Now Reading
Ziyanda izindawo zokugcina imindeni entulayo ezivalwayo abantu bethuthelwa ezindaweni ezingcono
Dark Light

Ziyanda izindawo zokugcina imindeni entulayo ezivalwayo abantu bethuthelwa ezindaweni ezingcono

Zanda ngamandla izindawo ezigcine abantu abalahlekelwe yimizi ezizobakhoselisa ngemva kwezikhukhula. Ngenxa yokuphothulwa kwezivumelwano zokuqasha zezindawo eziphuthumayo zokuhlala zesikhashana, lokhu kuzokwenza ukuthi abantu abasuswe yizikhukhula emizini yabo bathole izindawo zokukhoselisa amakhanda ezingcono.

Kuze kube manje cishe zicela ku-60 izindawo zokugcina abantu abaningi ezikhona kuMasipala waseThekwini, obe yinkaba yesibhicongo sezikhukhula zango-Ephreli noMeyi. Lesi sibalo cishe siwuhhafu wesibalo sokuqala sezikhungo zokugcina abantu ezavulwa ngokushesha ngemva kwalesi sibhicongo.

Ngenxa yokugqoza komsebenzi, ngokwezindlu zokuhlala zesikhashana nesidingo sokususa abantu emahholo, uhulumeni usuyaqhubeka nokusungula izindawo eziphuthumayo zokuhlala ukuthi zivale isikhala sokuhlinzeka ngezindlu zokuhlala zesikhashanana.

Lokhu kuzokwenza ukuthi isibalo sokuvalwa kwezikhungo zokuhlalisa abantu abaningi sifinyelele kwisithupha selokhu kuqale uhlelo lokuthutha abantu abakhahlanyezwa yizikhukhula ngeSonto lokuqala lale nyanga.

Ungqongqoshe woMnyango WokuHlaliswa KwaBantu neMiSebenzi Yomphakathi eKZN uDkt Ntuthuko Mahlaba ulithakasele leli gxathu. Ubambelele ekutheni uhlelo nomgomo womnyango wokuvala zonke izikhungo zokugcina abantu ngokushesha kuhamba ngononina.  

Kuze kube manje sekuqedwe ukwakha izindawo zokuhlala zesikhasha eziwu-1 521 esifundazweni ukuqinisekisa ukuthi imindeni elahlekelwe ngamakhaya ihlinzekwa ngamakhaya afanele. Ezindlini zokuhlala zesikhashana eseziqediwe, zingu-1 440 esezinabantu asebengenile kuzona kuze kube manje.

Lolu hlelo lokuqala lokungenelela ngemva kwezikhukhula beluyisisombululo sesikhashana ngenkathi kuqhutshekwa nohlelo lokwakha imizi.

Ezindlini zokuhlala zesikhashana eziphothuliwe, ziwu-81 ezingakabi namuntu kuMasipala waKwaDukuza eSifundeni Ilembe.

Cishe ziwu-47% izikhungo zokugcina abantu esezivaliwe, kanti zonke izikhungo zokuhlalisa abantu eziseSifundeni Ugu sezivaliwe.

KuMasipala WeNdawo waKwaDukuza  kunezindlu zesikhashana zokuhlalisa abantu eziwu-81 esezivele zakhelwe abantu abasezindaweni zokugcina abantu, kanti ukufakwa nezinsiza ezinjengamanzi sekuqalile.

Khonamanjalo, uMasipala waseThekwini usuhlinzeke eminye imindeni esezikhungweni zokukhosela ngezimpahla zokwakha.

Esikhungweni sokukhoselisa abantu iTruro Hall kuMasipala waseMsunduzi, kunomndeni osuthuthelwe endlini eCopesville.

Ngaphezu kokwakhiwa kwezindlu zokuhlala zesikhashana, sekuphothuliwe ukuxilonga ukuthi zingalungiseka yini izakhiwo ukuze kuvalwe ngokushesha izikhungo zokukhoselisa abantu eThekwini namaphethelo. 

Umnyango ngeke uxegise isandla ngezinga elifanele uma ubheka amathuba okuthutha imindeni ekhoseliswe kulezi zikhungo zokukhoselisa abantu. Sekuvalwe izikhungo ezimbili zokukhoselisa abantu esifundeni iHarry Gwala nesifunda iZululand.

See Also

Sekuvele kuphothuliwe ukwabiwa kwezindlu zokuhlala zesikhashana ezifundeni ILembe, King Cetshwayo, uMkhanyakude noMzinyathi

Kuze kube manje, izinkampani ezenzela umnyango umsebenzi sezikhokhelwe uR82.3 million. Kumanje kuqhubeka izinhlelo zokukhokha uR6.3m.

Isifundazwe sesizosebenzisa uR112m wesabelo sokuqala semali ewuR325m soMnyango WeziMali ezweni.

Phakathi kwezinto ezinkulu esezizuziwe kuze kube manje ngokusetshenziswa kwemali, sekuqedwe izindlu zokuhlala zesikhashana eziwu-1 164 esezisesezindongeni neziwu- 1 226 ezisasuswa phansi.

Ezizeni zokuqala eziwu- 1 860 okwakuthiwe kuzokwakhiwa kuzona esigabeni sokuqala emsebenzini wokuvuselela, sekusele izindlu zokuhlala zesikhashana eziwu-289.

Ukutholakala komhlaba ofanele yinselelo enqinda umsebenzi. Umnyango uzibophezele ekuhlanganiseni umhlaba nezindawo lapho abantu bekhosele khona okwamanje. Kuze kube manje, sekudluliswe amaphasela amathathu omhlaba kubakhi, kanti kuzodluliswa iphasela eyodwa kumakhi ungakapheli u-Okthoba.

Sekusikwe ezinye izindlu zokuhlala zesikhashana eziwu-1 224. Ngaphezu kwalokho, bese kuphothuliwe ukusayina izivumelwano zezindawo zokuhlala zesikhashana ngasekupheleni kuka-Okhthoba.

Scroll To Top