Now Reading
Iqhingasu lezitoyitoyi: Ukuguqula umdlalo wepolitiki kuleli nase-Afrika
Dark Light

Iqhingasu lezitoyitoyi: Ukuguqula umdlalo wepolitiki kuleli nase-Afrika

Ziyavuna ngobuchule bokukhetha imikhankaso. Bangeliphathe izwe kepha ungeke ubazibe


Ukuzikhangisa ngokwepolitiki kusho ukusebenzisa izindlela zokukhangisa kanye nenqubo yemikhankaso yepolitiki, ngenhloso yokubeka iqembu nomholi walo endaweni enhle yezepolitiki noma kwezokhetho ukuze kuthandeke kubavoti, ngaleyo ndlela utholele amavoti amaningi iqembu. 

Ongoti bayavumelana ukuthi enkundleni yokukhangisa ngezepolitiki abavoti yibona abathengiselwayo ukuze wanelise izidingo zabo.  Lokhu kubukeka iqembu lesithathu kwaphikisana kuleli i-Economic Freedom Fighters (EFF) likuqonda kahle lokhu.

NgoLwesihlanu olwedlule mhla zili-16 kuMfumfu abantu abaningi bebebambe umoya. Kukhona ukwesaba ukuthi kungahle kushayisane izinqola phakathi kwamalungu e-EFF kanye nenhlanganisela yabalimi abamhlophe nalaba abazwelana nabo. Zombili izinhlangothi bezinemvume yokuveza umuzwa wazo mayelana nesigameko sokubulawa kwesisebenzi umufi uBrendin Horner nobeyiMeneja epulazini iDe Rots.

Okubukeka kuthukuthelise abe-EFF ngokusho komholi weqembu, uMnu uMalema ngosidlame bamaBhunu abacekele phansi impahla okubalwa imoto yamaphoyisa kanye nenkatolo yendawo. Okunye lo mholi abekusola wubuvaka bamaphoyisa nabukeka ebukhali nganxanye, esika manxa kungaboHlanga kuthi lapho imikhuba igilwa ngabelungu bese kuyathalaliswa nje.

Le nkulumo kaMalema kubukeka ivumelana neningi labantu abahlala nabakhelene nezindawo ezingamapulazi nabakhala ngokuthi uma sekuluma abelungu kuyezwela kepha bona bedliwa yizinja nezibhamu nsukuzaphuma. Ukugasela kwamalungu e-EFF ezitolo zakwaClicks nasedolobhaneni elincane iSenekal ngeledlule kanjalo nokuphawula kwaleli qembu ngezindaba ezithinta izwekazi kukhomba iqhingasu elijulile. Leli qhingasu elisebenzisa ezokuxhumana nemikhankaso ekhethekile libukeka lilizuzisa leli qembu. Ngenxa yokwenza kwaleli qembu sebeyanda abantu abathi: “Yilo elimele izimfuno zaboHlanga”, ngakolunye uhlangothi bayanda abathi iqembu elibusayo liyehluleka kunalokho ligcwele abaholi namalungu abangamaqola.  Lokhu kwenzeka ngesikhathi esimqoka eqenjini elibusayo ngoba ngokomlando wepolitiki e-Afrika lena (iminyaka engale kwama-20) yiminyaka yokwehlelwa wukwesekwa kwabe-EFF bayakwazi lokho yikho ukuzigqamisa kwabo kwenabela nasemazweni ase-Afrika. Kule minyaka ezayo kulindelekile ukuthi njengeCommunist Party yaseChina, i-EFF ibe yikhaya lamaqembu amasha azovumbuka emazweni ahlukene nahambisana nenqubomgomo yaleli qembu. Lapha ongqondongqondo be-EFF kubukeka sebefunde kahle ukuthi i-Afrika izoba nabantu abaningi abasha ukudlula zonke izifunda ngakho bakhela ikusasa.

