Now Reading
Ah! Zwelonke! Uhambo oluhle mzukulu kaTshawe
Dark Light

Ah! Zwelonke! Uhambo oluhle mzukulu kaTshawe

Kumnyama izindlela namhlanje, abantu bathutheleka ngezinkani ekomkhulu lesizwe saKwaXhosa, eNqadu, kuGatyana, e-Eastern Cape. Kutshalwa izinyane leNdlu kaPhalo, uKumkani uMpendulo Zwelonke Calvin Sigcawu.

Ah! Zwelonke. Zinyane leKumkani uXolilizwe kaZwelidumile, kaMpisekhaya, kaGwebinkumbi, kaSigcawu, kaSarili, kaHintsa, kaKhawuta kaGcaleka kaPhalo. Kuziliwe kuGatyana, amaGcaleka namaRharhabe, ekomkhulu eMngqesha ngaseKing Williamstown, nesizwe sonke sikaTshawe noNgconde, bagubuzelwe yifu elimnyama.

Kuqhuma isililo ezweni lonke yikho nje nefulegi lesizwe liphephezelela phansi kusukela ngoMsombuluko. Sekuphele amasonto amabili iKumkani yaguqa njengoba ukufa kwayenela isesibhedlela, iNelson Mandela Academic, eMthatha, ngoLwesine ziyi-14 kuLwezi. Ibineminyaka engama-51.

INdlu kaPhalo iyijwayele imikhuhlane efuze lena njengoba iKumkani uXolilizwe ezala iKumkani uZwelonke idlule emhlabeni eminyakeni eyi-14 edlule. Unyaka wezi-2005 wedlula naye uKumkani uXolilizwe, njengoba aguqa zingama-31 kuZibandela.

Ikhothama nje iKumkani uZwelonke, isanda kuthotshwa amanxeba nguMbuso wamaNgisi. INkosana yamaNgisi uCharles, wahlangana neKumkani uZwelonke ngoZibandlela wonyaka wezi- 2013, kutshalwa owayenguMengameli wakuleli, uDkt uNelson Mandela, eQunu, e-Eastern Cape.

AmaNgisi abesanda kuxolisa ngesihluku asenza kukhokho wesizwe saKwaXhosa, iKumkani uHintsa owadutshulwa, wadlelwa umhlaba, wacwiywa izitho zomzimba ngoSir Harry Smith nesosha uLt. George Southey.

Mkhulu umngcwabo weKumkani ngoba uMengameli wezwe, uMnu uCyril Ramaphosa uwubeke ezingeni likazwelonke. IKumkani izoviliyelelwa ngamasosha. Ibhokisi layo ligoqwe ngefulegi lesizwe. UMengameli wezwe uzobhonga emswaneni egameli leNingizimu Afrika yonkana, namazwe omhlaba.

IKumkani uZwelonke kwakufanele igcotshwe ngokusemthethweni ngonyaka wezi-2011 kodwa kwaba nezinkinga. Kwaqhamuka udadewabo, uMntwana uNomaXhosa Sigcawu, wambangisa ethi nguyena ofanele ukubekwa esihlalweni. Isizathu salokho wayethi yingoba unina uzalwa eNdlini enkulu.

IKumkani ize yagcotshwa ngokusemthethweni ngowezi-2015 emcimbini owawethanyelwe yizicukuthwane ezivela emazweni ahlukene e-Afrika nangaphandle kwezwekazi. Kulowo mcimbi uMntwana uNomaXhosa waduba akaze wawethamela.

Isizwe sikaPhalo lesi sake sagilwa igoda yiwona amaNgisi lana, uSir uGeorge Grey waqubuka no “mphrofethi” uNongqawuse kaMhlakaza. Le ntombazane yathi ibonisiwe, ikha amanzi emfuleni. Ithi yabona abangasekho abathi ayitshele isizwe ukuthi asibulale yonke imfuyo, kushiswe namasimu khona abelungu bezophindela olwandle kuphele ukuhlupheka kwaboHlanga. Ngaleyo minyaka yesigemegeme sikaNongqawuse ngowe-1856 kuya kowe-57, kwakubusa iKumkani uSarili kaHintsa KwaXhosa.

