukuze uhlinzeke izinsizakalo emiphakathini ngokungakhathali futhi ngokufanayo ugqugquzele ukuzibandakanya kwemiphakathi ezindabeni zokuthuthukisa abasemakhaya. Sidinga ubuholi obuqotho obuzoqinisekisa ukuthi uHulumeni uphendula ngokushesha ezidingweni zabantu. Ngakho-ke kunesidingo esiphuthumayo ukuba kube khona abamele umphakathi kanye nezakhiwo zobuholi bendabuko njengezinduna ukuba basebenzisane ngaso sonke isikhathi.”

“Ngokucophelela, ngithanda ukumemezela ukuthi njengengxenye yemizamo ekusombululeni udaba olukade lwabakhona lwamaholo ezinduna, ithimba elizosebenza lolu daba selikhona. Leli thimba phakathi kokunye, lakhe inqubomgomo kanye nohlaka lwesakhiwo okunemigwaqo ecacile ukuthi uHulumeni kufanele akulawule kanjani ngokusemthethweni, okuyizindaba zezinduna.”

Scroll To Top