Now Reading
Ngabe uZikalala uzokwazi ukuzithiba?
Dark Light

Ngabe uZikalala uzokwazi ukuzithiba?

Kuleli sonto iBAYEDE igubha ushicilelo lwekhulu. Sikwethulela izindaba ezaba nohlonze. Funda ngezansi…

Kuleli sonto uMnu uZikalala ufungiswe njengelungu leSishayamthetho kwabanye kubukeka kuyisiqalo sohambo oluya kubuNdunankulu

BAMBALWA ababazi ukuthi kwakukhona ukungaboni ngaso linye phakathi kukaDkt uSibusiso Ndebele owayenguNdunankulu wakwaZulu-Natal noSihlalo we-African National Congress (ANC) kanye noDkt uZweli Mkhize owayelisekela lakhe kanye noMphathiswa kuKhabhinethi yaKwaZulu-Natal. Ukungaboni ngaso linye kwalaba baholi kwakungekhona ubutha kepha kwakungenqubo nokuyinto ecaca bha nxa ubuka indlela yabo yokusebenza.

Iningi lincoma laba baholi ngokukwazi ukuhloniphana nokunikana ithuba lokuba omunye ahole iqembu kanjalo noHulumeni. Ukuziphatha kukaMkhize kanye noNdebele kutuswa ngokuthi kwakwazi ukwenza ngisho abalandeli babo bakwazi ukuzithiba futhi bahloniphane. Lokhu kuzithiba kwabonakala ngesikhathi uNdebele enukwa ngokuthi weseka uMengameli uMbeki kwesokuhola i-ANC kanti iningi KwaZulu-Natal laleseka insizwa yendawo, uMengameli uJacob Zuma. Ngalesi sikhathi ngeminyaka wezi-2005, uNdebele wabe esenyamanambana kanti ngalesi sikhathi uMkhize wabe enogazi, okwakulula ukuba ahlele ukuba uNdebele asuke esikhundleni ukuze angene. Empeleni kukhona nabathi uMkhize wamvikela uNdebele emankentshaneni ayethi kawamsobozele ngoba ethi ‘sesifikile isikhathi sokuba uMkhize aphathe”.

Okwenzeka njengamanje ku-ANC phakathi kwabalandeli bakaMhlonishwa uSenzo Mchunu onguNdunankulu, obenguSihlalo we-ANC esiFundazweni kanye nalowo osenguSihlalo uMnu uSihle Zikalala kukhomba ukuthi kungenzeka singakuboni ukuhloniphana nokunikana ithuba okwenziwa nguMkhize noNdebele ngesikhathi sabo. Yize sekugqama ukungezwani kwalezi zinhlangothi emuva kokhetho olube ngenyanga kaMfunfu lapho uMchunu ekhale ngaphansi, waphakama uZikalala. Umlando uveza ukuthi imiphumela yokhetho bekuwukushayela isipikili nje. Kusuka ngonyaka wezi-2014 iBAYEDE ibibika ngezigigaba lapho abalandeli balaba baholi bobabili bebejikijelana ngamazwi ezinkundleni zokuxhumana abanye baze bacishe babambane ngezandla. Oshicilelweni lwamhla zi-5 kuLwezi nonyaka ngaphansi kwesihloko esithi “Impelasonto u-ANC angase azigwaze ngowakhe” elaboHlanga laveza ukuthi umbango wezikhundla wangaphakathi ungase uthintibeze isithunzi sikaKhongolose . Umbiko weBAYEDE wafakazelwa yimashi eyaba sedolobheni laseThekwini lapho amalungu ayengeneme ngemiphumela yokhetho naseka uMnu uMchunu agcwala izitaladi esola ubuholi obusha obukhethiwe bukaZikalala ukuthi bungumgunyathi. Laba balandeli ababewotha ubomvu kabathandabuzanga ukugxeka ubuholi bukazwelonke (ithimba), obabujutshwe ukuba buzoqapha ukhetho babuchemile. Okunye ababekusho wukuthi inkampani eyayihlinzekela ezobuchwepheshe neyayikhiqiza amakhadi ezithunywa yayichemile ngoba yayinobudlelwano noMnyango kaMhlonishwa uNomusa Dube-Ncube nowagcina eqokwe njengoMgcinimafa ngasohlangothini lukaMnu uZikalala.

