Now Reading
UMkhosi WoMhlanga: Isifungo sesizwe esiqhubekayo
Dark Light

UMkhosi WoMhlanga: Isifungo sesizwe esiqhubekayo

Minyaka yonke kubeNguni bakwaZulu nabakwaNgwane kukhona okuhle okwenzakalayo nokuqondene namatshitshi. Ngalesi sikhathi kuba khona umkhosi omkhulukazi ohlanganisa izintombi ezisuke zivela kuzo zonke izingxenye zezwe. Lo mkhosi ubizwa ngokuthi ngowoMhlanga. KubeNguni ubizwa ngoseSihlalweni kuphela okuyiSILO kwaZulu noma yiNgwenyama kwaNgwane. Lona kuba ngumkhosi ombalabala njengoba izimbali zesizwe zisuke zifike ngezinkani, zivunule ziconsa. Amaphimbo azo asuke esho kamnandi kukuhle kudelile.   

Lo mkhosi omkhulukazi kawugcini nje ngokuletha izimpendulo ezinkingeni esibhekene nazo njengesizwe kepha ubamba iqhaza elimqoka ekusixhumaniseni nendulo lethu. Awukwazi ukuxoxa umlando kanjalo nokubaluleka koMkhosi WoMhlanga ungathintanga umlando waseNkabazwe lapho uZulu nabeNguni badabuka khona. Bukhona ubufakazi obuveza ngokusobala ukuthi lo mkhosi ungeminye yemidala kakhulu kubeNguni nowaqala amaZulu esazinze eNkabazwe yeZwekazi i-Afrika. Uke washabalala lo mkhosi okwesikhashana ngenkathi uMbuso wakwaZulu unqotshwa ngamaNgisi kodwa waphinde wavuselelwa ngonyaka we-1984 yiSILO esisanda kwebuza, iNdlondlo.

Umhlanga oxhumene nalo Mkhosi ngokomlando wuqalo oluthathwa njengomuthi wokuqala ukumila eNingizimu yezwe laseKhemethi [amaGriki alibiza nge-Egypt] e-Ethopia. Ngenxa yokuthathwa kwalo njengomuthi wokuqala, kukholelwa ukuthi uqalo wuhlanga lwezwe olwaluhlanganisa iNingizimu neNyakatho yezwe laseKhemethi [Kmt]. Ngolimi lokuqala lwase-Afrika, iMedu Netcher [Mdw Ntr], isiZulu esiyingxenye yalo, lolo qalo yiSwt noma uHlanga Lwezwe. Ukubiza kwethu iNgonyama ngalelo gama kususelwa lapho. Uqalo lwalumile ngase-Ethopia okwakuyiNingizimu yeKhemethi [Kmt] okulapho kwaqala khona impucuko yomhlaba jikelele eduze komfula iHapi [Nile]; singabala: ukubhala, imethamethiki, ifiziksi, inkolo nokunye, kwagcina kuyisisekelo sempucuko yanamuhla.

Umhlanga okhiwa yizintombi ezingamatshitshi emfuleni umele uqalo. Ungukubuthwa kwamatshitshi ngokobuntanga kwazise izintombi zigcina zinikezwe igama lebutho lazo ekupheleni komkhosi. Ukwethulwa komhlanga eSilweni  kuwuphawu lokugcizelela ukuthathwa kwayo njengoHlanga Lwezwe, nophawu lokuzigqaja ngobuZulu namasiko abesifazane abangabavikeli bawo.

Lo mhlanga usikhumbuza ngemvelaphi nokubumbeka kukaZulu njengesizwe eNkabazwe ye-Afrika. UMkhosi WoMhlanga akuwona owokubukisa kwamatshitshi ngomzimba kodwa ungumthandazo wokuthi abesifazane abayizimbali zesizwe bahlale benezimilo eziyisibonelo kuZulu, beqotho njalo. Lokhu kuyokwenza amaZulu ahlale enemindeni ehlonishwayo emhlabeni. Ukuze amaZulu ahlale ebumbene iNgonyama yawo eyiSwt kudingeka inakekele ukugcinwa kwawo wonke amasiko esizwe njengoba kuyiyona ewuHlanga lweZwe neZulu eliPhezulu.

Nakulo nyaka izintombi zikaZulu, ngokwethula umhlanga koNgangezwe Lakhe, ziqopha etsheni ukuthi uZulu kanjalo namasiko akhe ngeke ashabalale ngesazo isikhathi. Umhlanga uphinde usikhumbuze ngokubaluleka kwabantu besifazane okuthi nxa bekhule beziphethe kahle bengenazimilo ezintekenteke, bagcine bakhe imizi abagane kuyo badale nobuhlobo lapho kade bungekho khona. Ngakho-ke uMkhosi woMhlanga uyisisekelo sendlela ende yokukhula kowesifazane osuike esayintombazanyana netshitshi.

Umhlanga ungumlando osixhumanisa nempucuko yokuqala e-Afrika okuyindulo lethu. Umhlanga owethulwa esigodlweni saseNyokeni ngokomlando unalowo myalezo. Uma sewethuliwe eNgonyameni ebusayo yizintombi ezingamatshitshi, ubekwa inqwaba esigodlweni kugcine kwakhiwe ngawo izindlu namaguma akoMkhulu.

Nakulo nyaka izintombi zikaZulu, ngokwethula umhlanga koNgangezwe Lakhe, ziqopha etsheni ukuthi uZulu kanjalo namasiko akhe ngeke ashabalale ngesazo isikhathi. Izintombi zifunga ukuthi  zona qobo lwazo zikhula ziluphawu lokuzigqaja kukaZulu.

See Also

Uma ufisa ukuba ngomunye wezintombi eziya eMkhosini woMhlanga nonyaka qinisekisa ukuthi uqale wazise amazali bakho ngoba kuwukuhlonipha ukuthi uthole imvume kubo. Bazothi bangavuma bese nithola omama endaweni okuyibo abenza umsebenzi omqoka wokuba baqoqe izintombi endaweni baye nazo emkhosini. Uma senihlangene nabanye ontanga nezinye izintombi niyofundiswa okuningi kusuka endlelni yokuziphatha kuye nakuwo amahubo enizofuke niwacule emkhosi phambi kwezinkulungwane zabantu.

Yebo abantu ngalelo langa bazobe bethe mbo bezonibungaza bezohalalisela izimbali zesizwe okuzintombi zesizwe. Abukho ubumnandi obudlula lokhu kumatshitshi , abazali kanye nasesizweni ngoba kubeNguni izingane zamantombazane ziyisibusiso nobufakazi bokuthi imindeni, umphakathi nesizwe kusazoqhubeka .

Khumbula ukuthi uma ufisa sikulekelel kulokhu wena nesikole sakho ungasithinta ku: nobenguni@bayedenews.com

Scroll To Top