Amaqebelengwana kashokoledi wobisi

Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, sike sacobelelana ngendlelakwenza yamaqebelengwana kashokoledi onsundu.  Njengomuntu ongawukhonzile kakhulu ushokoledi onsundu, nganquma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IziPhrofetho zayizolo nakuthangi sizilahle ezaleni, sayinsini

Kuyisibusiso esingananekile kumuntu owazalwa wakhula ngesikhathi nangaphansi  kobandlululo. Isibusiso ukuthi imihlaba uyazi yomibili noma kuthiwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yinhlambani ukuthi sikhonza amadlozi?

Enye yezinto abacindezeli bethu abaphumelela ukuyenza ukusibhixa ngawo wonke amabibi ngenhloso yokusifenyisa. Ngaphandle kokusinika ibala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asilungise elembongi nelikasonkondlo

Umbhali uthi ake kube nenkulumo eyakhayo ngamagama anomlando nasho ubuciko obuthile bomlomo Kulezi zinsuku ngigxile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMehluleli ubheka umsuka nemvelaphi yaboHlanga

Ibhuku eliwumnikelo enkonzweni yesizwe liveza umlando waboHlanga ngezikhathi zikaNowa waseBhayibhelini ngemva kukazamcolo. Kwabanye abantu akuqondakali…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ugogo uMahlangu inkanyezi yaboHlanga

Intombi endala yakwaNdebele eyisibani sezizukulwane ibigubha engama-85 yabona ilanga Emhlabeni lapho impumelelo ichazwa ngendlela ethize,…

Basasehlula abahlaseli nabezizwe ngokuqopha umlando

AboHlanga bahlulwa ngisho wukubhala umlando ababe yingxenye yawo mhla wenzeka Enye yezinjongo yomzabalazo waboHlanga kwabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNGAKWAZI UKUBHAKA AMABHISKIDI AZOYIZAYO

Amabhiskidi uhlobo lombhako noma ngubani angakwazi ukulwenza. Akukhathalekile ukuthi ungumbhaki omdala noma umusha kule ndima.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kufanele bazihlambe ngokuthemeleza aboHlanga

Sizithola sesibhekene nezinkinga siyisizwe ingoba silahle indlela yakwethu yokukhuleka salandela eyabanye esesibabona bona nezinto zabo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuqwalwa iNgome kuhanjwa ezinyathelweni zeNkosi uBhambatha

Lo mkhankaso akukhona ukuqwala nje kuphela kepha kuyisifundo somlando nobuholi nokuthwasisana ngokwengqondo Umlando weNkosi uMbambatha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthemelezo wabeNguni!

Ngifisa ukuthatha lo mzuzu oyinqaba kutholwa ngibonge intombi engizalayo, uNdimbiza Zilindile Thembekile Simangele kaMpikayivuswa kaMehlwana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Empeleni kumele benzeni ubuciko kithi?

Siphila ezikhathini ezimangazayo. Zimangaza nje ziyafundisa kanti futhi zisula lokhu esabe sifundiswe khona. Siphila lapho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ikhekhe likashizi elingabhakiwe

Ngenxa yokubona indlela abantu abaphila ngayo esikhathini samanje, abakhiqizi bavame ukuzama ukuqhamuka nezindlela zokwenza izinto…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubhaka ngaphandle kukaflawa

Ngike ngaba nengxoxo nomunye obalule ukuthi unyaka wezi-2020 kube unyaka omude kunayo yonke empilweni yakhe,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNgema nomlando womzabalazo waboHlanga eshashalazini

Yebo njengoba isiZulu sisho ukuthi ‘akukho soka lingenasici’  kanjalo nomlando kaDkt uMbongeni Ngema ungephelele ngaphandle…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbanjengoLanga bayinsingo yokuzisika izinsumpa

Imibhalo kaLanga igqugquzela ulwazi ngomlando wepolitiki yakuleli ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi awushabalali nokuthi njengesizwe asiwaphindi amaphutha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhlatshwa kwenkomo kwenganyelwa abomndeni

Njengawo wonke amasiko esiZulu, ukuhlaba lokhu kuyahlonishwa. Uma umnumzane ezohlaba akalimisi ngesihloko athi uzohlaba, kepha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amathongo anendlela yokuzibonakalisa kwabaphilayo

Namuhla sizoke sibheke indlela labo asebesandulele kokhokho abazibonakalisa ngayo kwabaphilayo. Sizokwenza lokho sibe sifundisana namagama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
USU

Ukuhlatshwa kwezilwane ezifana nezinkomo, izimbuzi, izimvu njalo njalo kuyinto evamile kakhulu emindenini eyahlukene. Ngiyakhumbula nje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iphodikasti yelaboHlanga

“Leli phephandaba ngeke lime ukukumangaza,” lawa ngamagama omunye wabafundi abeqala ukulalela iziqephu zansuku zonke zomsakazo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMkhosi WeNkosazana uNomkhubulwana kubeNguni

Izintombi zazinemisebenzi yesizwe ebalulekile nesemqoka ethinta imvelo Okhokho babemhlonipha kakhulu uNomkhubulwana bethi iNkosazana yasezulwini eyadabuka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingoma iJerusalema ivukuze imizwa yamaPalestina

Uthi ubesebunzimeni obumangalisayo empilweni yakhe uNomcebo Zikode ngenkathi eqamba ingoma yakhe noMaster KG esihlanyise izinkumbi…

UMkhosi WoMhlanga: Cakulela kwelakho ishungu lolwazi yathiwe

Unyaka wezi-2020  uqopha iminyaka engamashumi amathathu nesikhombisa ISILO savuselela uMkhosi WoMhlanga namuhla osudume umhlaba wonke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impuphu isithako sezinhlobo ezahlukene zokudla

Ubusika buvame ukuletha ukudangala kwabaningi lapho siphoqeleka ukugqoka ngokweqile, ukuvimba amakhaza. Siyaphoqeka ukuzigquma ezindlini phambi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now