Now Reading
Izinyosi ezihlokozwe yiNtshonalanga sezitinyela kwasani
Dark Light

Izinyosi ezihlokozwe yiNtshonalanga sezitinyela kwasani


Umnotho womhlaba uyaguqa, ukukhula kwamanani kukhomba ingcindezi 


Kulabo abaqonda ipolitiki yesimomazwe bekungekho ukungabaza ukuthi okwenzeka e-Ukraine kungaba nomthelela ongemuhle emnothweni womhlaba. Obekusaphikiswana ngakho ngongoti  wukuthi umthelela loyo uyoba ngakanani emazweni athintekayo kanjalo nakwamanye ancike kuwo. Ukwenzeka kwezinto kukhomba ukuthi iRussia ibizihlinzekele ngezimpendulo ikakhulukazi uma ngabe umbango ose-Ukraine uyogcina ngokuthi inswinywe ngamazwe asentshonalanga. Lokhu kugqame ngendlela ephendule ngayo iRussia ngesikhathi awasentshonalanga aseka i-Ukraine ethi ayayinswiya ngakwezomnotho. Ekujikijelweni ngawasentshonalanga iRussia iziphendulele ngenguzunga yetshe ngesikhathi inqamula ukuphakelwa kwegesi emazweni athile e-Europe. Ikwenza nje lokhu  uwoyela emhlabeni nezimakethe zegesi bekuvele kumfimfa ngaphambi kokuthi kube nempi e-Ukraine.

Khona lapho iRussia ayitshengisanga ukwesaba njengoba kwathi seyinswinyiwe uMengameli wayo uPutin wangawagwinya amagama akhe ngesikhathi  exwayise amazwe asentshonalanga ngokuthi iRussia izogadla ezindaweni ezintsha ezihlosiwe uma i-United States of America (USA)  iqala ukuhlinzeka i-Ukraine ngemicibisholo yamabanga amade. Ngaleso sikhathi i-USA yayimemezele ukuthi izothumela amarokhethi amasha, asezingeni eliphakathi nendawo e-Ukraine.

Impi e-Ukraine ibanga ukuthikamezeka ekuhwebeni nasekutshalweni kwezimali emhlabeni jikelele, okuthinta abakhiqizi bezimoto e-Europe kanye nasekusetshenzisweni kukudla namandlamafutha. Ngenxa yengcindezi yempi amazwe athile kuwo onke amagumbi amane omhlaba aseqalile ukuzwela kubalwa neNingizimu Afrika. Izwe elikhulu ngomnotho e-Europe nokuyilo elincike nakakhulu kwelaseRussia ngegesi iGermany iseqalile ukuxhuga. Kuleli sonto kuvele umbiko othi iGermany iqophe ukuntuleka ezimphleni zohwebo okukuqala ngqa eminyakeni engama-30.  Kulokhu uShansela wakuleliya lizwe uMnu u-Olaf Scholz uxwayise ngokuthi ibhekene nenkanankana. Uthe;  “Lokhu ngeke kwedlule maduze njengoba impi ese-Ukraine isiguqule konke”.   Ngokusho kukasomnotho wakwaPantheon Macroeconomics,  uMnu uClaus Vistesen uthe: “Uhwebo obelwevile lwaseGermany manje selushabalele, sibonga impahla eningi ethengwe kwamanye amazwe esiyenze kwangconywana umfutho umfutho wokuthumela impahla kwamanye amazwe.”

Ukucija kwezinto eGermany kulindeleke ukuba kube nomthelela ezwenikazi lonke. Kube nokwehla ezilinganisweni zohwebo kuwo wonke amazwe ahwebelana ngeyuro okube nokwehla kokuhweba ngempahla okuyizigidigidi ezingama-32.4 zamayuro ngoMbasa okuyimpindelamuva ngezigidigidi ezili-14.9 zamayuro yokwevile ekuqaleni konyaka. Izibalo zikaNhlaba zamazwe ahwebelana ngeyuro zizokhishwa zili-15 kuNtulikazi.

Elinye izwe eselitshengise ukuzwela kube yiTurkey elihlaselwe ukwenyuka kwamanani kakhulu. Izinga lokwehla kwamandla emali eTurkey licishe lifinyelele ema-80% ngoNhlangulana, ukwenyuka okukhulu konyaka okwagcina ngowe-1998 njengoba amandla emali nomthelela wempi yase-Ukraine ibhebhezele kanye nokwenyuka okuqubuke ngonyaka odlule.

Ephawula ngomthelela wempi ekugelezeni komnotho namanani okudla uMqondisi Jikelele kuWorld Trade Organisation (WTO), uNkk uNgozi Okonjo-Iweala uthe; “Ukuhlinzeka okuyingcosana namanani aphezulu okudla kusho ukuthi ontembuzana bazophoqeka ukuba bangabi nalutho baphile ngaphandle kokudla.”

See Also

Inhlangano iWTO manje ilindele ukuthi umthamo wokuhwebelana ukhule ngama-3.0% ngowezi-2022, wehle kulokhu okwakuqagulwe ekuqaleni kwama-4.7% nangama-3.4%  ngowezi-2023. Kodwa lezi zilinganiselo aziqinisekisiwe kakhulu kuloko okujwayelekile ngexa yokungathembakali kokungqubuzana okukhona.

Abe-International Monetory Fund (IMF) bathe ngale kwenhlupheko nenhlekelele ngobuntu okubangwe ukuhlasela kweRussia e-Ukraine, umnotho womhlaba wonke uzozwela emtheleleni wokukhula kwawo kancane kanye nokushesha kokukhula kokwehla kwamandla omnotho. Umthelela uzoba minxamthathu emikhulu. Okokuqala, amanani aphezulu empahla njengokudla nezamandla kuzokwenyusa ukwehla kwamandla emali ngokwenzeka kanjalo kugugule  amandla entengo ngamaholo kanye nesisindo sokufunwayo. Okwesibili, iminotho eyakhelene  izodonsa kanzima ngohwebo oluthikamezekile, uchunechunge lokuhlinzeka, ukukhokelana kanye nokwenyuka kwababhaci okwaziwayo ngokomlando. Okwesithathu, ukuncipha kokuzethemba ebhizinisini nokungaqiniseki ngokutshalwa kwezimali kuzoletha ubunzima emananini empahla, kuqinise izimo zezezimali kanye nokukhuthaza ukusebenzisa imali ezimakethe ezifufusayo. 

Bakuphawulile nokuthi iRussia ne-Ukraine amazwe asemqoka akhiqiza izidingokuhweba, kwabuye kwaba nokuthikamezeka okwenze amanani emhlabeni wonke enyuke ngokweqile ikakhulukazi uwoyela negesi yemvelo. Ukubiza kokudla kushone phezulu, lapho ukolo ovela eRussia nase-Ukraine ubalelwa ema-30% empahla ethunyelwa kwamanye amazwe, kube sezingeni eliphezulu elingakaze libonwe.

Scroll To Top