Now Reading
Ubuholi bukaVukayibambe bubonakala bungazi nqindi nasibhakela
Dark Light

Ubuholi bukaVukayibambe bubonakala bungazi nqindi nasibhakela

Ukuphathwa kwe-ANCYL sekuqala ukuphumputha enyathukweni ebonakala yenile

 

UKUPHAMBUKA kwe-ANC Youth League, uVukayibambe, kukhomba ukuthi kuxega ubuholi. Omunye engazibuza ukuthi le nhlangano yentsha isahlalele ukwenzani kwezepolitiki yakuleli. Selokhu kwalaxazwa osengumholi we-EFF uMhlonishwa uJulius Malema uVukayibambe ayisafani. Yebo uMalema wadala olukhulu uqhekeko kule nhlangano kodwa wayekwazi ayekumele, akufani nobuholi obusesihlalweni njengamanje. Isiphenduke inhlangano enabaholi abathanda ukukhuluma nje nabathanda ukugqama. Ngesikhathi isengaphansi kobuholi bukaMalema le nhlangano eyayikulwela kwakubalelwa kukho, ukubuyiselwa komhlaba ezandleni zaboHlanga ngaphandle kwesinxephezelo, ukuba namalungu entsha eSishayamthetho Sikazwelonke nasebuholini be-ANC, kanye nokuqinisekisa ukuthi uHulumeni we-ANC akajiki ezethembisweni azenza ngowe-1994. Singabeka nje sithi i-ANCYL ngaphansi kobuholi bukaMalema yayingamaphoyisa ka-ANC.

Ukuthandwa nokugqama kukaMalema nayehambisana nabo kwaba yixhwala kwelomkhulu kuKhongolose okwaholela ukuthi bamiswe laba baholi ngezinsolo zokungalaleli imiyalelo yeqembu elibusayo. Noma kwabafakela isigcwagcwa ngaphakathi ku-ANC oMalema nayehambisana nabo kodwa izwe lalibuka, nakhu namhlanje sikhuluma ukundlondlobala kwe-EFF. Umlando uveza ukuthi i-ANCYL yayisungulelwe vele ukuphaphamisa i-ANC ikakhulukazi lapho eyayisibonakala ingasananqubekela phambili khona. I-ANC izama ngakho konke ukugqiba izindaba zoqhekeko ngaphakathi enhlanganweni ikakhulukazi emva kwemiphumela yokhetho eyangabazisa ikusasa lale nhlangano ekuqhubekeni nokulibusa. Sibona nansi i-ANCYL kuleli sonto ibamba isithangami sabezindaba ikhomba uqhekeko lolu i-ANC ezama ukulufihla. Le nhlangano yabasha ikhombe ukungamnambithisisi uMhlonishwa Pravin Gordhan. Bathi akayeke ukuzenza ngcono afune ukudatshukelwa isizwe sonke kodwa aphendule izinsolo aphenyelwa zona ngamaHawks. UMhlonishwa uVan Rooyen wake wakukhuluma okucishe kufane kodwa ngenxa yenzondo ayithola esizweni nakwabezindaba ngenxa yale nkulumo kwaphoqa ubuholi be-ANC buziqhelelanise nale nkulumo.

