Now Reading
Shenge: Sibungaza Ingqabakutholwa kaZulu
Dark Light

Shenge: Sibungaza Ingqabakutholwa kaZulu

Empilweni yayinoma yisiphi isizwe kuyaba khona abaholi ababa yinqabakutholwa. Ukugqama kwabo kuba ngezikhathi lapho isizwe leso sintula uholo. EmaNgisini ngesikhathi sempi yomhlaba izwi kanjalo nobuholi buka Sir Winston Leonard Spencer Churchill laba lubhaqa olukhanyayo
ezweni okwabe kubukeka konke kumnyama kulo. Nalapha eNingizimu Afrika bakhona abaholi abanjalo okuthi lapho isizwe sibhekene nefindo bese ngokukhuluma kwabo lelo findo lithukuleke. Loyo nguMntwana uMangosuthu Buthelezi okunguye yedwa emlandweni woBukhosi bukaZulu ukuba
abe nguNdunankulu ngaphansi kweziNgonyama ezintathu.
Ube nguNdunakulu ngaphansi kweNgonyama uBhekuzulu, iNgonyama uMdlokombane kanye nebusayo, iNdlulamithi yaMakhosi.

Akukho ukungabaza ukuthi njengozelwe ngowesilisa nowesifazane, uMntwana angaba nobuhle kanjalo nendawo lapho angasolwa khona nokuyisizathu abantu kuleli nangaphandle abamchaza ngezindlela ezahlukene kanjalo neqhaza lakhe kuye ngokuthi umuntu wazini noma ufundeni.

Siphawula ngeqhaza loMntwana ISILO esidala uMdlokombane ngonyaka we- 2018 enkonzweni yokugubha usuku lokuzalwa kwakhe uMntwana sasho lamagama: “Ngike ngiphatheke kabi uma ngifunda noma ngizwa abantu bezama ukuchaza iqhaza loMntwana kuleli lizwe. Empeleni kasikho isidingo salokho ngoba imisebenzi yakhe iyabonakala. UMntwana akadingi abantu abazomncengela kumuntu, thina njengomndeni wakhe siyakwazi akwenze kithi nakwenzele isizwe,” kusho oNgangezwe Lakhe.

Sesibhekise kuye uMntwana ngqo ISILO sathi: “Usuku lwanamuhla liwubufakazi balokho ukuthi lo esihlangene ngaye ungowesizwe. Mageba IBhayibheli lisifundisa ukuthi umuntu owaphila isikhathi eside lokhu kwathi nhlo uMethuselah, owaphila iminyaka engama-782.

“Mageba ubungelokothe uphile isikhathi eside kangaka kodwa ungulomuntu obusiswe ngempilo neminyaka. Njengewayini elidala, usuyingqothovu
waba ngumthombo ongashi wokuhlakanipha lapho wonke umuntu ephuza khona.
Ulokhu wafana nenguzanguza yesihlahla ibhawobhabhu eNdlunkulu kaZulu, esizweni nakimi njengeNgonyama yakho. Usuqunge isibindi Mageba ngezikhathi zezinselelo ezinzima. Namuhla ngiyambonga uNkulunkulu ngokukugcina futhi akwenze uvuleleke ekululekeni isizwe ngobuqotho,” kubhonga iMbube ehholo elabe selithule-du abantu benanele.

Ekulandeleni umlando wakhe uMntwana kuyavela ukuthi ngaphandle kokuthi walokothwa okunobufakazi yikuthi indlela yakhe nempilo ende yahlelembelwa yimilando emidala yawo yise. Ungowolibo loNdunankulu bakaZulu ngasohlangothini lukayise iNkosi uMathole kaMkhandumba Buthelezi. Ngasohlangothini lweNdlunkulu kaZulu uzalwa nguMntwana uMagogo Constance Sibilile Mantithi Ngangezinye kaDinuzulu. UMntwana uMagogo uzalwa yiSILO uDinuzulu eNdlovukazini uSlomo (okaNtuzwa) Mdlalose. UMntwana ilanga ulibone ngomhla zingama-27 kuNcwaba ngowe-1928. Uzalelwe esibhedlela sama Swidi (Swedish Missionary Hospital) ngaphansi kwesifunda saseMahlabathini.

Umphumela wepolitiki nomzabalazo
Njengabo bonke abantu besizukulwane sakhe umoya wepolitiki yakuleli owabe uvunguza mawala wamdudulela ezindaweni ezahlukahlukene. Ngenxa yalokhu uzithole ‘eseyikho konke’ kusuka ekubeni ngumfundi kwangqondonkulu eFort Hare nesikhuphekhuphe emzabalazweni waboHlanga, iNkosi yesizwe sakwaButhelezi, umbumbi weqembu lombangazwe, uNdunankulu kaZulu kanye nokaHulumeni wakwaZulu, ilungu lePhalamende kanye nokuba libamba likaMengameli wezwe amahlandla angama-22.

