Now Reading
Seliphinde lalelesa lingasaqali esishozini
Dark Light

Seliphinde lalelesa lingasaqali esishozini

UMnyango Wezolimo Nokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya usuphinde wabasematheni ngokubi

Seliphinde ladlalela ngasesishozini esinguMnyango Wezolimo Nokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya KwaZulu-Natal. Lokhu kulandela isenzo sesikhulu esiphezulu kulo Mnyango uMnu uMbuyiseni Mathonsi obhale incwadi ekhipha ingonyuluka ngalokho akubize ngomkhonyovu owenziwa yizisebenzi zoMnyango. ElaboHlanga linecwadi ebhalwe nguMathonsi mhla zingama-27 kuNhlangulana nonyaka. Incwadi lena yabe ithunyelwe kulowo oyiNhloko esabambile, uMnu uJerry Mfusi. Kanti abanye ababethunyelwe le ncwadi yizikhulu eziphezulu okubalwa uNks uJabu Majola onguMqondisi kwaCooperate Service Branch, uNks uGugu Lembethe oyiMeneja Jikelele kwaHRM kanye noMnu uSifiso Zuma oyiSR – HR.

Kule ncwadi esihloko sithi: Advice to Correct Promotion Process, uMathonsi uphakamisa ukuthi kubuyekezwe uhlelo lokuqashwa kwabathile nathi kaluhambanga kahle ngoba laba nokwenzelela. Lo mkhonyovu uMathonsi uwukhomba eHhovisi likaNks uMajola nalibeka ngembaba ukuthi yilo eladukisa labo ababejutshwe ukuba benze inhlolokhono baphinde baqashe. “Bekuwumkhuba owejwayelekile ukuthi ngibe ngomunye wesigungu senqubo yokukhuphulela ezikhundleni ezikhawini eziningi uma kungezona zonke. Ngisanda kuthola ukuthi thina, njengabantu abayingxenye yaleyo nqubo, sabhecwa ngobende emehlweni ngenhloso yiCorporate Services Board ngokusakaza ngabomu ulwazi olungeyilo okwagcina kuholele ekutheni sithathe izinqumo esazithatha,” kuvula incwadi kaMathonsi.

Incwadi iqhuba ithi, “Ukuyengwa ngolwazi lwabafake izicelo bese kuqinisekiswa kuhlangabezana nezidingo eziphansi kanti akunjalo, ukusho ngqo, kwakuphambene nokuyiqiniso. Lokhu kwaholela ekutheni abanye abafaka izicelo kwezinye izikhala bakhushulelwe kwezinye izikhundla kungabafanele ngesikhathi kwenziwa inqubo yokuqasha.” Phakathi kwezikhundla okukhulunywa ngazo kukhona eseMeneja Jikelele kwaRural Enterprise and Industry Development umhlomulo wakhona okuyisi-R1 042 500 ngonyaka. Owayezothola lesi sikhundla kwakumele abe phakathi kokunye neHonours Degree in Development Studies, eze-Economics noma iziqu ezisondela ngalapho njengezeRural Development noma iqhuzu leMasters. Okunye okwabe kubhekiwe wukuthi lowo ozoqashwa kube ngumuntu oseneminyaka emihlanu esikhundleni sokuphatha.

Okunye okuvezwa nguMathonsi kule ncwadi wudaba lokuhlwaya nje umuntu ozongena esikhundleni, lapha uthi, Inqubo yokuhlwaya umuntu yayingasetshenziswa kahle kwezinye izindawo ukubhekelela abantu okubonakala besifanele isikhundla. Emva kokuthola le ncwadi elaboHlanga libuze esinye sezikhulu esithi sake saba yingxenye yalolu hlelo lokuqala neliqinisekise ukuthi okusencwadini kaMathonsi kushaya emhlolweni. Uthe ukusho lokhu ngoba naye wayekhona mathupha kweminye yemihlangano. “Empeleni ngangiyingxenye yezikhulu ezazibambe umhlangano oyinguyazana emzini kaMphathiswa uThemba Mthembu oseWestville, eThekwini ngonyaka odlule. Inhloso yomhlangano kwakuwukuhlela khona amagama abantu esasizobathungatha ukuzogcwalisa lezi zikhundla eziphezulu. Kula magama kwavela igama likaMnu uKhondlo Mtshali yena ozoqhoqhobala isikhundla sokuba yiMeneja yakwaSupply Chain okuyisikhundla ebesibanjiswe uMnu uSibusiso Mncadi osamisiwe ngenxa yokuthi usazobhekana nokuqondiswa izigwegwe mayelana nezinsolo zenkohlakalo.”

