Now Reading
#UMsombulukoWokhetho: Kulolu khetho sethule ingqikithi sisebenzisa ubuchwepheshe
Dark Light

#UMsombulukoWokhetho: Kulolu khetho sethule ingqikithi sisebenzisa ubuchwepheshe

Njengawo wonke umuntu kwabezindaba isinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo mayelana nokhetho loHulumeni Bendawo labe lumqoka kakhulu kithi. Isinqumo sabe simqonga ngoba elaboHlanga labe selenze umsebenzi omkhulu ngokubika ngezigameko kanjalo nobumqoka bokhetho lolu kubantu emiphakathini eyahlukene. Sanede saphuma isinqumo sokuthi ukhetho lolu luzoba mhla lulu-1 kuLwezi kwasho ukuqala komsebenzi kithi.

Umbuzo owabe umqoka wukuthi yini esabe sifuna ukuyizuza ngalolu khetho nxa kukhulunywa ngokufundisa aboHlanga hhayi ngokuvota kuphela kepha nokuqonda kabanzi ngesimiso soHulumeni Bendawo kuleli. Ukuphendula lo mbuzo kwabe kumqoka ngoba iqiniso labe lithi njengoba sabe sihlangene sihlela nje nabanye kwabezindaba benza okufanayo nokwenza kube mqoka ukuqhamuka nento eyehlukile. Ingcindezi kithi kwabe kuwukugcina isethembiso esasenza kubafundi bethu – lapho sithi ngeke sibhale noma yini kepha sizokwethula ingqikithi.

Ithimba labacwaningi belaboHlanga laqala ngokwenza ucwaningo ekuthini abanye bezindaba babika kanjani ngalolu khetho nanokuthi eminyakeni eyedlule babe bika kanjani. Lokhu kwabe kubalulekile ngoba uma singahlaziya nje ukuthi umuntu owabe eqala ukuvota eminyakeni elishumi eyedlule naloyo owaqala ukuvota ngonyaka we-1994 bacabanga kanjani nokuthi yimiphi imilayezo engena ingxile kubo singathola ukuthi kabefani. Kabefani ngisho bezovotela iqembu elilodwa, behluka kusuka ezizathwinni kanjalo nokuqonda kwabo izimo ezibazungezile. Njengephephandaba kwabe kumqoka ukuthi sethule lo mnikelo wethu ngaphansi kwesihloko: UMsombuluko Wesinqumo, siqonda ukuthi uyofika futhi wamukelwe kanjani ngabafundi.

Okwesibili sabe sesivumelana ukuthi ngeke siguquke kulokho esiyikho okuwukubika ngolwethunga. Lo msebenzi waba semahlombe abahluzi ukuqinisekisa ukuthi ekubhaleni ngento enjengokhetho singalingeki sikhulume lokhu okubizwa “ngesiZulu semihlangemihla”.

Lokhu kwasho ukuthi ngonyaka owedlule asiqale ngokutshala amagama athize nazochuma. Saqala ngegama ‘loHulumeni Bendawo’. Iningi labantu uma bekhuluma ngoHulumeni Bendawo babiza elika ‘Hulumeni Wasekhaya’ bavike ngelokuthi lesi ‘yisiZulu sansukuzonke’. Thina saqoka ukuba kuleli loHulumeni Bendawo ngakho belu ngoba kusuke kukhethwa abantu bezindawo ezithize ezahlukahlukene. Kwathi cosololo nxa sesizwa seliqala lichuma lelo gama okwakungenzeka ukuthi labe lingelisha kwabanye kepha labe lingadumile kunaleli loHulumeni Basekhaya.

