Now Reading
Ujulile umlando waboHlanga kwezemfundo nenkolo
Dark Light

Ujulile umlando waboHlanga kwezemfundo nenkolo

Ngegxathu eliyaphambili ngesilungu bathi ukuba-positive, asiyeke (singaboHlanga) ukudlala umacashelana ngezinto esizibhalayo, esiziculayo, esizikhulumayo, esizenzayo,sizibone singcono kunabanye abamnyama bendlu yakwethu.

Encwadini ka-Andre Odendaal i-The Founders: The Origin of the ANC and the struggle for democracy in South Africa, ngicaphune amakhasi abalula ngamabandla ase-Europe nase America, ngemfundo ayiletha e-Afrika kanjena.

Isahluko sesine sithi: The First generation of activists, 1870, bese siqala ekhasini lama-33, ngokuthi: Izikole zokuqala iSt. Matthew’s nezinye izikhungo zemfundo, kwafunda abaholi abehlukene. Isikhungo iSt. Matthew’s kwafunda uJames nomfowabo uMeshack Pelem,uJohn Tengo Jabavu, uJonas Goduka, uSilas Molema, uCharles nomfowabo uJames Pamla, uRichard Kawa no Boyce Kota.

Kwathi isikole noma isikhungo semfundo sebandla i-Anglican iKafir Institution eGrahamstown sakhiqiza abanye abaholi njengo Thomas Maphikela, uWilliam Philip kamuva kwafunda uJosiah Gumede owaba ngumengameli we-ANC. Kubalulwe ukuthi isikhungo iKafir sathuthela eSt. Matthew’s College eKeiskamma Hoek, lapho safike saxoshwa ngabelungu baseGrahamtown.

Nesikole iLovedale ngowe-1880, kwafunda khona uJosiah Semouse waseLesotho, okuthiwa wahamba izinsuku ezingama-11 ukuzobhalisa eLovedale. Kanti iEdendale Institution isikole sebandla lababizwa ngamaKholwa ase-Edendale kwafunda umholi unobhala we-ANC uSaul Msane.

Ekhasini le-34 kwashicilelwa ephephandabeni Isigidimi umbono womfundi uKokela wesizwe samaGcaleka ngoMasingana we-1871, ngaphansi komhleli uDkt. uStewart.

Kafushane uKokela wayebhale umbono kanjena: Wayetusa imicabangonto yomphakathi wama-Afrika wasemandulo futhi ekhaliswa yizinguquko ezazenzeka mawala empilweni yabo, kusukela kwafika abezimishini kwaguquka konke ngaboHlanga. AboHlanga babengasaziphethe, babengasazibusi ngokwabo njengasekuqaleni bengakafiki abelumbi, abezimishini nabaqoneli.

UKokela wayegxeka abezimishini ngokubulala ubumsulwa bamaXhosa (isikompilonhlalo yamaXhosa), njengolimi lwebele. Ulimi lwebele abezimishini ababeludunga nolimi lwesiFingo (lwamaMfengu) nolwamaXhosa ukuba lube ulimi olulodwa nolufanayo. Babebafundisa (abezimshini) amaXhosa umlando wamaNgisi, wamaRoma namaGriki.

Lowombono kaKokela waphendulwa ngomunye umfundi wesi-Isigidimi, kwagcina sekungabafundi abehlukene bephephandaba ababebhala begxekana bodwa ngobumishinari nobuqonelo obase bubusa emaXhoseni, ekugcineni wakumisa lokho uDokotela uStewart.

Isahluko sesihlanu sithi: Deeper than his civilisation nakhona, sicaphune ekhasini lama-47,ngokuthi:

See Also

Umbusi uSir George Grey wase-Cape,wayefuna ukuphucula amaXhosa, enze njangabo (abamhlophe base-Europe). Wakha isikole esehlukile eCape Town ukufundisa amadodana amaKhosi oHlanga nokuwenza abe ngamangisi amnyama (ococonut).

Aqhubeke umbhali ngokuthi, uGrey wawaphoqa amaKhosi aboHlanga bamaXhosa ukuba alethe amaKhosana ukuba azofunda, agcina evumile. Kanjalo iNkosi uSandile,uMaqoma, uMhala, uXhoxho noTshathu baletha amadodana abo. Waphinda uGrey waphoqa (amaKhosi) oDikgosi uMoshoeshoe wabeSotho, uMoroka wabamaRolong wenza njalo, wazofundisa indodana yakhe eZonnebloem College okuyilapho kubizwa District Six.

Konke kwenzeka ngemuva kwesibhicongo sokubulawa kwemfuyo ngaboHlanga bamaXhosa ngowe-1856, ngenxa yomprofethi uNongqawuse mbumbulu owathi akubulawe imfuyo,uMdali wayezowalekelela ukunqoba abaqoneli,abase-Europe, iphetha.

Abanye bethu bayavumelana nokwavezwa kabanzi ngumsakazi uThabo Sambothi we-Inanda FM ngowezi-2023, ngeqhingasu labaqoneli kafushane kanjena: Ukuthi uNongqawuse wayesondelene nobuKhosi bamaXhosa. Waluthwa ngamakoloni (ngabaqoneli) nabezimishini, bacasha emfuleni benza imigilingwane sengathi kwakungu Qamatha uThixo wamaXhosa owayeletha lesosiprofetho. Abase-Europe babefuna amaXhosa alambe, ukuze ekugcineni, amukele impucuzeko, imfundo nokunye njengabo bonke aboHlanga, ephetha.

Scroll To Top