Now Reading
Elomhlaba selwenabela kwaMaphumulo
Dark Light

Elomhlaba selwenabela kwaMaphumulo

 

SEKUVELE okushaqisayo ngombango wepulazi iPhambanisa Farm eliKwaNtunjambili eKranskop ophakathi kwesalukazi sakwaRawlings esikhala ngokuhlukunyezwa ngumndeni wakwaGcaba.Lokhu kulandela ukuvela kwemibiko ethi abakwaGcaba bashaywe ngemfe iphindiwe ngumndeni wakwaMamati Mahomed ngokubafaka epulazini okungesilo elabo esikhundleni sokubafaka epulazini iKranskop Kloof Farm elikwaSizabantu. Uphenyo olunzulu lweBAYEDE luthole ukuthi iKranskop Kloof Farm engunombolo 1959 nokuyilona elathengwa ngumndeni wakwaMahomed lisemgwaqeni omkhulu iKranskop KwaMaphumulo hhayi kwaNtunjambili. Leli okuthiwa iPhambanisa farm okungelakwaRawlings lona lincikene nesibhedlela iNtunjambili okuyizindawo eziqhelelene kakhulu.

Ephekwa ngemibuzo uMnu uMamati Mahomed ugcine evumile ukuthi empeleni ipulazi abalidayisele uMnu uMandla Gcaba iKranskop Kloof Farm engunombolo 1959. Nommeli okunguyena owenza abhale isivumelwano sokudayiselana, uMnu uBarry Gruger naye ukuqinisekisile ukuthi yena ipulazi alaziyo iKranskop Kloof Farm eselidayiselwe abakwaGcaba.

Ebuzwa ummeli ukuthi abakwaGcaba bahlala kanjani ePhambanisa Farm, uphendule ngokuthi: “Mina ngokwazi kwami iPhambanisa neKranskop Kloof Farm ancikene, ukuthi ahlukaniswe ngumgwaqo.’’ kusho ummeli uGruger.

UMnu uMamati Mahomed naye uhambe emazwini ommeli wakhe wathi ipulazi alidayisele abakwaGcaba lincikene nepulazi iPhambanisa. “Angazi ukuthi kungani lo mama wakwaRawlings ebanga umsindo kangaka ngoba mina ngazithengela kwabakwaFrohling isiqeshana sendawo esingamahektha ayisi-6,7712 kanti yena lo mama unendawo enkulu kuneyami. Mina ngidayisele abakwaGcaba izindlu nesitolo iKwaPhamba,’’ kusho uMnu uMahomed.

Ebuzwa ukuthi kungani edayisele abakwaGcaba isitolo iKwaPhamba kanye nomuzi ekubeni lezi zakhiwo kungezakwaRawlings, uphendule kanje: “ Mina ngazi ukuthi isitolo nomuzi izinto zikamkhulu kababa kaDenis Frohling nokunguyena owangidayisela.’’

UMnu uMahomed ube esebhokela intatheli yeBAYEDE efuna ukwazi ukuthi afi nyelele kanjani amaphepha ommeli wakhe afungelwe aqukethe isivumelwano sokudayiselana nabakwaFrohling ngoba ethi lawa ngamaphepha ayimfihlo.

“Ngifuna ukwazi ukuthi uwathole kanjani la maphepha amayelana nesivumelwano sokudayiselana ngoba ayimfi hlo?’’ kubhoka uMnu uMahomed ngolaka.

Ngokwala maphepha asayindwe nguMnu uGruger osebenzela inkampani yabameli iNel & Stevens kubhalwe ukuthi ngowe-1985 ngibhale isivumelwano sokudayiselana phakathi kukaMnu uDenis Hermann Frohling noMnu uRalph Denis Frohling ngepulazi iKranskop Kloof elingunombolo 1959 elibukhulu balo lingamahektha ayisi- 6,7712. Lo mbhalo uqhuba uthi ngemuva kokulethwa kwabadabulimihlaba nabadwebi bamapulani ngowe-1985 leli pulazi labe selehlukaniswa iziqephu kwathi esinye sabhaliswa ngaphansi kwegama likaMnu uDenis Frohling ngaphansi komdwebo wobunikazimhlaba (diagram deed) onguT22459/1989.

