Injolozela

Izintwala zayizolo: Usizi lwaboHlanga luseyiva elingafuni ukubanguleka

Kuphele unyaka obunzimana kwaboHlanga kwangena omusha lapho izakhamuzi zaseNingizimu Afrika bezithembe ukuthi amakhizane awo onyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izivuvaba zowezi-2019 emhlabeni zingakapakela kozayo

Unyaka osongwayo ungacishe uthathwe njengobe nezinxushunxushu eziningi kwipolitiki emhlabeni kusuka kwadilizwa udonga lwaseBerlin ngowe-1989 nokuqedwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UTambo: Isithixo noma umholi wombangazwe

EMLANDWENI wezizwe nemiphakathi eyahlukehlukene, bakhona abaholi abamlando wabo ungagcini nje ngokuxoxwa yisizukulwane sabo kepha ogcina…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Busabonakala ubuholi bukaLembede nanamuhla

Intsha ngabantu abanomfutho, nentshisekelo yokwenza izinto ngendlela yabo. Abanye abantu abasha bayisibonelo esihle emphakathini ekubeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Odokotela nabama-Medical Aid basadinga incazelo ngeNHI

Siyaqhubeka nombhalo esiwuqale ngeledlule ngohlelo lukaHulumeni lwezokwelapha iNational Health Insurance Fund (NHI) okuhloswe ngalo ukutakula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Aphelela kuphi amandla kaMcwaningimabhuku

Umasipala yiwona Hulumeni osondelene nabantu. Uma kunesikhalo kufinyeleleka kalula kumasipala kunokufinyelela kuHulumeni wesifundazwe noma kulowo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IKwaZulu-Natal isehluleka ukwebuza ekubeni yinkundla yokubulalana

“Ubandlululo nobukoloni kuhaqe izwe lethu ikakhulukazi KwaZulu- Natal, okuyisiko elibuhlungu lodlame. Lokhu kubulalana kusobala kwenzeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuntatheli abulona icala

Umhleli wephephandaba iNigerian Daily Trust, uHamza Idris wayesemahhovisi amakhulu ephephandaba ziyisithupha kuMasingana ngesikhathi kufika abombutho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe ukhiye usavula noma sekungomunye umnyango?

“Imfundo iwona khiye wekusasa eliqhakazile” lawa ngamazwi ahlezi enkenteza ezindlebeni zentsha yaseNingingizimu Afrika ngoba la…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMandela waba ngumalamulela, nokho manje sekuyabhidlika

Kukhona iqiniso eselithanda ukwamukelwa cishe yiwo wonke umuntu eNingizimu Afrika. Leli qiniso ngelokuthi njengezwe asehluke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umzabalazo wemfundo kuleli uyaqhubeka

Amagama kamufi uSteve Biko athI: “Isikhali esikhulu esiphethwe wumcindezeli wumqondo woncindezelwe,” asankenenza namanje. Ngisho nanamuhla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izwekazi i-Afrika namathuba kubantu abasha

Umfundisi akahlonishwa kwelakubo kepha uhlonishwa ezizweni. Leli zwi lingamanye amazwi ajwayelekile kubantu nasezinkonzweni njengoba libukeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nanamuhla imihlaba yaMakhosi eyadliwa ayihlomulisi

Emazweni ase-Afrika umhlaba ngowaMakhosi. Yiwona aMakhosi abhekele abantu umhlaba. Imithetho eyashaywa ngesikhathi kuphethe umbuso wamaNgisi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iminyaka elahlekile kuhilelwa intuthuko eThekwini

UHulumeni Wendawo uhlala ungumkhathi kaHulumeni oyinkimbinkimbi futhi unezinto ezahlukene kunoma yimuphi omunye uHulumeni. Useduze futhi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezidingidwayo zinomthelela ekusaseni lentsha

Emhlabeni jikelele kuningi okudingidwayo okuthinta umnotho ezinhlakeni ezahlukahlukene nasemazweni amaningi omhlaba. Kuningi okubikwa onondaba komabonakude;…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuvela ukuthi kushubile kwezempilo eNingizimu Afrika

Kuvele isithombe sokuthi kuxabene ubendle emkhakheni wezempilo kuleli. Kungakapholi maseko iCouncil for Medical Scheme iqale…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abesifazane basemakhaya basalwembethe usizi nanamuhla

View Post   Umhlaba uyaqhubeka nokukhuluma nokuhlela ngabo ngaphandle kweqhaza labo   Ungowesifazane wasemakhaya osebenza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imbokodo inamathuba amaningi okuba ngabanqobi

  UNCWABA yinyanga yabesifazane eNingizimu Afrika lapho kukhunjulwa umhla ziyisi-9 kuNcwaba we-1956 imbokodo igasela ekomkhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isimo sentsha yaboHlanga kwezomnotho

  Ukuchaza kafushane nje igama elithi ‘ipolitiki yezomnotho’ lihumusheka ngokuthi uhlobo locwaningo lwezokukhiqiza, ukuhweba nobudlelwano…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe izigelekeqe sezicasha ngomfaniswano ezikoleni

  NGOKOMTHETHO-SISEKELO waseNingizimu Afrika umuntu oneminyaka eli-18 nangaphezulu uthathwa njengosekhulile osekwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi futhi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intsha yanamuhla inezinselelo ezehlukene neyangowe-1976

  NGESONTO zili-16 kuNhlangulana iNingizimu Afrika izobe igubha usuku lweNtsha, lapho kuzobe kukhunjulwa abafundi bezikole…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isimo sentsha yaboHlanga kwezomnotho

  Ukuchaza kafushane nje igama elithi ‘ipolitiki yezomnotho’ lihumusheka ngokuthi uhlobo locwaningo lwezokukhiqiza, ukuhweba nobudlelwano…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthelela wezinkundla zokuxhumana emsebenzini

ESIKHATHINI esiphila kuso izinkundla zokuxhumana sezakwenza kwaba lula ukudlulisa umyalezo nokuxhumana okungagcini nje ezingeni lomphakathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuyoba nini aboHlanga bephelela kolayini emanyuvesi

IDUMELA nenjabulo yokuphasa umatikuletsheni kubafundi abaningi boHlanga sekwaba yinto yesikhashana ngoba emuva kwalokho kuqala usizi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now