Now Reading
Zindala zombili phakathi kwezikaMsholozi noZondo
Dark Light

Zindala zombili phakathi kwezikaMsholozi noZondo


Bafuna uMsholozi esitikini


Uma emsulwa kungani engaveli achaze ngokwenzeka, kungani elokhu ebaleka uma emsulwa? Kubuhlungu okwenziwa kuthina abahluphekayo uma sibamba inkunzi ngenxa yenkemane siyadutshulwa, ngikhuluma nje abafowethu bagcwele emajele kodwa bona kunobufakazi bokuthi bonile kodwa bayanqaba ukuboshwa noma bangaphezulu komthetho? – nguSnqamsodidla Phell Dladla Pdd

Akahambe ayophendula ubaba uMsholozi angalokhu ecasha sifuna ukwazi amaqiniso. Izwe lethu lisezinkingeni ezaqala zagqama kakhulu ngesikhathi sakhe. Akayogeza igama lakhe wabalekela iKhomishini  wabalekela inkantolo kanti kungani vele? – nguSbo Master Wise

Akaye uMsholozi kukhomishini ayozithethelela kunini igama lakhe livela kuleya nkundla. Angalokhu ecasha ngamazondo. Akekho umuntu omzondayo akayohlanza igama lakhe kuKhomishini. – nguSiphephelo Khwenyana Mkhwanazi

Hamba ndoda uyoveza ubumsulwa bakho kukhomishini. Nawe ithuba lakho lokuveza konke okwaziyo, yeka nje ukulokhu udlala umacashelana. Miningi iminwe ekhomba kuwe kwasebevele kukhomishini. Nawe-ke hamba uyodalula ezinye izigilamkhuba ozaziyo nazo zilandelwe njengawe. Siyakwazi vele ukukhonzile kubambezela izinto ezithinta wena namacala aqondene nawe. Kade wawuthi ngelinye ilanga uyokhuluma, hamba phela uyokhuluma uveze nawe okwaziyo. Nampa nabanye balokhu bekukhombile abakwazi ngawe, nawe hamba uyoveza obaziyo nokwaziyo. – nguSicelo Daniel 

Angisiboni isidingo sencwadi evela kubameli bakaZuma ngoba ucacisile uZondo ukuthi uma ehluleka ukuvela kukhomishini angasebenzisa ubuchwepheshe besimanje ukwethula uhlangothi lwakhe ngezinsolo ezibheke kuye. Sikhuluma ngemali lapha okumele sazi ukuthi kwenzekani ngayo abayeke ukusidlalela uZalo into engasile. – nguNkululeko Nkuraiza Mangethe

Akaye uZuma ayoveza olwakhe uhlangothi baningi ofakazi abathi uyathinteka, uma emsulwa akahambe ayohlanza igama lakhe akukho phutha lapho. Sekusele kulabo abangabalandeli bakhe abathi ubhecwa ngobende. Mina angazi ngiyokwazi mhla wayoveza uhlangothi lwakhe. – nguMlondie Sotaka Hashy Ngubo

Angiboni kuchema kuMehluleli uZondo, okwakhe ukuhlala alalele beqephuza ofakazi, abanye baphethe imqingo abathi iyamthinta ubaba uMsholozi. – nguBlessing Mlambo


  Bathi akayekwe phansi uMsholozi


Lolu daba lufuna ujule futhi uyiqonde ipolitiki ngoba lunenhlese yepolitiki. Ngamafuphi uMnu uZuma ufuna ukusivezela esinye isithombe ngabehluleli nendlela okwenziwa ngayo izinto kuleli zwe lethu. Kwabona oZondo basetshenziswa ngabathile kule Khomishini kukhona amadoda okuyiwona anqumayo ukuthi adinga bani. Iyophela kudala le. – nguThobani Mazwendoda Madushamxakile Thusini

Asingachithelwa isikhathi ngokubiza uMsholozi kule Khomishini ngoba izindaba eziningi zakhe zisenkantolo nayo futhi le nkantolo ekhombisa ukungabi nento ebambekayo ngokomthetho. Isiningi kakhulu nemali echithwe yile Khomishini. – nguMpilo Nxumalo

See Also

Kanti uMehluleli uZondo uhlulwe yini ukulinda incwadi yabameli bakaZuma ngoba bazomnika vele ukusho ukuthi kungani uZuma engeke avele phambi kweKhomishini yakhe. Naye unenkinga lo baba uZondo kuyefana akayi uZuma lapho nina lindani incwadi yabameli bakhe. – nguSabelo Andries

Uzohlehla nentelezi uZondo kungekudala, wonile impela uZuma kodwa uZondo uchemile ngeke kusalunga aluhlalele lolu daba. – nguZolani Baba KaCbongah Ngubelanga

Ngeke aye lapho uZuma, kungekudala nje emva kwalesi sinqumo sikaZondo, abameli bakaZuma bazofaka isicelo sokuthi ashenxe okuyisona esizonika uZuma ukuba angaveli noma sekunamasamanisi. – nguPhilasande Thabiso Buthelezi

Akaye uZuma afike asebenzise ilungelo lakhe lokuthula angasho lutho sizwe-ke ukuthi bazothini. Asazi-ke useyothola wona amasamanisi okumvula umlomo. – nguWelcome Mkhize

UZondo ndini lo usika nxanye nje yini le engaka ayifuna kuZuma ekubeni uMsholozi izwe ubengaliphethe yedwa? Kukhona okufihlwayo lapha? – nguThulani Gasela

Scroll To Top