Kwabhujwa ngoba yonke leyo nto uNongqawuse ayethi izokwenzeka “ngokwesiprofetho” ayenzekanga. Esikhundleni salokho kwafa izinkomo nezimvu okungaphezu kwezi-400 000. Kwafa nenqwaba yabantu, ngenxa yendlala. UNongqawuse lowo wagcina esebalekile wayocasha epulazini likaSir uGeorge Grey. Kwavela ukuthi nguyena uSir uGeorge Grey owayetshele uNongqawuse ukuthi akakhulume le nsumansumane ngoba aboHlanga bayakholelwa kwabangasekho.

Ngenkathi iKhomishana eyayiphenya futhi icwaninga ngemibango yobuKhosi ebiholwa nguSolwazi uThandabantu Nhlapho, iCommission on Traditional Leadership, Disputes and Claims, ihleli yabugunyaza ubuKumkani bukaMpendulo Calvin Zwelonke Sigcawu.

Amanye amaKhosi okwatholakala ngokomlando ukuthi aneziNgonyama, (amaKhosi oHlanga) yiKumkani uNdamase Ndamase wesizwe saMaMpondo, iNkosi uMakhosonke Mabena waMaNdebele, iNkosi uMbusi Mahlangu waMaNdebele akwaNdzundza, iNkosi uLekumutu Mota waBatlokoa, iNkosi uMopeli Mopeli wesizwe saBakwena

See Also

Izizwe ezafaka izicelo zokuba neziNgonyama kodwa zachithwa ngaMaHlubi ayefuna iNkosi uMziwenkosi Hadebe (waseMtshezi, KwaBhekuzulu e-KZN), amaShangane, amaKwazi, amaKhonjwayo, amaSwati aKwaMlambo namaMpondomise.

IKumkane uZwelonke ibizalana neNdlunkulu kaZulu. UMntwana uThembi kaBhekuzulu uthi ubabekazi wabo uMntwana uJessica kaSolomon wagana iNkosi uTutor Ndamase. Yona iNkosi uNdamase noMntwana bathola indodakazi uMntwana uFeziwe owagana iKumkani uXolilizwe Mzikayise Sigcawu ozale iKumkani etshalwayo namhlanje.

Izikhulu zikaHulumeni azipheli ekomkhulu eNqadu selokhu kuvele lo mkhuhlane emasontweni amabili edlule. UMntwana uXhanti Sigcawu okhulumela isizwe wanxusa ukuthi wonke uMnguni waKwaXhosa akahloniphe iKumkani ngokugqoka ngendlela yesintu.

INkosi uDumehleli Nongudle Mapasa oneminyaka engama-83 nguyena obambile njengoba isizwe sisesemanzini. Ozolandela ahlale esihlalweni uzomenyezelwa ngemuva kokutshalwa kweKumkani. Kuyalelwe bonke abakwaGcaleka nabakwaRharhabe ekomkhulu eMngqesha ukuthi bazile unyaka wonke.

INkosi uPrince Zolile Burns- Ncamashe wesizwe samaRharhabe, uthi akukho mfana walezi zizwe ozoya entabeni ayokwenza isiko lokweluka, kuze kushaye uLwezi wezi-2020. Isikhathi sokuzila sizoba unyaka wonke kanti nemishado kuthiwa izomiswa ngalesi sikhathi sokuzila.

UNgqongqoshe wezobuHoli boMdabu ezweni, uDkt Nkosazana- Dlamini Zuma, uthi kucishe isihlonti sokuthula ngokukhothama kweKumkani yaKwaXhosa. IKumkani ibixinwe yisifo sezinso kanti ishiye uNdlunkulu uSimaye nabantwana.

Scroll To Top