Abanye ongoti nabantu nje phaqa bayavumelana ekutheni empeleni ukuzalwa kwe-EFF sekudale izinguquko kupolitiki yakuleli nokuthi lokhu kuzonabela nakwezinye izingxenye zezwekazi. Isibonelo nje baphawula ngendlela yokugqoka ePhalamende. Lokhu kungabukwa kuyinto encane kepha emqondweni yabathile kudweba isithombe seqembu nobuholi obukwazi ukwenza izinto zenzeke. Lokhu kuhlala kakhulu kulabo ababona ukugqoka amasudu kunenhlese yokwehlukanisa abantu ngokwezigaba zabo zempilo. Ngamafuphi lesi senzo sokugqoka osiyasebenza sabe sinehloso, sihlose ukusebenza imiqondo yabantu. Isifundiswa saseWits, uNks uCandess Kostopoulos, esethulweni saso esithi: South Africa’s EFF: Excellent Politics of Props and Imagination sithi: “Ingxenye enkulu yempilo yethu yenhlalo nezepolitiki iyinto esaphupho. Lokhu kungoba ngeke sikwazi ukubonisana ubuso nobuso nawo wonke umuntu oyithina ezweni noma edolobheni elincane. Singeke futhi sikwazi ukubonisana ubuso nobuso nohlelo olubekiwe lwemithetho emiphakathini emikhulu enkimbinkimbi. Amandla okuphupha asivumela ukuba sijubalale ngengqondo ngokwezikhathi nendawo ngesivinini esikhulu nangokujula okumangalisayo.

Odabeni lwezinongo zepolitiki isimo nenhlalo ngokwepolitiki isipha izinsika zohlelomicabango kanye nobuhle obunzulu. Leyo imisebenzi emibili yokuphupha esilethela okuhlukahlukile komongo wobakhamuzi.”

Nokho ungoti wepolitiki uMnu uXolani Dube ekhuluma nelaboHlanga uthi okwenziwa nguMalema kuzuzisa yena hhayi aboHlanga.

“Lena akuyona impi yabavoti kepha ngeyakhe uMalema qobo. Ngokuhola le mikhankaso uthumela umlayezo kulabo abaseka iqembu ngemali ukuthi usekhona futhi usengawenza umsebenzi. Khumbula wakwenza lokhu ngesikhathi abathile befuna azogudluza uZuma. Kuthe angasuka uZuma waqhamuka umbuzo othi ngabe uyini umsebenzi kaMalema ne-EFF.

Ngokwezinombolo i-EFF ikude le neqembu elibusayo, iphinde ibe kude le kulelo lesibili kwaphikisayo. Yize kunjalo kepha kunokuvumelana ukuthi izinombolo lezi kazisho lutho ngoba abe-EFF bawudlala kahle umdlalo wabo okwamanje.

UNks uKospoulos kulokhu wabhala wathi: “Singathi i-EFF isilethela iphupho elinobuhle obunzulu lapho okungaba nohlelo olusha lwenhlalo oluqubuka ngamandla. Yipolitiki enhle kakhulu lena. Yize kuse – okuyohlala kukhona – nesikhala phakathi kokungenzeka nokuyikhona khona.”

Njengoba kuza ukhetho loHulumeni Bendawo nje leli qembu linezinhlelo zokuzizwa amandla kulungiselelwa ukhetho lukazwelonke. Emizamweni yalo kuningi okuyimikhankaso okuzoqhamuka nokuhlanganisa ukuthumela imiyalezo kubavoti ukuthi yibo abangabameli bangempela bomzabalazo waboHlanga. Njengoba lenza ngezikhathi zikaZuma nakuRamaphosa kusazocija imikhonto ikakhulukazi odabeni lomhlaba. Empeleni abe-EFF yibo abazokwenza udaba lomhlaba lube wudaba lokhetho. Lokhu bazokwenza ngoba bazi kamhlophe ukuthi ziningi izingqinamba iqembu elibusayo elizohlangabezana nazo ngalolu daba. Okuphezulu nje yizinkantolo ngoba abelungu ngeke babukele kuthathwe umhlaba ngaphandle kwesinxephezelo. Ukwamukelwa kohlaka lwamaBhunu i-AfriForum yi-United Nations kusho khona ukuthi amaBhunu abuyela ezinqoleni ngodaba lomhlaba nokuthi muningi umbango osazoba khona. Konke lokhu kusho ukwamukeleka komlayezo we-EFF wokuthi aboHlanga basacindezelwe nokungahle kusho ukukhula kokwethenjwa kwayo. Nokho izazi zithi usuku kupolitiki yisikhathi eside kakhulu. Kuningi okungenzeka kusuka manje kuya okhethweni oluzayo noma okhethweni oluzayo kuya kulolo lukazwelonke. Yize kunjalo okwamanje izinto zisazihambela kahle Izitoyitoyi.

Scroll To Top