Bangene emgogweni

Isenzo sala malungu abegasela emahhovisi e-ANC kubukeka ilumbo lidle umninilo ngoba bangene khaxa emgogweni, okungenzeka ukuthi bebengawazi. Ukugasela  emahhovisi e-ANC  esikhundleni sokuthi kugovuze amalungu kufake nengcindezi kubaholi ukuze kuqalwe phansi ukhetho  kubukeka singacijisanga nje kuphela imikhonto ezinhlangothini ezingaboni ngaso linye kepha kugadle nakuye uMchunu abebethi bangasohlangothini lwakhe. IBAYEDE inabo ubufakazi bokuthi ngesikhathi kunokugasela bekuthathwa izithombe kulandelwa ukuthi ngobani obhongoza nokuwubufakazi obuzokwethulwa nxa sekunezigcawu zokuqondisa izigwegwe. Lapha kubukeka abalandeli bakaMchunu bengene emgogweni onzulu okungegcine ngokuqeda ngekusasa labo ku-ANC kepha kanjalo nekusasa likaMchunu obengase athweswe icala lokuhlinzela inhlangano ezibini nokuphehla ukungezwani kwamalungu. Ngokuthola kweBAYEDE kube ngesinye sezizathu sokuthi uMchunu ehlele ngezansi waziqhelelanisa nalabo abamesekayo. Okube kubi kakhulu kwabanye babalandeli bakaMchunu kube wukuthi lokhu (kokuziqhelelanisa) ukwenze ezinsukwini nje lapho uVukayibambe edwebe umugqa, wamnqumela ugwayi katiki ukuba aziqhelelanise nesenzo salaba ababegasele emaHhovisi enhlangano. Ngokwemibiko kuthiwa nembala uVukayibambe kanye ne-ANC bayitholile incwadi evela kuMchunu lapho abeziqhelelanisa ‘nosidlame’ ababegasele emahhovisi. Lokhu kukodwa nje kusho ukunqoba umzuliswano wesibili kwalabo abeseka uZikalala nokumenza aqhubeke nokuba namandla. Lokhu kunukana nokuklwebhana kucijisa imikhonto nhlangothi zombili nokuyinto esivele iqalile ukukapakela nakwenzinye izinhlaka zikaKhongolose okubalwa nalabo abadlelana nayo. Ukuklwebhana nje kukaVukayibambe (ANCYL) kanye noFasimba (Young Communist League) kanye nobuholi obuphezulu bamaKhomanisi buyizinkomba zokuthi leli qembu lingase lizithole sekungamalungu abhekana ngeziqu zamehlo esikhundleni sokusebenza ndawonye ukuqinisekisa ukuthi izinhlelo zenhlangano ziyafezeka.

Omkhulu ozayo usemakhanseleni

Ukungaboni ngaso linye kwabalandeli bakaMchunu noZikalala kubukeka kungaba yingozi ezinhlelweni ze-ANC zokulungiselela ukhetho lohulumeni bezindawo okulindeleke ukuba lube khona ngenxenye yokuqala kokuqala ngowezi-2016.  Izindawo ezingase zithinteke kakhulu kulokhu yiTheku elinamagatsha amaningi ka-ANC. Kubantu abakhulume neBAYEDE nabacele ukuba amagama abo angadalulwa ngenxa yokuthi kabagunyaziwe yizinhlaka ze-ANC, bakuvezile ukuthi umdonsiswano omkhulu ozayo uzoba ngesikhathi kukhethwa labo abazomela le nhlangano koMasipala. “Uyabona nje Chief lokhu osakubonile kuncane. Phela bona laba bantu ababevota eMgungundlovu yibo futhi abazobe bevotela abantu abazoba ngamakhansela. Pho lapho ulindeleni ngoba yimpi yodwa.” kuphetha umthombo.

Ngokuthola kweBAYEDE umdonsiswano ozayo wokuqokelwa kwabantu ezikhundleni zobukhansela uzohambisana nokudungeka kwemihlangano yamagatsha lapho abantu bengazokufika emhlanganweni yokuqoka ozomela leyo ndawo nokungenza umhlangano ungabi nabantu abenele abangenza ukwazi ukuthatha izinqumo. Kanti okungaba yinkinga wukuthi amalungu angenelisekile aqome ukungayi kovota nokungase kube yinxeba ezingangena ngalo izimbangi ze-ANC. Okunye okuhlelwe ukuthi kwenzeke, wukugovuzwa kwemiphakathi ngenhloso yokuthi ivukele amakhansela akhona ukuze ‘kudedelwe abanye’. Lokhu kuthiwa zombili izinhlangano zizokwenza kuncike ekuthini ikhansela eliphethe lingakuliphi uhlangothi.

Ekhuluma ohlelweni lwezindaba kuKhozi FM loyo onguNobhala kaVukayibambe kwaZulu-Natal, uMnu uThanduxolo Sabelo, ukuqinisekisile ukuthi olunye lwezinhlelo zabo njengoVukayibambe wukuthi bahambele imiphakathi ngenhloso yokuthola ukuthi ukulethwa kwezidingo kuhamba ngakho yini. Lokhu esimweni esejwayelekile akusona isenzo esibi nokho kulindelekile ukuthi njengoba isimo simanzonzo nje phakathi kwezinhlangothi ezimbili kuhunyushwe ngenye indlela.  Okubonwa nayingane encane wukuthi izazelene phakathi kukaMhlonishwa uMchunu kanye noMnu uZikalala, kepha okungaziwa wukuthi izozala nkomoni ngoba kwapolitiki izolo kalifani nenamuhla kanti futhi nezinto ziguquka ngokuphazima kweso.

