IGUNUNDU PODCASTS

Ukulanda izindaba yinto yemihla emiphakathini yama-Afrika. Ukulanda izindaba ngolwebele yinto esihlala siyenza.

Njengengxenye yezinhlelo ezifundisa umphakathi, Igunundu Podcasts iyasiza ngemibukiso nangamphodikhasti okunhlobonhlobo. Kusukela ezindabeni nezingxoxo, amadokhumentari nokulanda izindaba. Kuyo yonke imibukiso nakubalaleli bamaphodikhasti ethu abathokozeli nje kuphela ubuntatheli, amadokhumentari nokuhlaziya okubukhali nxazonke kodwa babuye bafunde okuningi ngolimi lwethunga.

Uma ufisa sisebenzisane nawe, sithinte ku manager@igununduagency.com

Iphepha Labohlanga.