Now Reading
Ngubani okumele athuthukise izindawo zakoBantu?
Dark Light

Ngubani okumele athuthukise izindawo zakoBantu?

Ukuzazelana kukaHulumeni, aMakhosi kanye nomphakathi kushiya imibuzo engaphenduleki

 

NGOKOHLELO lwababusi baphambilini lezi kwakumele kube yizindawo lapho aboHlanga benqwabelana khona, emeveni nasemigubaneni. Lapha kungekho ngqalasizinda kepha kukhona abantu bokusebenza. Uma uhambela lezi zindawo imizi ikude le kuthi nomgwaqo nawo ube le kude. Uma ulapha ufikelwa wumbuzo wokuthi engabe nxa kunenhlekelele abosizo lokuqala bafinyelela kanjani ngoba imiphakathi yakhe ezindaweni lapho kungekho migwaqo khona. Lolu wusizi olukhungethe izindawo zakoBantu (osekuthiwa ngezasemakhaya).

Selokhu kwathi nhlo lezi zindawo bezihlale zinabaholi, okungamakhosi.  Yize oHulumeni bamaKoloni kanye nobandlululo bebengabunambithisisi uBukhosi kepha bonke babekwamukela ukuthi yibo obuhlonishwa njengobuholi ngabantu.  Lokhu bekungenzeki kuphela eNingizimu Afrika kepha bekwenzeka kuyo yonke i-Afrika lapho kukhona uBukhosi. Okunye obekwenzeka wukuxhashazwa komnotho kanye nabantu kulezi zindawo. Izinkampani zikaHulumeni nalezo ezizimele bezizenzela kulezi zindawo.

Bekuqhuma odalimede lapho izimayini zimba ingcebo yangaphansi komhlaba. Okubuhlungu lapha wukuthi yize abendawo bebethola amathuba omsebenzi kepha akekho obeqaphela ukuthi kambe lokhu okwenziwayo kuyinukubeza kanjani indawo noma kulethani emnothweni wendawo. Ngenxa yalokho kuyimanje iningi lalezi zindawo lapho kunezimayini sezaba yimigodi nje evulekile. Abantu bakhona baphila nezifo ezidalwa yizimayini. Abukho nobufakazi bokuthi ngabe labo abahweba kulezi zindawo benza kanjani ukuthi kuzuze umphakthi wonke hhayi abathile kuphela. Ngakolunye uhlangothi uHulumeni obusayo emizameni yakhe yokulungisa isimo senhlalo kanye nepolitiki yezomnotho ezindaweni zakobantu uqhamuka nemithetho  nezinhlelo ezahlukahlukene. Olunye lwalezo zinhlelo yiComprehensive Rural Development Programme (CRDP) eyayihlongoza uhlelo lwentuthuko edidiyelwe nxa kubukwa isimo sasezindaweni zakobantu.

Ngasohlangothini lomthetho nakhona kuningi okusenziwa namanje. Ngeledlule nje kwethulwe umthethosivivinyo owaziwa ngokuthi yiTraditional and Khoi-San Leadership Bill (TKLB). Yize kusesekuseni, lo mthetho uhlongoza amandla athize okumele aMakhosi abe nawo. Okungangabazisi lapha wukuthi nakanjani kuzoba khona ukungaboni ngaso linye ekuthini ngubani okumele abe sekhaleni lentuthuko yomnotho ezindaweni zakobantu. Ngakolunye uhlangothi unohulumeni okubona kusemahlombe akhe ukwenza njalo ngoba “wavotelwa ngabantu” ukuze alethe izidingo. Kanti ngakolunye uhlangothi unaMakhosi akhala ngokuthi kawalona udibi lukaHulumeni nxa kufika kwezentuthuko yemiphakathi abangabaholi bayo. Kanti ngakolunye uhlangothi amalungu omphakathi akhala ngokuthi kugcina kuzuze aMakhosi hhayi izinkulungwane

IBAYEDE ike yabika ngezikhalo zomphakathi nebeziveza isithombe esingesihle lapho uHulumeni namanye aMakhosi abesolwa ngokuzuza wona wodwa kepha umphakathi ungazuzi lutho. Namuhla uma uhamba kwezinye izindawo zakobantu sekuyavela okuthile okukhomba ukuthi kukhona okwenzakayo. Lokhu ukubona ngokulungiswa kwemigwaqo kanye nezakhiwo ezingamahhovisi kanye nezindlu. Khona lapho kukhona imibuzo ngoba enye intuthuko isazuzisa abathile, kokunye ibulale khona lokho okuncane.

See Also

Isibonelo wukwakhiwa kwenxanxathela yezitolo ezindaweni zakobantu. Lokhu kuba kuhle kepha kuthi uma sekuphenyisiswa kutholakale ukuthi le ntuthuko izuzisa idlanzana kokunye olungelona ngisho amalungu omphakathi. Okukhulu lapha wukuthi le nxanxathela yinhle nje kepha isibulele ibhizinisi lalapha endaweni ekade laba khona ngoba abantu sebethutheleka enxanxatheleni.  Lezi ngezinye zezinto ezenza kuthi noma kunentokozo ngentuthuko ezayo kepha besekusala umbuzo ngosizi elulethayo intuthuko leyo.

La maqiniso enza kubesemqoka ukuthi kubekhona inkulumompikiswano nesivumelwano ekuthini kuzobanjiswana kanjani ngoba kule minyaka eyedlule sibone kukhona ukungabambisani phakathi kwezinhlanga ezithintekayo. Umnotho wakobantu umqoka kakhulu ngakho akumele kube khona okuwuthikamezayo ngoba abantu bakulezi zindawo sebehlupheke kakhulu, futhi bafanelwe ngokungcono.

Scroll To Top