Now Reading
Abe-Indoni bafisa usabalalele kuzo zonke izifundazwe umncintiswano
Dark Light

Abe-Indoni bafisa usabalalele kuzo zonke izifundazwe umncintiswano

Ezweni lapho abantu abasha besolwa ngokungaziphathi ngokulindelekile kanye nokungazi imvelaphi yabo, umcimbi waminyaka yonke Indoni Festival ne-Indoni Miss Cultural SA uveza okwehlukile. Kulo mcimbi obanjelwa e-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC), eThekwini, abantu abasha abavela kuwo wonke amasiko nemiphakathi bathola ithuba lokukhombisa ngalokho okuyifagugu labo. Kwabanye lona ngumcintiswano kepha kulezi zindoni lena yinkundla yokuzigqaja nokucobelelana ngolwazi ngamasiko ehlukene.

Enkulumweni ekhethekile noSihlalo wenhlangano egqugquzela lobu buhle, Indoni, uDkt uNomcebo Mthembu kuvele okuningi ngendima esilinywe yile nhlangano ekusondezeni intsha emasikweni ayo kanye nasekuyithuthukiseni ngakwezemfundo. USihlalo wenhlangano uveze ukuthi selokhu baqala ngowezi-2011 ingaphezu kwezi-16 800 intsha kulona lonke elakuleli esibe yingxenye yezinhlelo zabo.

Okunye okuvelile wukuthi nxa kufika ebulilini kabasagcini nje ngokusebenza namantombazane kepha nabafana sebeba yingxenye. “Sabona ukuthi uma sishiya ngaphandle abafana senza iphutha elikhulu. Kumele ukufundiswa kwezingane sikwenze kubona bobubili ubulili khona sizosheshe sifike lapho sibheke khona. Okunye siyisizwe esikhohlwayo ukuthi kumele sithi intsha siyiyala ngokuthi iziphathe kahle sibe siyifundisa ngokubaluleka kokugcinwa kwezilimi zethu nawo wonke amasiko aboHlanga. Engikuthanda nge-Indoni ukuthi ihlanganisa zonke izizwe zaboHlanga. Ngalokhu siqonde ukuqeda lokhu kwehlukana kwaboHlanga okwafakwa ngabaqoneli ngesikhathi befika ezwenikazi i-Afrika,” kubeka uSihlalo. Uqhube wathi okunye okuwuphawu lwempumelelo ukuthi sebekulungele ukuthi lo mcimbi bawenzele kwezinye isifundazwe, kungabi yiKwaZulu-Natal kuphela.

“Ohlelweni lwethu sasihlose ukuthi ibe mihlanu iminyaka lo mcimbi siwenzela KwaZulu-Natal. Seyiphelile le minyaka, konke kuhambe kahle. Kuyisifiso sethu ukuthi siwuse kwezinye izifundazwe. Nokho konke kulele koHulumeni balezi zifundazwe ukuthi bayawuxhasa lo mcimbi ngoba kumba eqolo ukuwuhlela. UHulumeni waKwaZulu-Natal usixhasa ngendlela emangalisayo. Singajabula nabanye bengenza njalo,” kuqhuba uSihlalo. Ngokusho kwakhe ukwesekwa wuBukhosi kube nomthelela omuhle njengoba kusuka ngowezi-2012, iNdlu Yabaholi BoMdabu Kazwelonke ithathe isinqumo sokufaka lo mcimbi ngaphansi kophiko lwayo.

See Also

“AmaKhosi ayisithako esimqoka kulo msebenzi njengoba sisebenza nawo kuzwelonke. Isibonelo saloku yilokho okwenzeka eZululand ngesikhathi senza inhlolokhono. Lapha aMakhosi ayeletha izingane ezihlala ezindaweni zawo. Amanye yiwona ayebhalisela izingane ukuba zibe yingxenye yenhlolokhono,” kubeka uDkt uMthembu.

Scroll To Top