Injula Yobu-Afrika

Isizathu sokugxila kweyobuNazaretha KwaZulu

KUNGABE yini le ehlanganisa uZulu nenkolo yakwaShembe? Yini uShembe abemningi esizweni samaZulu kodwa abe yingcosana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lusenzima olomcebo wase-Ethiopia nowe-Afrika

INTSHONALANGA ayigcinanga ngokukucindezela abantu boHlanga base-Afrika kodwa yaqhubeka yantshontsha izinto eziningi ezazingamagugu abo. Isibonelo ngumbiko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunesidingo sokuqala iBhayibheli laboHlanga

YINI ebanga ukuthi kuleli lizwe kungahlalwa phansi kwakhiwe iBhayibheli lethu thina ma- Afrika, esingeke silibize…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukulingana ngokobulili kwakwaziswa eKhemethi

NGOKOKUQALA ngqa emhlabeni iKhemethi yiyo eyaqala ukwazisa nokuhlonipha imbokodo njengoba kwaziwa ukuthi iKhemethi yake yaphathwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukufika kwabelungu kwaqeda imibuso yaboHlanga

NOMA usikompilo lase-Afrika laphekwa eKhemethi, kodwa akusiyo eyakha imibuso eyahlukahlukene yase-Afrika. Namhlanje akesibuke imibuso eyisishiyagalombili…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imithetho yesintu midala futhi miningi kuneyeBhayibheli

UMSUKA wosikompilo lwenhlonipho yabeNguni itholakala ezimisweni zoBuntu, abase-Khemethi abakubiza ngeMaat. Le mithetho icashunwe encwadini ebizwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
OSomlando abasitholi isitsha okungesamaHebheru eGibhithe

SITHANDA ukungabaza iNcwadi eNgcwele nobuqiniso ezintweni ezishoyo ngofuduko lwamaJuda. Ngenxa yokuthi sesihlala nezinsizwa zase- Egypt…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isizwe samaKush nemvelaphi yaso

Ekuqaleni komhlaba u-Abraham wayeyisizukulwane sikaKush noNimrod. Inzalo  ka-Abraham yayikhonza uHorus, ababemthatha ngokuthi yiNdodana kaNkulunkulu. Kukhona inzalo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuguqulwa kwamaqiniso ngempucuko yase-Afrika

Ubunjalo bom-Afrika abusamile ncimishi ezimpandeni zase Afrika kuphela, kodwa sebugxamalazile: unyawo olulodwa lume e-Afrika olunye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izakhiwo zendabuko zixoxa indaba ejulile

Isakhiwo sendlu yomdabu, yesintu, sixoxa indaba kanti futhi sinikeza incazelo mayelana nenjula yosikompilo laboHlanga, okuyinto…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now