Ufinyelela kwangqondonkulu nje uqale wayofunda emabangeni aphansi e-Impumalanga Primary eMahashini kwaNongoma. Nokho kube semabangeni aphezulu e-Adams College eManzimtoti lapho eqale khona ukuqonda ngenhlalo yaboHlanga kuleli.

Khona lapho ube nethuba eliyingqayizivele lokuba ayokwethulwa kuMafukuzela uDkt uJohn Langalibalele Dube, ethulwa ngumalume wakhe owabe eliBamba Bukhosi bukaZulu, uMntwana uMshiyeni. Lokhu kwamuphinda ngesikhathi ephinda ethintana nesinye isigomagoma somzabalazo

uDkt uPixley kaIsaka Seme. Ngokusobala lokhu kwatshala okuthile kuye njengoba ekukhuleni kwakhe wagcina esengene-shi kwipolitiki nakwezokuphatha.

Kangcinanga lapho kepha ngesikhathi kuvalwe zonke izinhlangano zaboHlanga ezabe

Ngike ngiphatheke kabi uma ngifunda noma ngizwa abantu bezama ukuchaza iqhaza loMntwana kuleli lizwe. Empeleni kasikho isidingo salokho ngoba imisebenzi yakhe iyabonakala. UMntwana akadingi abantu abazomncengela kumuntu, thina njengomndeni wakhe siyakwazi akwenze kithi nakwenzele isizwe. “- uMdlokombane

zilwela inkululeko kanjalo nabaholi boHlanga besemajele, uMntwana waba ngumsunguli wenhlangano.

Ngaleso sikhathi iNingizimu Afrika ngaphakathi ezweni yabe idinga izwi elabe lizokhuluma egameni laboHlanga kwazise abaholi abafana noMnu uRobert Mangaliso Sobukwe noMnu uBantu Biko ababengekho ejele base bethonyiwe ngandlela thizeni.

See Also

USomlando uSolwazi uJabulani Maphalala nowayekhona kubunjwa lenhlangano uthi usalukhumbula sengathi yizolo usuku lapho uMntwana aba nguMengameli ngaleso sikhathi elabe libizwa nge-Inkatha yeNkululeko Yesizwe. USolwazi uthi akulona ihaba ukuthi umlando uMntwana wamfaka emphandwini wezimpisi njengoba ukuba yizwi laboHlanga ngaleso sikhathi kwakungasho nokufa uqobo.

“Babengabaningi ababengaphakamisa isandla ngaleso sikhathi njengoba ubuholi baboHlanga babusemajele, ekudingisweni obunye sebusenhlabathini. Ukusukuma kwakhe kwaba ngumnikelo esizweni ngoba kusuka ngonyaka wezi-1975 ube yisisebenzi sesizwe,” kusho uMsuthu.

USolwazi watusa ubuchule boMntwana ekukwazini ukuguduza ezimweni ezinzima. “Ebuholini bakhe ukwazile ukuthunga uZulu, uhulumeni kanye nepolitiki okuyinto elukhuni. Angingabazi ukuthi e-Afrika ababaningi, futhi empeleni abekho abakwazi ukukwenza lokho.”

Efakazela lokhu ekhuluma nelaboHlanga eminyakeni eyedlule, ungoti wepolitiki uSolwazi uSomadoda Fikeni wathi uMntwana ungomunye wabaholi i-Afrika eyabakhiqiza ngezikhathi ezinzima wabe eselila ekutheni kungenzeka ukuthi iNingizimu Afrika ne-Afrika kayimsebenzisanga ngokuphelele.

“Noma ngabe uyavumelana naye noma cha, iqiniso limile ekutheni kuMntwana unomholi obukhali noqotho. Uyinqanawe, isigomagoma ongeke wasifihla. Ngenxa yesigubu namava akhe ukwazile ukuba ngumholi ohlonishwayo nomqoka kule minyaka engaphezu kwamashumi amane,” kusho uSolwazi uFikeni.

UMntwana uyatuswa kakhulu ekuthuthukiseni ezemfundo jikelele. USolwazi uMaphalala uthi kwezemfundo wakwazi ukusebenza kanzima ebambisene nemiphakathi noBukhosi okuyinto athe yabe iyisimanga. Wenze isibonelo ngohlelo olwalaziwa ngeRand for Rand lapho imiphakathi yabe ibambisana noHulumeni ukwakha izikole. Uveze nokuthi udaba lwemfundo lwabe luhamba phambili kuMntwana ngoba njalo uma enabatshalizimali wabe ebanxusa ukuba baxhase imfundo. “Isikhungo iMangosuthu University iyisibonelo sentshisekelo yakhe kwezemfundo,” kuphetha uSolwazi.

Scroll To Top