Now Reading
IMadagascar: Isiqhingi esikhungethwe yisomiso
Dark Light

IMadagascar: Isiqhingi esikhungethwe yisomiso

Sijeqeza kwelinye la mazwe asemazansi ne-Afrika okuyisiqhingi esaziwa ngamagama abantu nawezindawo amade. Izibongo zabantu ziqambeka ngokomlando womndeni. Uma ukhokho kuwu-Adriana izizukulwane ezilandelayo ziyoba no-Adriana ezibongweni zabo ezilokhu zande njalo ngokolibo.

Ubhubhane lokhuvethe luholele ekuvalweni kwenqwaba yamabhizinisi izinkulungwane zabantu zaduva emakhaya kulesi siqhingi esiseNingizimu ye-Afrika. Leli lizwe lisagubuzelwe yizinkinga zokufa kwezitshalo namasimu ngenxa yesomiso. Lesi isiqhingi okubuye kukhohlakale ukuthi sise-Afrika eseNingizimu ngenxa yokungabonakali kakhulu sibamba iqhaza elibonakalayo ezinhlelweni zeSouthern Afican Development Community (SADC). Kulezi zinsuku lesi siqhingi sisemanzini kulandela ukufa kwabantu abangaphezulu kwabangama-50 kulandela izikhukhula ezidonse isonto lonke.

Isifundazwe esikhahlamezeke kakhulu yi-Analamango. Kunabantu abangaphezulu kwezi-37 000 abasale dengwane, bakhoseliswa ezikhungweni zikaHulumeni njengamahholo. Ngaphandle kwale nhlekelele, kwezepolitiki kushubile kuleli lizwe. UMengameli u-Andry Rajoelina ubonakala eseyintandokazi okungangokuba izimbangi zakhe uzibhincisela nxanye.
Into emi endleleni yakhe futhi okucacayo ukuthi uyahluleka ukubhekana nayo ubhubhane ukhuvethe. Kuzokhumbuleka ukuthi lesi siqhingi sike saba sezindabeni ngasekuqaleni konyaka wezi-2021 ngesikhathi ukhuvethe lusadla lubi.

URajoelina nguye owaba nguMengameli wokuqala ukuthenga ikhambi laseTanzania okwakuthiwa lelapha lolu bhubhane. Kumanje ubhubhane i-Omicron lusadla lubi kuleli lizwe.

IPolitiki nenkohlakalo
Iqembu likaRajeolina i-Isika Rehetra Miaraka lwathola amaphesenti angama-76% okhethweni lukaSigele ngoMasingana wezi-2020. Iqembu eliphikisayo, iRodoben ‘ny Mpanohitra hoan’ny Demokasia eto Madagasikara, okungumfelandawonye wamaqembu okukhona nelalowo owayenguMengameli kuleli lizwe uMarc Ravalomanana noHenry Rajaonarimampianina, ludonsa kanzima ekutholeni izinombolo ezinkulu okhethweni.

Inkohlakalo isadla lubi, enye ithinta ukuthengiselana okungekho emthethweni ngeRosewood. Amaqembu ayakhombana, kodwa alikho elifuna ukuvuma ukuthi linaso isandla enkohlakalweni eqhubekayo. Leli lizwe linomlando wakamuva wokungabekezelelani kwezepolitiki. Abaqaphi bakaRajoelina basanda kuveza ukuthi bakwazi ukuthola ukuthi kwabe kunetulo lokumsoconga zingama-20 kuNtulikazi wezi-2021. Izinhlangano ezilwela amalungelo abantu zikhala esifanayo ngenkohlakalo kuleli lizwe.

Kunemibiko yokuhlukunyezwa kwezintatheli eziveza inkohlakalo, kwavalwa umlomo nezinhlangano ezingahambisani nohulumeni.

