Now Reading
Bazomamatheka abezimoto ngezayo ngenxa yentengo kaphethroli
Dark Light

Bazomamatheka abezimoto ngezayo ngenxa yentengo kaphethroli

Umuntu omamathekayo wehlukile kumuntu ohleka aze aqethuke. Kuyethembisa ukuthi intengo kaphethroli nekadizili izokwehla kule nyanga esiya kuyo, kodwa lokho akusho ukuthi isimo somnotho sihle ngokwedlulele. Kulezi zinsuku silindele ukuba uNgqongqoshe uMnu uTito Mboweni ethule ukubuyekezwa kwezinhlelo zokusetshenziswa kwemali kwamaphakathi nonyaka. Kungakuhle abenza lo msebenzi bame ngamazonzwane ngoba ukuphuma kwalo mbiko kungase kube nomthelela omkhulu ekutheni abakwaMoody bayibeka kuliphi izinga iNingizimu Afrika. Kuleli sonto isimo sezimakethe simi kanje:

NgoMsombuluko zingama-21 kuMandulo 2019

Iningi labantu liyaphumula ngempelasonto, kodwa umnotho awuphumuli, usebenza ubusuku nemini. Izindaba zikhulunywa liphuma noma selishonile. Ehlile amaphaphu uma kuvulwa izimakethe ngoMsombuluko sithola ukuthi idola lase-USA lilingana namarandi ali-14,74.

Upondo waseBritain usandiza phezulu ulingana namarandi ali-19,03. Okwenza imimoya ingaphakami kakhulu wukuthi likhombisa ukuzinza, ngoba nangesonto eledlule belikulesi simo.

IYuro lithanda ukwehla kunezinga esavula likulo ngoLwesihlanu. Kuvulwe izimakethe lilingana namarandi ali-16,45.

NgoLwesibili, zingama-22 kuMandulo 2019

Lizinzile idola lase-USA noma lithe ukwethuka kancane kwaqala usuku lilingana namarandi ali-14,75. Kuyaye kujabulise ukubona irandi lizabalaza linganyakaziswa yidola ngokwedlulele usuku nosuku.

Zithanda ukutsheka izinto uma sibuka indlela upondo waseBritain ophathene ngayo nerandi. Kuvulwe upondo ulingana namarandi ali-19,15 okwehluke kakhulu kulokho esivule ngoMsombuluko sikhona. Sengathi sisazoqhubeka lesi simo sokudlondlobala kukapondo ngoba izingxoxo zokuphuma kweBritain kuNyunyana yamazwe ase-Europe zigcina ziveza ukuthi kumnyama noma kubomvu iyaphuma.

Liphinde lathi ukuthuthuka iYuro, okuvulwe izimakethe lilingana namarandi ali-16,46. Aligudlukanga ngokutheni lapho belikhona ngayizolo kuvulwa izimakethe.

NgoLwesithathu 23 kuMandulo 2019

Liphinde lasimama irandi uma siliqhathanisa nedola lase-USA. Kuvule izimakethe idola lase-USA lilingana namarandi ali-14,61.

Upondo waseBritain ukhombisa ukuba sengcindezini uma sibheka lapho bewukhona ngayizolo. Kuvulwe ezimakethe namuhla upondo sewulingana namarandi ali-18,77. Bekungemnandi sivuka ngoLwesibili umthwalo wamarandi ali-19,15 ulingana nopondo owodwa.

Irandi likhombisa ukuzabalaza kuleli sonto futhi lisaphumelela ukubuyisa isithunzi salo. Sivule ngoLwesithathu iYuro lilingana namarandi ali-16,25. Besekuphele isikhathi esingaphezu kwesonto lingafi ki kuleli zinga lokusimama irandi.

See Also

NgoLwesine zingama24 kuMandulo 2019

Liqhubekile nokuma ezingeni langayizolo irandi okungconywana ngoba alehlanga. Idola lase-USA lisalokhu lilingana namarandi ali-14,61.

Upondo waseBritain uyadlubulunda futhi ngoba kuvulwe ulingana namarandi ali-18,87, okulincisha umoya irandi elilahlekelwe ngamasenti alishumi.

Linyakaze ngesenti elilodwa irandi silele ngoLwesithathu, savuka ekuseni iYuro lilingana namarandi ali-16,26.

Intengo yegolide ilokhu imi ngaphansi kwamadola ayi-1500, okungehli kahle kulabo abahweba ngegolide. Uma ingase isimame intengo yegolide kungaba kuhle emnothweni ongena eNingizimu Afrika. Intengo kawoyela ithanda ukuba yimbi ngoba ifi nyelele emadoleni ali-60. Noma kunjalo akusekho ukuhlehla ekutheni intengo kaphethroli nodizili izokwehla ngenyanga ezayo.

Izibalo ziveza ukuthi abeCentral Energy Fund engaphansi koMnyango Wezamandla bakwazile ukonga imali usuku nosuku okunikeza isiqiniseko sokwehla kwentengo kaphethroli nodizili ngenyanga ezayo.

Scroll To Top