Ubuholi be-ANCYL bukhomba ukungayiqondi ukuthi kahle kahle iyini ipolitiki. Mhlawumbe le nhlangano ayiboni ukuthi inhlangano ebusayo ingaphansi kwengcindezi kanti isengcupheni yokulahlekelwa umbuso wakuleli okhethweni lukazwelonke lwangowezi-2019. Abakuqondi nhlobo ukuthi ukukhombisa ubumbano ku-ANC kusho ukuthini futhi kungayisiza ngani inhlangano. I-ANC yayibona ingozi yokuphatha uGordhan njengongaphumi kuyona, yingakho yaziqhelelanisa nenkulumo kaVan Rooyen eyayinamagama ayiziswana ayebhekiswe kuGordhan. Kuningi ekushilo le nhlangano kwabesithangami sezindaba okungakhinyabeza ikusasa lokubusa kukaKhongolose. Le nhlangano iphinde yaveza ukweseka labo abasolwa ngokubekwa ezikhundleni ezibalulekile ngenxa yobudlelwano babo noMengameli uJacob Zuma, i-ANCYL ithi ibaseka ngokugcwele ongusihlalo wenkampani yamabhanoyi kaHulumeni iSouth African Airways (SAA) uNks uDudu Myeni kanye nobeyisikhulu esiphezulu kwaSABC uMnu uHlaudi Motsoeneng. Kuzonakeka ukuthi selokhu kwaba nokukhuluma ngokuqokwa kwalaba bobabili i-ANC iyayibalekela imibuzo ethinta ukuqokwa kwabo. UNks uMyeni wabuyiselwa okubeni ngusihlalo kwaSAA kanti baningi okwabacasula ukubuyiselwa kwakhe njengoba ekwazile ukucwilisa le nkampani ezikweletini iminyaka eminingi ilandelana okuphoqa ukuthi uHulumeni ayitakule ngezizumbulu zemali ebezingasiza lapho okuxega khona ezweni. Kanti noMhlonishwa uHlaudi Motsoeneng ubuyiseliwe ebuholini bukaSABC noma kungaseyena umakhonya kodwa usekhona kwababhekelele ukusebenza kwale nkampani, kade kwakulwiswana nobuholi bakhe ngoba umvikeli womphakathi wathola ukuthi kwaba nesandla semfene ekuqokweni kwakhe okwafakazela nayintethamacala. Ukuqokwa kwalaba kuvele kuyime emahlombe i-ANC njengoba amaqembu aphikisayo kuyilona thambo abagiya ngalo okwenza abakuleli lizwe babungabaze ubuholi benhlangano ebusayo evele isikhomba ukuba buthaka.

See Also

Isizathu sokuthi i-ANC ingafuni ukukhuluma ngokuqokwa kwalaba yingoba amaqembu aphikisayo nabezindaba bayifake esimweni sokungakwazi ukuziphendulela. Kuyishwa ukubona i-ANCYL eyake yabaluleka kupolitiki yakuleli isiphenduka ihlaya. Le nhlangano bekungamele isondele kwezithinta ukuqokwa kukaMotsoeneng noMyeni ngoba kuvele akukhona okwabo ukuthi bakhulume ngakho kanti futhi isesimweni esingesihle inhlangano ebusayo ukuthi ingakhuluma ngalolu daba. Ukukhuluma kwabo ngalezi zindaba kuzobuyisa imibuzo inhlangano engeke ikwazi ukuyiphendula. Kuyakhomba impela ukuthi i-ANCYL ikhona ngegama nje kuphela manje kupolitiki yakuleli, abaqondi ukuthi izenzo zabo zingaba namthelela muni kupolitiki yakuleli. Kuyishwa ukubona ukuthi i-ANCYL sekwaba yiyo eyikhonco elibuthaka ku-ANC ikakhulukazi uma unganaka izizathu zokusungulwa kwayo ngonyaka we-1944. Okunye okukhomba ukuthi le nhlangano isagcwele iziwengu ukubona wonke umuntu oyilungu ekhuluma nabezindaba. Kuzo zonke izinhlangano ngunoNobhala okhuluma nabezindaba kuqala ngisho kunoMengameli wenhlangango, yingakho koSACP kwaziwa uMhlonishwa uBlade Nzimande, kuCOSATU kwakunguZwelinzima Vavi engakaxoshwa. Nakhona ku-ANC kuyaziwa ukuthi uMhlonishwa uGwede Mantashe okhuluma nabezindaba. Mhlawumbe sekuyisikhathi sokuthi ihlakazwe le nhlangano njengoba kusobala ukuthi asebekuyo abazi noma liyaphuma noma liyashona.

Scroll To Top