Umthombo uqhuba uthi, “Kulowo mhlangano owawuyinguyazana sanikezwa umyalelo wokuba siyothungatha lezi zikhulu okubalwa kuzo noMnu uMduduzi Jerry Mfusi obeyiSikhulu Esiphezulu (Chief Executive Officer [CEO]) eMjindi Farming, eJozini noMnu uMasango Sifudza,” kusho umthombo othi abanye kwakhishwa umyalelo wokuthi bathungathwe nguMnu uSibusiso Dlamini okumanje oyiCEO oThungulu Fresh Market Produce noMnu uSibusiso Zondi yena ofunelwa ukuzophatha izinhlelo ezithile zoMnyango. “UDlamini noMfusi abakaze bazifake izicelo zalezi zikhala zomsebenzi njengokwenqubo kodwa bavele bashuthekwa ohlwini lwababezokwenziswa inhlolokhono. “Empeleni isikhala esasihloswe kakhulu ukuba kungene kuso umuntu wethu ngesemeneja yakwa-Agricultural Development Services (ADS) okungumnyango onesabelo esikhulu semali,” kuqhuba umthombo noqinisekisayo ukuthi noNks uMajola wayekhona kule nguyazana emzini woMphathiswa.

Owayengumgilwa

ElaboHlanga ukuqinisekisa lezi zinsolo libe selikhuluma nomunye owayefake isicelo, uMnu uZizamele Mahlobo. Ethintwa uMahlobo ukuqinisekisile ukuthi bazwile ukuthi sekuqashiwe yize aziswa ukuthi inhlolokhono ihlehlisiwe. “Kumanje ngisenencwadi engazisa ukuthi inhlolokhono ihlehlisiwe nokuthi sizobuye saziswe ukuthi sizobizwa nini. Kodwa ngiphatheke kabi ukuthi sasenziwa izithutha ngoba sebeqashe isinyelela thina singazi. Ziyisi-7 izikhala zomsebenzi ebesincintisana ngazo. Futhi sonke thina esishaywe indiva besihlangabezana nayo yonke imibandela ebidingakala,” kusho uMahlobo.

Uthi uMnyango ugubuzelwe yifu lenkohlakalo nokuyisimo athe sesiwubeke engcupheni yokuwa. “Kumele kubekhona okwenziwayo ngalo Mnyango ngale kwalokho ubheke eweni. Empeleni safike sathintwa ukuba sizokwenziswa inhlolokhono kodwa kwathi ngosuku lokugcina satshelwa ukuthi sekuhlehlisiwe sobuye sibizwe kanti benzela ukushutheka kahle abantu babo abangazifakanga izicelo zomsebenzi,” kuqhuba uMahlobo. Uvezele iBAYEDE incwadi aziswa ngayo ukuthi uhlelo lwenhlolokhono lumisiwe nokuthi bazobuye baziswe ngolunye usuku abazobizwa ngalo. Le ncwadi yathunyelwa nguNks uNcamisile Mhlongo mhla zili-15 kuNhlangulana wezi-2016. Incwadi yabe yazisa ukuthi inhlolokhono ihlehliswe.

See Also

“Namanje sisalindile ukubizwa njengokusho kwabo. Futhi sesiyazi ukuthi sebeqashe isinyelela thina singazi. NoNgqongqoshe, uThemba Mthembu ngesikhathi sikhuluma naye wathi asilinde bazosibiza kanti udlala ngathi uyazi ukuthi sebefake abantu babo isinyelela. Okunye futhi esikutholile ukuthi iningi labantu abafakwe kulezi zikhundla bafakwe ngobubhululu nangokobuqembu ngoba iningi labo abanazo nezicucu zemfundo ezidingekayo. Ngeke ngiphumule ubulungiswa bungenziwanga kulolu daba nakanjani ngizoluphonsela inselelo,” kuqhuba uMahlobo.

UMfusi uphendulela uMnyango

Ukuqinisekisa ukuthi zonke izinhlangothi ziyathinteka kulolu daba, iBAYEDE ithinte uMnu uMfusi ukuthola ukuthi ngabe ikhona ngempela yini incwadi evela kuMnu uMathonsi equkethe lezi zinsolo. Uthe: “Cha ayikho incwadi enale mininingwane oyishoyo, ngaphandle kwencwadi eyodwa engiyaziyo eyathunyelwa nguMnu uMathonsi lapho eveza khona ukuthi unalo ulwazi ngezinsolo zokungahambisi kahle ngesikhathi kwenziwa uhlelo lokuqokwa kwabantu abazongena ezikhundleni eziphezulu.”

Ebuzwa uMnu uMfusi ukuthi pho ngabe uMnyango wenzeni ngale ncwadi athi wayithunyelelwa nguMathonsi uphendule kanje, “Akukho esikwenzile ngencwadi yakhe ngoba naye uMathonsi akazange abulethe ubufakazi njengoba wayethembisile. Ngakho-ke besingeke silandele into engenabo ubufakazi. Yena akalethe ubufakazi athi unabo ukuze kube khona izinyathelo esizithathayo.”

Scroll To Top