‘Ngeke kuyizuzise lutho ukufa kwami iNFP’

Umkhuba uwukhomba ekhaya umholi weNational Freedom Party osinde esocongwa   NJENGOBA kunjalo nxa kulusuku lwakhe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe nguye uMengameli kaKhongolose omusha

Kulindeleke ukuthi ubuhlanga, ubulili, umndeni nendawo umuntu avela kuyo kube nomthelela ekuqokeni ozohola uKhongolose emuva…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho udinga isimomqondo esiphusile

UMUNTU olima indima ebhekile emnothweni kumele abe ngumuntu onesibindi, ocabangayo, onolwazi lwento ayenzayo, ozinikele, futhi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usudwetshiwe umugqa kwaphikisayo nelibusayo

Ngalesi sikhathi amaqembu aphikisayo eqoqa amandla ngaphakathi nangaphandle kwePhalamende, iqembu elibusayo nalo lisopha indlela yokuphuma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ishoshozela, isiboshwa, ungqondongqondo

Mhla zintathu kuNhlolanja 1989 kwenye yezincwadi eziningi esasibhalelana zona, uMnuz uNelson Mandela wangibhalela wathi: “Empilweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe uZikalala uzokwazi ukuzithiba?

Kuleli sonto iBAYEDE igubha ushicilelo lwekhulu. Sikwethulela izindaba ezaba nohlonze. Funda ngezansi… Kuleli sonto uMnu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isigingiwe indlovu yakwaDakw’udunuse

UMholi we-EFF uMnu uJulius Malema uthe iqembu lakhe lizomgudluza uZuma liphinde limbophe. Khona manjalo kuvela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMzizi emkhankasweni wokulungisa ukukhuluma

Yize kungenzeka ukuthi uMbeki unephuzu kulokhu akusho kepha akubukeki kuzoguqula izimpilo zalabo abaphila negciwane kanti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho wezwe uvuna abantu abanohlelo oluqondile

Izinhlangano eziphilayo, nezinkampani eziphumelelayo ziba nesikhathi esithile lapho zihlala phansi zibheke ukuthi konke kusahamba njengoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuhle ukusondelana kwezingqwele zase-Afrika

Zimbiwe yinsele eNigeria. Umbuzo-ke uthi, baphi aboHlanga baseNingizumu Afrika ukucosha la mathuba amahle kanje eNigeria.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe uMsholozi uyisithutha abathi uyiso

Ukuba ngumapheka athulule kuvuse upelepele ogqokweni ngoMengameli nokho kukhona abathi le yingqwele   KWABATHILE iNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lowo ongawakhi umnotho ufadabalisa intuthuko

IMPILO inezinselelo ezahlukahlukene, ikakhulukazi ngoba umuntu akakwazi ukubhula engesangoma ukuthi yini ezokwenzeka ngosuku olulandelayo. Ngenxa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isixwayiso uma uthenga imoto esike yasebenza

Ukuthenga imoto entsha kwenza kube lula ukuthemba umdayisi futhi nokuthemba imoto oyithengayo ukuthi ngeke ikuhluphe.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Luthini uhlahlomali ngaboHlanga?

SELOKHU sangena kuHulumeni wentando yeningi eNingizimu Afrika, sekujwayelekile ukuthi isizwe sonke silindele amazwi obuholi nanohlonze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imali yiyo evame ukuphumelela kupolitiki

Kubukeka kungekho omsulwa odabeni lwemali nepolitiki EMHLABENI wonke jikelele lena yinto engakhulunywa iqondwe ngoba akekho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukwentuleka kobulungiswa enkululekweni yezomnotho

Abantu abaningi basethukile ukubona ulaka nenzondo equbuke ngaphandle kokuhlokozwa, lapho uthola umuntu ebiza aboHlanga ngezinkawu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
EyakwaDakw’udunuse: Aphikisayo abanga ukuthi ngubani oginge iNdlovu

Yize lokhu kwaziwa ngoLwezi 2015 zonke izinhlangothi ziphakama manje ngenxa yezizathu zepolitiki yamaqembu kanye neyokusebenza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibhizinisi alicelwa kodwa liyasungulwa

Ngangixoxa nabantu ababezothekela ulwazi lwebhizinisi. Ngabuza ngamunye ukuthi bafuna ukungena kuluphi uhlobo lwebhizinisi, abaningi babo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bayabonga aboHlanga ngempilo kaMama uLauretta Ngcobo

Inkulumo yesilungu ethi ngale kowesilisa ophumelelayo kukhona owesifazane iba yiqiniso uma ufunda umlando wabantu besifazane…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indlu yegagu iyanetha

Okwenzeka eqembini elikhulu eliphikisayo kungase kuthikameze umkhankaso walo wokuwola oMasipala abakhulu ngonyaka ozayo   KWAKE…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impelasonto uKhongolose angase azigwaze ngowakhe

Umbango wezikhundla wangaphakathi KwaZulu-Natal ungase uthintibeze isithunzi sikaKhongolose kanti kunokukhala ukuthi uMkhonto WeSizwe nawo ususodakeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sinkezo yinye emhlanganweni we-ANC

Njengase mpilweni yomuntu wonke, izinhlangano ziyalithola ithuba lokubuyekeza izinqumo ezazithathiwe EKWENZENI njalo ziyakwazi ukuchibiyela zenze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuntwela ezansi ngomnotho wamazwe ase-Afrika

Izwekazi i-Afrika libukeka lthuthuka kancane kancane kwezomnotho kuphela kufanele lingavumeli okudonsela phansi le nqubekelaphambili  …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibhizinisi lidinga ukunakekelwa ukuze likhule

Uma uphila namhlanje udinga imali; ukuze ube nemali kumele ube nomsebenzi owenzayo bese uzuza kumbe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now