Now Reading
IGermany isikhathele ukweluswa nokuzenzisa
Dark Light

IGermany isikhathele ukweluswa nokuzenzisa

Sekwenzeka lokhu ayekusaba ngeGermany amazwe ase-Europe. Zili-13 kuNcwaba we-1961 leli lizwe lancozuka kabili kulandela ukudonsisana phakathi kwamazwe aguqisa umbuso ka-Adolf Hilter neNationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei okanye iNazi Party ziyisikhombisa kuNhlaba we-1945. Kulokhu kuncozulwa iFrance, iBritain ne-United States of America (USA) bathatha intshonalanga abayipha igama lokuthi iBundesrepublik Deutschland. I-Union of Soviet Socialist Republics (USSR) yona yathatha impumalanga eyabe isiba iDeutsche Demokratische Republik. 

Ngowe-1990 le ngxenye yayingenzi kahle kwezomnotho uma iqhathaniswa neyasentshonalanga. Lokhu kungenzi kahle kwafaka ingcindezi ku-USSR ukuthi idedele amandla ombuso le ngxenye ihlanganiswe nesentshonalanga. Ivele i-USSR yayibhonga nenxeba ngalesi sikhathi kulandela ukungezwani phakathi kwabaholi kanye namazwe eyayiwagwinyile. Nakuba kwase kucacele nanoba ubani ukuthi iGermany kumele ihlanganiswe kodwa amazwe ase-Europe ayengakufuni kwenzeke lokhu. OwayenguMengameli waseFrance, uFrançois Mitterrand, wayengakufuni lokhu ngoba esaba ukuthi iGermany ehlangene izonqaba ukuthatha ubulungu ku-European Union (EU) nasenhlanganweni yokuvikela ukugwinywa iNorth Atlantic Treaty Organization (NATO). Ne-Italy nayo yayingayizwa eyeGermany ebumbene. OwayenguNdunankulu kuleli lizwe uGiulio Andreotti ebuzwa ngemizwa yakhe kulolu daba wathi: “IGermany ngiyithanda kakhulu ngendlela yokuthi ngincamela ukuyibona imbili.” Owayeshaya phansi ngonyawo kakhulu kulaba kwaba nguNdunankulu weBritain uMargaret Thatcher owagqamisa ukuthi iGermany ebumbene izoba namandla amakhulu kwezomnotho okuzoholela ekutheni amazwe ase-Europe agcine eseyikhothamela okuyosho ukuthi konke kwenzeka ngokuthanda kwayo. Nakuba kwakukhona ukudonsisana kodwa yagcina ibumbanisiwe intshonalanga nempumalanga lulunye kuNtulikazi we-1990. 

IGermany ayichithanga sikhathi yathatha ubulungu kuNATO ne-EU yaphinde yasebenzisa yahlonipha isiphakamiso seFrance sokusebenzisa imali i-Euro nakuba lokho kwayibeka ngaphansi komusa wamandla emali amazwe angaphansi kwe-EU. Zonke lezi zinqumo zehlisa amaphaphu emazweni ase-Europe ayeyibuka ngeso lokungayethembi iGermany. Ngaphezu kwalokhu leli lizwe lathembisa ukuthi angeke lilwisane namazwe ayiphuca umhlaba ngeWorld War Two (WWII) okuyiPoland, iFrance neBelgium. Isikhathi eside amazwe ase-Europe abeneme ngokuziphatha kweGermany. Kodwa osekwenzeka kamuva kukhombisa ngokusobala ukuthi iGermany ikhathele ukweluswa. Okugqamisa lokhu kakhulu ukudlelana kwayo neRussia esolwa ngezinto eziningi i-EU engahambisani nazo. 

Ngaphansi kobuholi bukaVladimir Putin iRussia ikukhonzile ukugcona i-EU neNATO. Amazwe ayengaphansi kweRussia alahleka ngeWWII angamalungu alezi zinhlangano iLatvia, i-Estonia, neLithuania akhala nsuku zonke zokuyekelelwa. Lawa mazwe athatha ubulungu kulezi zinhlangano ngoba ethi abalekela iRussia. Kulawa mazwe ukuba buthaka kwaleli lizwe kuyazivuna izinhloso zawo zokuphunyuka kunoxhaka. Kuvele lokhu kuyahambisana nezimfuno zeNATO ne-EU. Kodwa, konke lokhu kubonakala kungeke kusenzeka ngenxa yokusondelana kwaleli lizwe neGermany. Lawa mazwe anesivumelwano sikawoyela esiziveza njengomgogodla emnothweni walawa mazwe. Umnotho weRussia uncike kakhulu ekuthengisweni kukawoyela, kanti i-EU neNATO babenombono wokuthi uma bengase bengawuthengi lo woyela uzobhabhalala umnotho waleli lizwe. 

See Also

IGermany nakuba iyilungu eliqavile kulezi zinhlangano kodwa ayiyingeni eyalolu mbimbi njengoba inohlelo ngowezi-2011 yaqala uhlelo lokuchathazelana uwoyela iNord Stream 1 kwathi ngowezi-2012 yaqala iNord Stream 2. 

Okunye okuthuse abaningi ngeGermany ukuthi kungani ifukamele iNkosi yaseThailand uMaha Vajiralongkorn ekubeni isolwa ngokweba izigidigidi ezingama-30 esikhwameni soBukhosi yazifaka ebhange layo. Ngaphezu kwalokhu le Nkosi ivunana neRoyal Thai Armed Forces ukugwamanda amandla ombuso nokuyinto ephikisana nenqubo yedemokhrasi. Lokhu kuyayihleba iGermany njengelungu le-EU eqhakambisa inqubo yedemokhrasi. Lokhu kuvela kakhulu ngokuthi iSlovenia, iSerbia neBosnia neHerzegonia ahlale ekhothama ngaphambi kwayo ecela ubulungu kodwa iwamise ngokuthi awabonakali eyiqhakambisa inqubo yedemokhrasi. Ngaphezu kwakho konke iGermany ikhombisa ukuthi okubalulekile kuyo ukuzithuthukisa kunokulandela imigomo ye-EU neNATO. 

Scroll To Top