“UMnu Frohling udayise eyakhe ingxenye yepulazi kuMnu uHoosen Mahomed owayengaleso sikhathi emele uhlobo lwenkampani eyiClose Corporation (CC) owawuzokwakhiwa. Lokhu kwenzeke ngowe-1988.’’ UMnu uGruger uthi ngokwakhe akekho owayefake isicelo sokufuna lo mhlaba omayelana naleli pulazi iKranskop Kloof Farm. Ngokombhalo ipulazi iKranskop Kloof abakwaMahomed balithenge ngemali eyizi-R250 000.

INkosi uNhlavayingeni Dlomo naye ukuqinisekisile ukuthi ipulazi iKranskop Kloof nePhambanisa Farm ngamapulazi aqhelelene kakhulu. “Sengiyabona ukuthi yini la maNdiya akwaMahomed adlale ngabakwaGcaba ngokubafaka epulazini okungesilo. Bheka manje babafake kolukhulu utaku ngokungena epulazini lomuntu ngokungemthetho. Futhi kuzomele bavuse kabusha izakhiwo zakwaRawlings abazibhidlizile,’’ kusho iNkosi uDlomo. INkosi uDlomo igxeke umndeni wakwaGcaba ngokuvuma ukufakwa ngekhanda ngumndeni wakwaMahomed.

INkosi uDlomo ibikele iBAYEDE, sekungenelele uMphathiswa wezempilo KwaZulu-Natal, uDkt uSibongiseni Dhlomo. “Ubize umhlangano ophuthumayo ngoMgqibelo ozoba sendaweni lapho kudingakala abakwaMahomed, abakwaRawlings, abakwaGcaba kanye neNkosi yakwaNgcolosi ukuba bazochaza ngobunikazi bepulazi iPhambanisa,” kuqhuba iNkosi uDlomo.

UNks uRossie Rawlings ongudadewabo omdala kaMargret Rawlings uthi ngokomlando ipulazi iPhambanisa Farm elingunombolo 10916 ngelikakhokho wabo u-Alfa Rawlings owayeteketiswa ngokuthi uPhambanisa ngoba wayeganwe ngumuntu omnyama. Eganwe nguMariah ongudadawabo weNdlovukazi uNandi Mhlongo owayengunina weNkosi uShaka.

Indodana kaPhambanisa ngu-Athur Rawlings ongumkhulu kaNks uRossie noMargret. UMnu u-Arthur Rawlings naye wayeteketiswa ngoNgomane.

Netayitela lamapulazi amathathu akwaRawilings lisabiza uMnu u-Arthur Rawlings ngoba washona lingashintshelwanga ngokusemthethweni kuyise uMnu u-Oscar Rawlings naye owayeteketiswa ngoMagejageja. UMagejageja wabulawa ngesihluku esephezu kwamalungiselelo okulishintshela egameni lakhe.

Ngokusho kukaNks uRossie Rawlings uthi empeleni umndeni wakubo nowakwaFrohling baliqhamukisa eGermany. “Ukhokho wami u-Arthur ‘Phambanisa’ Rawlings nabakwaFrohling bafika lapha KwaZulu-Natal ngezikhathi zokubusa kweLembe besuka eGermany bafike bazinza eGreytown.’’ Uqhuba uthi ngenxa yempilo eyayingeyinhle eGreytown ukhokho wakhe uPhambanisa wabe eselibhekisa KwaNtunjambili nokuyilapho afike waganwa khona ngudadewabo kaNandi.

“Ukhokho waba ngowokuqala ukwakha izitolo namabhusha endaweni yakwaNtunjambili. La mabhizinisi esewasabalalise nakwezinye izindawo ukusiza indlu emnyama.’’

