Now Reading
SIYAYA: UMKHOSI WOMHLANGA NEZINWELE
Dark Light

SIYAYA: UMKHOSI WOMHLANGA NEZINWELE


Umlando waboHlanga uyakufakazela ukuthi ngisho endulo izinwele zabe zikhuluma okuthile ngomuntu


Kuvamile ukuthi umcimbi noma umkhosi thizeni wambule okuningi. Isibonelo salokho nje nguMkhosi woMhlanga obanjwa minyaka yonke eSigodlweni sesizwe eNyokeni.  Lo mkhosi owavuselelwa yiSILO esidala sibambisene noMtanenkosi  iNdlovukazi uMatfombi ngonyaka we-1984 usuwaphenduka umcimbi omkhulu nayilapho abantu abehlukene bakha khona izinhlelo ezahlukene ezinhle. 

Kulaba nje bezokuvakasha lomkhosi usuwaba yinto enkulu eletha abavakashi abavela kuwo wonke amagumbi amane omhlaba. Komasipala abakhele IHlalankosi (uNongoma) kusuke kuyimpelasonto yokufukula umnotho wendawo. Nabantu nje bendawo bathola ithuba lokuhweba njengoba kusuke kugcwele izitolo zesikhashana ezihlinzeka abasuke behambele umkhosi lona.

Nakosingaye izintombi zoMhlanga kusuke kukuhle konke. Ngaphandle kwemitsha, amahubo nobuhlalu izintombi lezi zisuke zigqame ngezinwele. Unyaka nonyaka kuba nezinwele ezahlukene kuye ngokuthi kudume luhlobo luni ngaloyo nyaka.

Okuba sobala yikuthi kosingaye izinwele lezi ziba yingxenye yemvunulo.

Umlando wethu beNguni uyakuveza ukuthi ngisho endulo izinwele zabe zikhuluma okuthile ngomuntu, zize zixoxe nangesimo. Isibonelo nje manxa kuphuciwe zonke izinwele kwabe kukhuluma ukuthi kukhona isifo (ukufa) kuloyo mndeni noma kuleyo ndawo. Izintombi lapha ya emfuleni manxa ziyohlamba umdlalo wokulukana izinwele wawuhamba phambili ngoba wabe uyingxenye yokwenza izintombi zibe zinhle.

Nasendulo babekhona abantu ababenamakhono amangalisayo uma kufika ekulukweni kwezinwele. Yize babengenzi imali njengamanje kepha ikhono labo lokukwazi ukweluka labe lithokozelwa kakhulu zintombi ngisho abadala endaweni.

Nami nje ugogo wake waxoxa ukuthi into eyasondeza abantwana beNkosi uJama, iNkosazane uMkabayi newele layo iNkosazane uMama bajwayelana naloyo owagcina eseyiNdlovukazi ehlonishwayo kwaZulu, iNdlovukazi uMthaniya bahlanganiswa yikho ukweluka. 

Kuthiwa eseyintombazane uMthaniya wabe enekhono lokweluka, okungamantombazanyana kwabe kumthanda ngenxa yesandla sakhe esihle. Nabantwana beNkosi uJama bathatheka ngaye. 

Uma sibuyela eMkhosini woMhlanga nalapha izinto ziyazilungiselela. 

Kuba khona ezithi nje zisengasemakhaya bese ziqonda lapho kwenziwa khona amakhanda zifike zicwalwe kube njeya. Ezinye ziya kontanga nosisi abadala endaweni zizikhalele ukuba ake zenziwe zibe zinhle. 

Okunye okufike kube kuhle wukuthi kuthi lapho sezihlangene izintombi lapha eNyokeni zifike zingazani kuphethe sezingabangani. Kusuka khona lapho ekuncomaneni ngezinwele nomunye acele ukuba aqhinwe noma enziwe okufana nalokhu okuhle akubonayo kube sekuba yinto enhle neyakha ukwazana.

Lapha nje ngezansi awufunde ngezinye izinhlobo zokweluka ezizobe zikhona eMhlangeni njengenhlalayenza:

Ukulungiswa kwezinwele

Abafana namantombazane

1. Igoda – Lokhu ukweluka izinwele zibe yimiqhino. Kwesinye isikhathi le miqhino ithandelwa ngelala, kwesinye isikhathi yelukwe nje-ke ingenziwa lutho olunye.

2. Uluphotho (uphotho) – Izinwele ezelukwe zayimiyeko ephothene. Kuthiwa futhi umyeko.

3. Amanqenqe – Izinwele ezelukwe zaba samibundu emikhulu. Lokhu kwenziwa ngabafana.

4. Umpendlemana – Ukugunda ushiye isiqhova phambi kokhakhayi ngokuyela esiphongweni. Kwezinye izigodi umpendlemana wenziwa ngokuba izinwele zikanywe ziphushwe zibhekiswe phezulu zize zizoba indunduma phezulu ekhanda.

5. Umphithi (impithi) – Ukubhambatha izinwele bese zenziwa zibe maqhukuvana amancane. Ukuzonya noma ukuhlokohla izinwele zibe amanqakide. Le ndlela ibizwa ngokuthi futhi umzonyo.

6.  Umqhino – Izinwele zelukwa zibe ngamaqoqwana, kube yilelo lixhunyaniswe ngamafindo.

7.  Umyeko – Bheka uluphotho ngenhla.

8.  Umzonyo – Bheka umphithi ngenhla.

9.  Isibhaca – Izinwele ezelukwa zibe nezindlela eziningi ziboshelwe

phansi, kwesinye isikhathi ziboshwe nangohala zibe ngamaqokodo amahle.

10.  Isicelankobe – Izinwele ezilungiswa zilengele esiphongweni.

See Also

11.  Isiguqa – Ukugunda izinwele ezinganeni kuphucwe lonke ikhanda kodwa kusale isiqhovana esincane phambili.

12.  Isihluthu – Izinwele ezinkulu eziphushwayo zicwalwe zigcotshwe nangamafutha zibheke phezulu zingelukwa. Kuvamise ukwenziwa ngabesilisa.

13.  Isiyendane – Izinwele eziphothiwe kwathi amachopho emiyeko ajikiza ubuhlalu noma aboshwa ngozi, ngelala.

Amadoda aganiwe namakhosikazi

1. Amangenge – Ukushaya imiklezelo eyehla nekhanda kodwa kube kukhona isiqhova sezinwele esishiywe phezulu. Kuthiwa futhi

amantentezo.

2.  Amantentezo – Bheka amangenge ngenhla.

3.  Ungiyane – Isongo elikhulu elenziwa ngomuthi, isihlahla, licwebezele bese lithwalwa ekhanda ngamadoda asekhulile. Kuthiwa futhi isicoco (isigcogco).

4.  Inhloko – Izinwele eziphushelwe phezulu zase zikhehlwa zifakwa

intshohi sezisongolozwa ngozi. Kwesinye isikhathi inhloko igqagqelwa ngobuhlalu obenziwe “ameva nama-eropleni”. Izinhloko zakwaZulu, oSuthu nakwaMandlakazi zicijile phezulu, kanti ezaseMachunwini ziyizicaba phezulu. Duso futhi ziyakhehla. Inhloko ikhehlwa ngomakoti, nangamakhosikazi, kanti nezingoduso futhi ziyakhehla.

5.  Inkehli – Bheka inhloko ngenhla.

6.  Isicelankobe – Inkosikazi eganile kayiziphuci izinwele.

  • Khumbula ukuthi uma ufisa sikulekelele kulokhu wena nesikole sakho ungasithinta ku: nobenguni@bayedenews.com
Scroll To Top