Now Reading
Umlando wabakwaNtombela
Dark Light

Umlando wabakwaNtombela

Indlunkulu yabo bonke abakwaNtombela ngeka Nhlambela. Yena wazala uManjanja wayeyinduna kaDingane lapho  kunesizwe sakwaNtanzi khona eMvoti. Yena wazala uMbonambi ozala uNomandindi yena owazala uThayiza. uThayiza wagcina ehlala ngaphansi kwesizwe sakwaShezi eNkandla esasiholwa yiNkosi uMdedane kaNdabaningi kaSigananda.

Malandela, Ntombela, Mpangazitha, Mahlobo, Nhlambela, Dlukula, Zwana.

Enye indlu ebalulekile yesizwe sakwaNtombela ngekaDlukula. Yena wazala uSobadli owazala uNzobo elinye igama lakhe nguDambuza. Wayeyisekela lekaNdunankulu uNdlela kaSompisi esigodlweni seNgonyama uDingane saseMgungundlovu, hhayi ePhithamarizbheki. Kuthe ngemuva kokunqotshwa kweNgonyama uDingane eMpini yaseMaqongqo ngoMasingana 30, 1840, lapho uMntwana uMpande wayesizwa khona ngamaBhunu kaAndries Pretorius. Ngemuva kwalokho uNzobo wajutshwa yisigungu seNgonyama uDingane ukuthi ayokhuluma namaBhunu ukuthi kuthelelwane amanzi ngemuva kwempi yaseMaqongqo neyaseNcome ngoZibandlela 16, 1838 neyangoMasingana 30, 1840.

NgokukaMangathi kaGodide Ntuli kwathi uma uDambuza owayehamba nodibi lwakhe ephethe amazinyo endlovu ebeka udaba lokuthelelana amanzi namaBhunu, waboshelwa ngemuva emasondweni enqola yezinkabi ngakudesibhomu ngezinyawo zombili izinkabi ezaziboshelwe zamhudula waze wafa. Isizathu amaBhunu athi waba neqhaza ekubulaweni koPiti Retief nabalandeli bakhe eMgungundlovu kwazise wayeyingxenye yesigungu esakhipha leso sinqumo. Wafa kanjalo ngowe 1839 nodibi lwakhe. Indawo yakwaDambuza ibizwa ngaye ePhithamarizbheki.

UNzobo washiya iNdlalifa yakhe uMgamule eyabuthelwa ebuthweni iMboza/uThulwana iyintanga kaMntwana uCetshwayo. Kwathi ngenkathi iSilo uDinuzulu sidingiselwa eSt. Helena ngemuva kweMpi yakwaCeza neyakwaNdunu ngowe 1888, uMgamule noMankulumana Ndwandwe bajutshwa ukuthi baqaphe isigodlo sasoSuthu seNgonyama uDinuzulu ngenkathi edingisiwe [1888-1898].

Lokhu bakwenza bebambisene nokaMsweli unina weSilo uDinuzulu noma kubhalwa izincwadi kwaziswa iSilo uDinuzulu ngokwakwenzeka ezweni. UMgamule kaNzobo Ntombela wayenezinzipho ezinde ezingalinganiselwa kumayintshi amane. Ngenkathi kuklaywa indawo yakwaNongoma yiKhomishini kaMitchell ngowe 1891, iSilo uDinuzulu sisadingisiwe, uMgamule wasikelwa indawo eyayaziwa ngokuthi uSuthu No. 2, abusela kuyo. Washona engenangane.

Yonke indawo ayesikelwe yona yanikezwa uMntwana uZiwedu kaMpande. AbakwaMahlobo eS ifundazweni saseMpumalangabayingxenye yale ndlu kaDlukula. Bona bazinza eNyakatho yoPhongolo kwathi uma amaBhunu ethatha leyo ndawo bawela emapulazini kwazise amaBhunu athi yonke indawo ingamapulazi amaBhunu. Kuthe uma kungena uHulumeni wentando yeningi ngowe 1994, abakwaMahlobo bakwazi ukulwela ubukhosi babo bagcina bebuyiselwe ubukhosi ababenabo.

Indlu kaZwana Ntombela

ENdlunkulu uZwana wazala uZiningo indlalifa yakhe okwakunguFaku. Kwathi ngemuva kokudingiswa kweSilo uCetshwayo amaZulu esenqotshiwe kweyaseSandlwana ngoNcwaba 31, 1879, izwe lakwaZulu enyakatho yoThukela noMzinyathi amaNgisi aliklaya iziqephu eziyi 13. UFaku kaZiningo wanikezwa esinye salezo ziqephu.

Indlalifa yakhe kwakungu Lubhudlungu. Yena wephucwa indawo eyayikade inikezwe uyise uFaku ngoba wazimbandakanya nabashokobezi ababelwela ukuthi iMali yeNtela yamaKhanda ingakhokhwa ngowe 1906. Ngakho-ke indawo yakhe ngoweMasingana 1907 yanikezwa uMntwana uManzolwandle kaCetshwayo owayezalwa okaQethuka nowazalwa iSilo uCetshwayo sesikhotheme.