Isomiso nomnotho
Ubhubhane lokhuvethe, iCovid-19 lwashaya kwazwela emnothweni wezwe emuva keminyaka emine umnotho wezwe ukade ukhula kahle. Ukuvalwa kwemingcele isikhathi esingaphezulu konyaka kwaba nomthelela omkhulu, njengoba iMadagascar ize yavula imingcele yayo ngoLwezi wezi-2021. I-Africa Development Bank ihlawumbisela ukuthi ukulahleka kwmisebenzi kufinyelele kuma-27% ezimbonini ezithile ngonyaka wezi-2020. Umkhakha wendwangu nezimayini kubonakala kubuyela esimweni, kodwa ezinye izimboni nemikhakha kusadona kanzima njengomkhakha wezolimo.

UHulumeni usuqhamuke nohlelo olwaziwa nge”Marshal Plan” okubhekwe ukuthi lugxile ekufukuleni ingqalasizinda ukuze kusizakale umnotho ubuyele esimweni emuva kobhubhane. Leli lizwe lidume ngokuba nesomiso esidonsa isikhathi eside. Ngasekupheleni konyaka odlule kwaba nesomiso esadnsa isikhathi eside emlandweni waleli lizwe.

Ngokombiko we-UNICEF indlala isibulele izingane eziningi kuleli lizwe, kuhlawumbiselwa ukuthi kunezingane ezingama-44% ezifa ngenxa yendlala ezingaphansi kweminyaka emihlanu. Amaqembu aphikisayo ampheke ngebhodwe elincane uRajoelina ngenxa yendlela okuthiwa usingethe ngayo udaba lokhuvethe. Okwamdonsela amanzi ngomsele ukuvuma ukuthenga ikhambi okuthiwa lulapha lolu bhubhane okuthiwa abukho ubufakazi besayensi bokuthi ngempela luyalulapha ubhubhane. Ngonyaka wezi-2021 imindeni emibili kwemihlanu ehlala esifundeni esiwugwadule eningizimu yesiqhingi okungaba yisibalo esiyisigidi esiso-1.13 sabantu babengenakho ukudla ngokusho kweWorld Food Programme.

See Also

Isomiso eMadagascar sincikene kakhulu nokuguquguquka kwesimokade sezulu okunomthelela nasekwehleni kofishi abadotshwayo njengoba lena kuyimboni enkulu kuleli lizwe. Noma ukhetho lukaMengameli luzoze lubanjwe esikhathi esingaphezudlwana konyaka, kodwa uRajeolona useqalile ukukhankasa.

Uzwakale olimini ngesikhathi kwethulwa inkundla entsha iManarapenitra eMahitsy emcimbini obuhanjelwe yizinkumbi zabantu. Kulo mcimbi uthembise abantu ukuthi uzolwa nenkohlakalo abhoncule nezimpande zayo futhi uzimisele ngokuqeda indlala.

Izinhlelo ezinqala
Olunye uhlelo lwakhe olubizwa nge-Emergence du Grand Sud, luhlanganisa ukwakhiwa kwepayipi elikhulu elizoletha amanzi kulesi sifunda, kuzokwakhiwa nemboni ekhiqiza amanzi aphuzwayo azoba ezigujini ezincanyana azosiza abantu abangama-60 000 ngosuku, izikhungo zezempilo, ifood bank lusize nalabo abagula kakhulu ezikhungweni ezihlukene.

Kulolu hlelo kukhona olokulungiswa komgwaqo oyibanga elingama-700km. Enhlokodolobha i-Antananarivo kunohlelo olubizwa ngeBranchement Mora olusebenza ngokubambisana neWorld Bank kuhloswe ngalo ukulethe ugesi kuzona zonke izindawo phambilini ebezinganakiwe nalapho kubhuma khona imindeni ehlwempu. Liyabuya kancane kancane ithemba kubantu baseMadagascar, ukubuya kwamabhanoyi nokwethulwa kwezindiza ezintsha i-Air Madagascar kubhekwe ukuthi kusize kakhulu emnothweni wezwe nomkhakha wezokuvakasha.

Umkhakha wezimayini ufaka ama-30% kwezinto ezithunyelwa emazweni angaphandle zisuka eMadagascar. Izimayini ezinkulu i-Ambatovy Nickel neCobalt zike zavalwa kancane ngesikhathi sobhubhane kodwa sezibuyelile ziyasebenza.

Scroll To Top