Now Reading
Ikhansela libhoboka ngokwenze lalaxaza i-ANC
Dark Light

Ikhansela libhoboka ngokwenze lalaxaza i-ANC

ObeyiKhansela le-African National Congress (ANC) kuWadi 5 ngaphansi kwaMasipala uMthonjaneni uMnu uMicheal Khuzwayo osule isigubhukane, uphika eyokukhokhelwa  izigidi ezimbili zamarandi  nasolwa ukuthi ukhokhelwe iNkatha  ukuze asule esikhundleni sobukhansela.

Ukusula kukaMnu Khuzwayo kushiye i-ANC inezinsolo zokuthi i-IFP iphezu kombhidlango wokugwazela amakhansela ayo ukuze kube nokhetho lokuchibiyela.  Uma kuyiwa okhethweni lokuchibiyela kwenzeka kunqoba  i-IFP kuyosho  ukuthi yiyo esiphethe ngokusemthethweni uMkhandlu. Kuyimanje inezihlalo  ezili-12 kanti i-ANC  inezili-10. Isikhundla sikaKhuzwayo sizobanjwa nguSomlomo uNkk Ntombiyenkosi Mbatha, kuze kukhethwe.

Ekhuluma nelaboHlanga uKhuzwayo uthe: “Kuliqiniso ukuthi ngisulile njengeKhansela lakuWadi 5 eMthonjaneni. Isizathu salokho ukuthi angiphilile kahle. Okukhulu kunakho konke bengithola imiyalezo engisongelayo, ngokusabela impilo yami ngabona kukuhle ukuthi ngehle esikhundleni. Okubuhlungu ukuthi ngisho nabantu akade bengisongela abegazi lami, bethi angibaqashi abantu be-ANC.

“Lolu daba lwezigidi ezimbili, ngiluthatha njengehlaya. Ngingalidayisa kanjani iqembu, engisayilunga lalo. Okungisulisile ukuthola imiyalezo yokusongelwa nanokuthi angiphilile kahle, okunye angikwazi. Ngikhuluma nje ngikweleta inkampani  yokungcwaba imali eyizinkulungwane ezili-R18, njengoba emasontweni edlule bengifihla udadewethu. Ukube nginalezi zigidi ngabe angiyikhokheli ngani le nkampani. Ngiwubani mina ongadayisa iqembu elikhulu kangaka, abantu abangakhulumi into engamampunge.” Uthe wazibika izinsongo nencwandi unayo ayeyibhale mhla zili-13 kuNhlangulana, wayibhalele uMnu uNathi Xulu. Uphinde washo ukuthi udaba lokuthi udukile lungamampunge.

“Umuntu uma edukile awuyi yini kombheka lapho ahlala khona? Mina ngiyisakhamuzi, kuyimanje ngikhuluma ngihlezi nomndeni wami. Nginabafazi ababili kanye nezingane, laba abathi ngidukile into engingayazi leyo mina” kusho uKhuzwayo.

UMafika Mndebele okhulumela i-ANC KwaZulu-Natal uthe, “UKhuzwayo wahlangana neqembu wazivumela ukuthi i-IFP imthengile. Kuthe emva kwalokho kwaba nomhlangano owabe useThekwini, kusukela lapho akabange esabonakala eshintsha izinombolo zocingo kuba nguyena ofonela abathize. Kuphinde kwavela ukuthi wabonakala ethenga egaraji unyanyavu lwemoto.

See Also

Ukunyamalala kwakhe kungukuzama ukugwema izinsuku ezili-14 ezibekwe ikhomishini eyangamele ukhetho ukuthi i-ANC izame ukumnxenxa ukuthi ashintshe umqondo nokuthi ithole izizathu zokwesula kwakhe enhlanganweni.” Wengeze ngokuthi uMaqili Hlatshwayo oyikhansela lakuWadi 17 eNewcastle, wazisholo yena ukuthi i-IFP imthembise ukuba asule kuleli qembu ukuze izomqasha komunye uMasipala, bese imnikeza nemali eyizinkulungwane ezingama-R50.

IMeya kaMasipala iKing Cetshwayo enguSihlalo we-IFP esifundazweni  uMnuz uThami Ntuli uthe, “Lolu daba luyihlaya, umbuzo enginawo ukuthi uma kuwukuthi i-IFP ikhokhela amakhansela e-ANC ukuba asule ngabe nalawa asulayo eMpumalanga, eMhlathuze, eBuhlebezwe akhokhelwa ithina. Lokhu ngikubona kuwukwehlisa isithunzi sikaKhuzwayo, ngoba kusho ukuthi bamthatha njengomuntu othengekayo. Akalona ikhansela nje kodwa ungumhloli wesiFunda. Kungani yona i-ANC ingazinuki amakhwapha ngokushiywa kwayo amakhansela”.

Khonamanjalo maphakathi nesonto i-IFP iwaqwaqwade wonke amaqembu okhethweni lokuchibiyela eHarding kuward 11 kuMasipala uMuziwabantu. Inkatha ibenamavoti ayizinkulungwane ezili-1 149, kwalandela iSun ngama-507 kwathi i-ANC yaba nangama-355. Lemiphumela ichaza ukuthi i-ANC inezihlalo ezili-10  kuthi i-IFP ibe neziyisithupha.

Scroll To Top