ULubhudlungu indlalifa yakhe kwakungu Makhwebeza owazala uHangaza. Endlini yaseQadini uZwana wazala emzini waseNsalaze wazala uMsili yena owazala uMsiniza ozala uMpithi. Yena uzala uMangcengeza ozala uMaxhibana. Yena uzala uMbombolwane owashona ngowe 1965 eshiya uMswazeni ozala uBhekuyise ozala uSfiso owafaka isicelo kuKhomishini kaNhlapho yokuthi kubuyiselwe umhlaba kayise. Lolo daba lwedluliselwa kwiKhomishini kaTolo eyayisacubungula udaba ngowe 2013.

Indlu kaZwana yasekhohlo

eKhohlo uZwana wazala uuL ukhwazi owayeinduna yeNgonyama uDingane nowayekhona ngenkathi kuhlaselwa uMzilikazi kaMashobane khumalo eMpama, lapho imbongi enkulu yakwaZulu Wagolwana kaMkhathini yagwaza yabulala imbongi kaMzilikazi khona.

ULukhwazi wazala uMabamba yena owazala uLubhudlungu ozala uMsenteleli yena azale uJuly ozala uFanizana/Moffat ozala uMhlabunzima. Indawo eyayibuswa yi lendlu yaseKhohlo imbandakanya indawo eseVryheid kwaMthashana eyagcina iklaywe amapulazi ngamaBhunu ngowe 1887.

Leyo ndawo isikhiqiza amanzi athengiswayo okuthiwa yiHolkrans. EBabanango kuze kufike eSihlungu umfelokazi kaMntwana uMhlabunzima uNomvula/Mayvis nguye obusayo ebambele indodana esencane.

UDlukula nokuphuma esigodlweni sikaNdaba

Isigodlo sakwaMahambehlala kwaZindela sasakhiwe yiNgonyama uPhunga ozala uNdaba. Ngemuva kokukhothama kweNgonyama uPunga isigodlo saba ngesikaNdaba. Kuleso sigodlo kwakukhona uDlukula, eyingxenye ngokuphelele noma umndeni owodwa nabesigodlo sakwaZindela. Waphuma kuleso sigodlo uDlukula eyohlasela eMbo kwaMkhize. Wabuya esehuba ihubo okulihubo labakwaNtombela kuze kube namuhla elalithi:

Oqalayo: Abeze nganeno!

Abavumayo: eMbo ekwaZihlandlo Ajiya wowu.

Leli hubo liyingqophamlando ngoba yilona uDlukula aphuma ngalo kwaZulu emzini wakwaZindela. Waphuma kwaZindela uDlukula wayokwakha umuzi waseMungweni entabeni kwaQongwana khona eBabanango. Wazala uSobadli eNdlunkulu yena owazala uDambuza/Nzobo isekela likaNdlela kaSompisi kuDingane, uZwana eKhohlo enye indodana yakhe yayisemzini waseManqineni ingxenye yabakwaNtombela ezinze eNkandla okuyiyona okwakufanele izale iNgonyama ukuba akuphunywanga kwaZindela.

Indawo yabakwaNtombela imbandakanya izindawo ezine: EBabanango okufaka indawo yaseMakhosini kuze kuyofika eDenny Dalton nangaseMazungeni [wakwaKhumalo]. EZungwini entshonalanga yalapho sekulidolobha laseVryheid namhlanje. Leyo ndawo ingxenye yayo enkulu seyaqolwa ngamaBhunu kusukela ngowe 1887 kusungulwa okwabizwa ngeNew Rephabliki ngamaBhunu kaLucas Meyer.

KungaseZungwini kwaMthashana lapho impi phakathi kwamaBhunu ayeholwa nguJan Potgieter [Jalimense] atholana khona phezulu nempi kaZulu eyayiyolanda izinkomo ezaziqolwe ngamaBhunu emizini yabantu mhla ziyisi 6 Nhlaba 1902 kwaMthashana. Kwafa amaBhunu angama 56 namaZulu angama 52 impi iholwa nguSikhobobo Sibiya.

ENkonkotho eDumbe. Lezi zindawo zontathu bezingaphansi kweNkosi uFanizana Moffat Ntombela ngokombiko kallobhala weziNdaba zaBantu ePitoli owashicilelwa mhla ziyi 11 Nhlaba 1954. eUtrecht: kunabantu bakwaNtombela abaningi abakule ndawo umlando wabo ongakacaci kahle ukuthi baze bakha lapha ngesikhathi sayiphi iNkosi yakwaNtombela.

Ukhokho wabantu bakwaNtombela nguMahlobo. UMahlobo wayezalwa nguQwabe kaMalandela kaLuzumane kaMnguni kaNtu. Ngakho-ke abakwaNtombela baxhumene neNdlunkulu kaZulu ngalokho. Kunezindlu ezihlukene nakhona kwaNtombela njengakuwo wonke amaZulu.

