Now Reading
Kuqokwe ibhodi lokuhlelela imidlalo yeNdebe YoMhlaba
Dark Light

Kuqokwe ibhodi lokuhlelela imidlalo yeNdebe YoMhlaba

Elikuvumayo ukuthi libhekene nomsebenzi omkhulu ukulungiselela umqhudelwano womnqakiswano oza kuleli               


UNgqongqoshe Wezemidlalo, Ezobuciko Namasiko eNingizimu Afrika uNathi Mthethwa, ugcine ekuqedile ukuqagela ukuthi ngobani abazoba sebhodini lekomidi elizohlela umqhudelwano weNdebe YoMhlaba yebhola lomnqakiswano ozokuba kuleli ngowezi-2023.

UNgqongqoshe uMthethwa wenze lesi simemezelo ebesibhekwe ngabovu ngesonto eledlule. Kuleli bhodi labantu abayisi-6 igama elibe phezulu ngelikaNks uPatience Shikwambana okunguyena ozolihola. UNks uShikwambana oneminyaka yobudala engama-55 uqokwa ekutheni ahole leli bhodi nje uyiSikhulu Esiphezulu sekomiti leSouth Africa Sports Confederation and Olympic Committee (Sascoc).

Kuleli bhodi uzosebenzisana neKhansela uJP Smith wasedolobheni iKapa, uDkt uLyndon Bouah onguMqondisi Omkhulu kuMnyango Wezamasiko Nezemidlalo eNtshonalanga Kapa, uCecilia Molokwane onguMengameli weNetball South Africa, uBlanche de la Guerre oyiSikhulu eSiphezulu kuNetball South Africa kanye noSumayya Khan oyiSekela loMqondisi Jikelele kuMnyango Wezemidlalo, Amaciko Namasiko.

UNks uShikwambana, owajoyina iSascoc ngonyaka wezi-2005 njengomphathi ngaleso sikhathi, uchaze ukuqokwa kwakhe njengomvuzo omkhulu aseke awuthola emiplweni yakhe. 

Ekhuluma nabezindaba usho isisho esithathelwa olimini isiTsonga esithi; “Mintirho ya vula vula” esihunyushwe ngokuthi; “izenzo zikhuluma kakhulu kunamazwi”.

“Ngithobeke kakhulu ngalokhu kuqokwa. UNgqongqoshe engithumelela incwadi yokuqokwa angikholwanga. Sengisebenze kakhulu iminyaka eminingi endaweni eyodwa, kuyangijabulisa ukuthi ngenyukela ezingeni elingaphuezulu kwaleli engikulo. Umsebenzi wami omkhulu ukusiza ibhodi leLocal Organisation Committee (LOC) ukuthi lenze kahle,” kusho uNks uShikwambana ejabule.

Kumele aphathe ibhodi, ahlinzeke ngokuqondisa, abhekane nezinkinga zezezimali, isabelomali futhi aqaphe isimo sokulungela iNdebe YoMhlaba ku-International Netball Federation (INF) kanye nakuHulumeni.

“Kumele futhi senze umbiko ophelele womcimbi ngemuva komqhudelwano wangonyaka wezi-2023. Kodwa okokuqala, kufanele siqoke ithimba elisebenzayo, eliholwa yiSikhulu Esiphezulu futhi elibhekele izindaba zeHR (zezisebenzi). Okunye, kumele sibambe imihlangano izikhathi eziningi, ukudingida izinto eziningi. Vele sesilahlekelwe isikhathi esiningi ngenxa yokhuvethe, okumele ukuthi senze isikhathi esiningi sokuthi sihlangane.

“Kumele sihlinzeke isabelomali, isibophezelo akukhona ukuthi sikhohlwe, senze izinqubomgomo sisebenze futhi siqoke ithimba elisebenza kanye ne-CEO. Kufanele ngihlinzeke ngobuholi futhi ngiqinisekise ukuthi sihlanganisa amakhanda ethu ukuze sinqobe futhi ngilethe ubunye kuwona wonke umuntu,” kusho uNks uShikwambana.

INingizimu Afrika izobe ingaqali ukusingatha umqhudelwano weNdebe YoMhlaba, yawuphatha owangowezi-1995 wombhoxo, iNdebe Yomhlaba Yekhilikithi ngonyaka wezi-2003 kanye neNdebe Yomhlaba yeFIFA ngonyaka wezi-2010.

See Also

UNgqongqoshe uMthethwa uthe kubalulekile ukugcina izinga eliphezulu ebelibekiwe phambilini.

“Umlando waseNingizimu Afrika ekusingatheni imicimbi ewundabamlonyeni yezemidlalo emhlabeni wonke muhle kakhulu, siyaziqhenya kakhulu ngawo. Inhloso ukuqhubeka nawo umgqigqo wethu omuhle ngeNdebe YoMhlaba ezokuba ngonyaka wezi-2023. Sifuna ukusingatha lo mqhudelwano ngendlela engakaze yenzeka emlandweni,” kusho uMthethwa.

Uthe  isizathu sokuthi uHulumeni uvume isiphakamiso seNetball SA sokuthi kusingathwe lo mqhudelwano ukuthi unamandla amakhulu okukhuthaza abesifazane abasebasha nokubanikeza amandla okuthi bazibone bebalulekile nabo uma kuziwa kwezemidlalo.

INdebe YoMhlaba yokugcina yayisingethwe e-England eLiverpool ngonyaka wezi-2019. Elakuleli lenza kahle kakhulu njengoba laphuma endaweni yesine.

Izwe okuyilo elaba ngompetha iNew Zealand eyadla i-Australia kowamanqamu.

Scroll To Top