Uqhuba uthi ngokuhamba kwesikhathi umkhulu wakhe wabe esethola uMnu uDenis Frohling owayengumzukulu womndeni wakwaFrohling emthola engundingasithebeni. “Ngenxa yokuthi abazali bakhe babengaziwa ukuthi balibhekisaphi umkhulu wazithathela le ngane wazikhulisela esafuna abazali bayo nowagcina ebatholile ukuthi baphindela phesheya. UDenis wagcina exhumene nabazali bakhe. Ubuye ekhaya esekhulile esezoganwa. Kuthe uma sekubulawe ubaba thina sasesibalekisiwe umama wacela uDenis ukuba asigadele amapulazi kuze kube siyakhula. Nokuthe engakashoni ngowezi-2004 wasibuyisela wonke amaphepha obunikazi bamapulazi wasitshela nokuthi elinye ipulazi iPhambanisa Farm ubeseliqashisele abakwaMahomed. Sithe sesiyocela basibuyisele bagoloza ukuphuma bethi sekungelabo.”

UNks uRossie Rawlings uthi yilapho-ke bengumndeni besukume bathathela umndeni wakwaMahomed izinyathelo zomthetho bagcina bethole nencwadi yenkantolo ebakhiphayo kodwa baqhubeka nokunqaba ukuphuma. “Bathi ngoba sibakhipha ngenkani bazolidayisela abakwaGcaba ipulazi ukuze babone ukuthi sizokwazi yini ukubakhipha. NgoMandulo 2011 sibone sekungena abakwaGcaba epulazini sebekhipha udadewethu endlini bethi sekungeyabo bayidayiselwe ngabakwaMahomed.’’

See Also

Ophenyweni olunzulu lweBAYEDE luthole ukuthi abakwaMahomed bathenga ipulazi iKranskop Kloof Farm ngowe-1988 belithenga kuMnu uDenis Herman Frohling naye oliJalimane. Izinombolo zikamazisi kaMnu Frohling zithi 2803305030004.

“UMnu uGcaba simdayisele isitolo nomuzi kuphela hhayi ipulazi ngoba lona ngelakwa Frohlings. Ngabakwa Frohlings abadayisele uMnu uGcaba ipulazi thina asihlangene nalo.’’

“IKranskop Kloof farm ikwaMaphumulo ngakwaSizabantu kanti iPhambanisa Farm yona iKwaNtunjambili eduze kwesibhedlela,’’ kusho uNks uRossie Rawlings.

Uma ebuzwa uMnu uMahomed ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi isitolo asithengile sibizwe ngegama likakhokho kaMargret, uphendule ngokuthi yena wazi ukuthi uPhambanisa kwakungumkhulu kaFrohlings.

UMnu uGruger ugxeke abakwaRawlings ngokuthi kungani belinde kwaze kwashona uMnu uFrohlings ngaphambi kokuqala umbango ngaleli pulazi ngoba uMnu uDenis Frohling bekunguyena obengaba yisixazululo kulo mbango.

UNks uFrohling wehlulekile ukuchaza ukuthi umkhulu wakhe walithola kanjani igama lesintu elithi Phambanisa.

IBAYEDE, inanekhophi yencwadi eyabhalwa yisikhulu sakwaRural Development and Land Reform uMnu uDumisani Xulu oyiLegal Administration Officer ngowezi- 2010/12/14 nalapho ayeqinisekisa khona ukuthi ipulazi iPhambanisa Farm ingaphansi kophenyo ngenxa yombango.

“Ngiyakuqinisekisa ukuthi umuntu okunguyena ophethe ipulazi iPhambanisa nguNks uMargret Rawlings. Ngakho siyanxusa ukuthi abanye abathintekayo kebame kancane kuze kube kuphothulwa uphenyo. Sinxusa amaphoyisa aseKranskop ukuba nawo aphenye futhi avikele ipulazi kunoma ngubani ozama ukungena kulo ngenkani, nokulicekela phansi futhi bangaphazamisi uNks uRawlings ohlezi khona kuze kube kuphothulwa uphenyo,’’ kufundeka incwadi kaMnu uXulu.

Kodwa naphezu kwale ncwadi kaMnu uXulu emisa yonke into ngepulazi iPhamabanisa kuze kube kuphothulwa uphenyo, umndeni wakwaMahomed uqhubekile nokulidayisa njengoba uMnu uGcaba engene kulo ngowezi-2011.

Scroll To Top