Abadala bakhona kwaNtombela bayavumelana ngokuthi uMahlobo ozalwa nguQwabe nguyena ongukhokho wabo bonke. Bathi wazala uDlukula yena owazala uZwana. Endlunkulu uZwana wazala uGezahlale owazala uZiningo ozala uFaku yena ozala uLubhudlungu ozalauMalchwelibeza ozale uHangaza.

Ekhohlo:  uZwana wasemzini waseNtshiselo owazala uLukhwazi ozala uLubhudlungu yena ozale uMabamba ozala uMsenteleli ozala uJuly ozala uMoffat uyise kaMhlabunzima okwathi uma eshona indodana yakhe yabanjelwa ngunina umaDlomo obusa eBabanango njengamanje.

lqadi:  indlalifa emzini waseGezahlale uFaku uzale uMsiniza ozale uMphithi yena wazala uMancengeza ozala uMaxhilibana uyise kaMbombolwana oshone ngowe 1965 ozala uMswazeni yena wazala uBhekuyise ozala uSifiso [olwa udaba lokubuyiselwa ubukhosi kuKhomishini kaTolo].

See Also

Mayelana neNdlunkulu abanye bathi indlu kaNhlambela kaManjanja kaMbonambi kaNomandinda kaThayiza yiyona eyindlunkulu yabo bonke bakwaNtombela. Abanye abacacisi ukuthi le ndlu iyikhohlo noma qha. Naziya izizukulwane ezisuka kuLukhwazi kwaNobamba ziholwa yiNkosikazi kaMhlabunzima umaDlomo obambele indodana yakhe ngowe 2012.

Kuphinde kubekhona indlu kaHangaza kaMakhwelibeza kaLubhudlungu kaFaku [umuzi wakhe kwaGezahlale] kaZiningo kaZwana [eyindlunkulu neyalahlekelwa yindawo yayo yathathwa uMntwana uManzolwandle kaCetshwayo eNquthu ngoba kwathiwa yayizimbandakanye nabashokobezi ngempi yeNtela yeMali yaMakhanda yangowe 1906.

UManzolwande waqala ukuba yinkosi kuleyo ndawo ngoMasingana 1907 wakha umuzi wakhe waseZintandaneni. Enye indlu yakwaNtombela ngekaMgamule kaNzobo/Dambuza kaSobadli kaDlukula. UMgamule wayeyintanga kaCetshwayo. Nguyena noMankulumana ababeqaphe oSuthu ngenkathi iSilo uDinuzulu sidingiselwe eSt.Helena [188-1898]. UMgamule washona engenangane indawo yakhe yanikezwa uMntwana uZiwedu kaMpande.

Uyise uNzobo kaSobadli wayeyisekela likaNdunankulu uNdlela kaSompisi Ntuli eMgungundlovu. Wadutshulwa wabulawa ngamaBhunu ngowe 1839 eyokhuluma ngokuthi kuxoxiswane ngemuva kokufa kukaPiet Retief nabalandeli bakhe esigodlweni saseMgungundlovu.

Kodwa uMangathi kaGodide uthi uNzobo amaBhunu ambophela kudesbomu wenqola yezinkabi wahudulwa waze wafa.

Naziya izizukulwane zakhe eMpumalanga esizweni sakwaMahlobo. Babengamaqhawe amakhulu ezingonyama zakwaZulu.

UManjanja kaNhlambela

Wabekwa yiSilo uDingane ukuthi abe yiso laso eMakhabeleni. Wayeyinkosi enkulu yakwaNtombela eMakhabeleni. UGayede kaMakedama eqinisweni wayeyigatsha elixhume kuManjanja kaNhlambela. Wayekhona eNcome mhla ziyi 16 Zibandlela 1838 kuyovikelwa umbuso kaZulu lcubahlaseli bamaBhunu. Walwa wasala khona enkundleni ngalelo langa.

uSiqamana sobunene!

uDada bhul’ amanzi ngezimpiko,

uGundane vuka zakudla mkanyoko.

Singabala uLukhwazi kaZwana owayeliqhawe lezingonyama uDingane noMpande. Indawo enkulu yasebaQulusini ngakwaMthashana yayingeyabakwaNtombela ingaphansi kukaLukhwazi. Bona futhi abakwaNtombela bakwaManjanja kaNhlambela babemdibi ndawonye nabakwaMpembe, abakwaMtshali nabakwaJiyane inkosi enkulu yakwaMtshali eyayibusa ngaleso sikhathi kunguKhondlo.

Okwathi esefile labuswa nguMkhathini eNtabankulu ngasebaQulusini. Kuthe uma izwe liqolwa ngamaBhunu edala into ayibiza ngeNew Republic ngonyaka we 1887, abantu abaningi ebaQulusini baphoqwa ukuba bashiye izindawo zabo ezenziwa amapulazi amaBhunu.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando Wamakhosi Esifundazweni saKwaZulu, Umqulu I. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918
Scroll To Top