I-Iseyi

Umthombo uqeda inxano nokulowo ongazi ungathi womile

Okukhanyayo ukuthi ngelinye ilanga izingane sezibuka emuva, zibona umonakalo okuzo, zibona inzuzo ekuzo, ziyakwazi ukuqhathanisa…

Umculo, ingoma nokuhuba kwezinyoni

Ungabezwa sebemusho, bemhasha kusongane unwele manje umathebathebane ongampunga njengoheshane bethi: Mathebathebane!  Wayishay’ indlamu,  Wayibek’ esangweni! …