Izinkunzi ezimbili esibayeni esisodwa

INKULUMO ekhulunyelwa phansi kulezi zinsuku ngaphandle nangaphakathi  kwa-ANC KwaZulu-Natal wukuthi njengoba selidume ledlula nje lizombekaphi uNdunankulu uSenzo Mchunu. Kukhona abathi uzohlala esikhundleni sakhe ngoba akuphuthunywe ndawo kwazise naloyo osewusihlalo omusha uMnu uSihle Zikalala uselithwasa ezindabeni ezithinta uHulumeni. Ngakolunye uhlangothi kukhona abathi sekumphelele okaGabangaye ngoba abanikazi abasha besihlalo  oKhuzeni (abakwaZikalala) nezakhe sebemagange ukuba nabo baqhwakele. Kanti enye inkulumo ekhulunywayo ngeyokuthi iKhabhinethi lingase lime ngenye indlela (iBAYEDE inawo namagama“abangenayo nabaphumayo”).

See Also

Yize kukhona abanozwelo lokuthi akasale eseyekwa uMchunu ukuze kube nobumbano enhlanganweni, kukhona abathi uMchunu naye kananazanga ngesikhathi engamniki thuba uMhlonishwa uWillies Mchunu owayelisekela likaSihlalo uDkt uZweli Mkhize. Okwaba buhlungu kwabathile wukuthi uMhloniswa uSenzo Mchunu weva ngamavoti ali-13 kuphela,  kuMhlonishwa uWillies Mchunu okwakuyizinkomba zokuthi wamephuca iqatha emlonyeni.

Kubonakala kunemibuzo azozibuza yona uMhlonishwa uMchunu  ekutheni useyini manje ku-ANC, ngaphandle kokuba yilungu noNdunankulu. Ukuthi kambe amandla akhe aqalaphi agcinaphi, ukuthi amumeme yini uZikalala ukuba azoba yilungu leKhambinethi njengoba lawo mandla ekuNdunankulu.  Okunye okusazoxaka wukuthi ngokwevoti akekho esigungwini sokuphatha esifundazweni, uza nje njengesimemo selungu elengeziwe. Lokhu uma engumuntu ongakwazi ukubekezela uzosheshe anengwe ngoba phela ukuhambela kwakhe imihlangano yesigungu sesiFundazwe usuke eye ukuyobika kubaholi be-ANC yena angaseyena. Ukuziqhelelanisa kwakhe nalabo abamkhulumelayo nababegasele emaHhovisi e-ANC nakho kungase kumdalele amazinyo abushelelezi ngoba uma labo ababengobhongoza bexoshwa noma bejeziswa, iyovela imibuzo ukuthi ‘bafela’ umuntu yena onethezekile esikhundleni sokuba nguNdunankulu.

Ukufungiswa kukaMnu uZikalala izolo (ngoLwesine) njengelungu leSishayamthetho saKwaZulu-Natal kwabanye kubukwa njengesiqalo sohambo lokuba nguNdunankulu wesifundazwe. Nokho le ndlela kayilula njengoba abanye becabanga ngoba ekwenzeni kwakhe uZikalala kubukeka efuna ukucophelela ekutheni angabonakali njengomuntu ononya noconsela amathe isikhundla sokuba nguNdunankulu. Ngakolunye uhlangothi ingakhona ingcindezi kulaba ababemthwele ngeqoma ekutheni akakwazi ukuhola iqembu ekubeni engenawo amandla okuguqula izinto. Ngokuphawula kwe-ANCYL kuzwakala imagange ukuthi kube khona okulungiswayo. Kungekudala umbuzo uzovela ekutheni kanti uma bekhetha uZikalala ngenhloso yokwenza uguquko luzokwenzeka kanjani engekho emandleni.

Umbuzo omkhulu ngowokuthi ngabe yena uZikalala uzokwazi yini ukulinda, anike uMchunu ithuba lokuphuma ngesizotha esikhundleni. Ukuphendula lo mbuzo ngokukaZikalala naye owazi kamhlophe ukuthi kupolitiki izihlabathi ziyagqimana, njengoba esemuhle nje namuhla, bayeza abazoba bahle kunaye, naye azithole esesesimweni sikaMchunu.

  • Loludaba lwashicilelwa: 26 kuLwezi – 3 kuZibandlela 2015
Scroll To Top