Igama lesibili esaqhamuka nalo kwaba yilelo lesikhongeli sigqokisa leli likamanifesto. Lapha sabuka impilo nje eyejwayelekile yaboHlanga ukuthi izinto ezithile bazenza kanjani nokuthi baziqonda kanjani. Ingani lapha emakhaya uma insizwa izibika ngokweqiniso ekhaya lentombi ithumela abakhongi okusuke kuyisigaba esimqoka. Othumele abakhongi usuke ecela ukulalelwa, ukwethenjwa nokwamukelwa. Yikho-ke lokhu okwenziwa ngamaqembu njengoba eya kubavoti ngenhloso yokwethenjwa nokwamukelwa. Siyakholwa ukuthi leli gama njengawo onke amanye lizoyithola indawo libe wumnikelo ekuthuthukisweni kolimi.

Okwabe sekulandela lapho kwaba wukubhunga ngendlela imibuzo ezobekwa ngayo kanye nenhloso yalokho. Okwabe kusishaqisa ngocwaningo lwethu wukuthola ukuba lula kwemibuzo ebuzwa ngabanye bezindaba kanjalo nokufana kwemibuzo kokunye okungenzi mqondo. Isibonelo nje ngalesi sikhathi kuvame ukuba abantu bahlanganyele emahholo, kubizwe amalungu ezinhlangano bese kuba nemibuzo. Into ezwakala lapha kayifundisi kuba ngumsindo nje nokusuke kungenhloso. Lokhu kwasenza saqhamuka nendlela eyehlukile eyabe ingekhona ukuncintisana ngomsindo nokuklolodelana. Sakhetha ukusebenzisa ezokuxhumana Inkundla Yabantu.

Le nkundla yabe yehlukene izigaba ezintathu; esokuqala kwabe kuyilapho amaqembu noma abenza izethulo benikwa ihora lonke bechaza ngabo kanye nesikhongeli sabo. Yize kwakuba khona imibuzo kepha inhloso kwabe kungekhona ukukheqa noma ukubona amaphutha kepha kwabe kuwukufundisa abavoti okuyibo ekugcineni okumele benze isinqumo ngeqembu lelo. Sakholwa wukuthi ihora kwabe kuyisikhathi esanele sokufundisa umuntu ngawe nokumnika ithuba lokuba etshise. Umethuli wohlelo wabe ebuza imibuzo khona lapho nabafundi babekwazi besebenzisa ezokuxhumana babekwazi ukufaka imibuzo noma ukwenanela kwabo.

See Also

Kwakuthi uma seluvela uhlelo bukhoma bese lufakwa njengoluqoshiwe kYoutube, kusizindalwebu nakuphodikhasti yelaboHlanga nakuFacebook. Inhloso yalokhu kwabe kuwukuqinisekisa ukuthi abafundi baphenduka abalalele nababukeli. Ukuthi bathole ithuba lokwetshisa ukuze benze okufanele okuwukuthatha isinqumo.

Izethulo nabethuli
Kukho konke lokhu abantu ababemqoka nabangasidumazanga kwaba yilabo ababenza izethulo. Akubanga wumsebenzi olukhuni ukuba baqonde inhloso yethu nabavumelana nayo. Samema onke amaqembu amanye aphumelela amanye axolisa ngenxa yezizathu ezahlukene. Kulabo abaphumelelayo saba nesikhathi esihle njengoba namuhla sesinesiqalo sokukhulu okuzayo. Ukuhlelelekwa kwabo kwenza izethulo zabo zaqukatha ulwazi olubalulekile kumvoti nomuntu nje ofisa ukuqonda kabanzi ngepolitiki yokhetho. Okube kuhle wukuthi bonke abebenza izethulo bakwenze besebenzisa olwethunga.

Ngokwezinhlelo zethu silandela umthetho wokhetho othi okungenani amahora angama-48 akumele kube nemibuthano yokhetho sizosabalalisa lokho okuqoshiwe ukuze umvoti abe nethuba lokuzwa zonke izinhlangothi nokuzomenza enze isinqumo sakhe. Konke kuzoba sezinkundleni zokuxhumana kusuka ngoMgqibelo (namuhla).

Scroll To Top