Now Reading
Ezinhlelweni zokuhlinzeka ezemfundo kunolokulwa nodlame ezikoleni
Dark Light

Ezinhlelweni zokuhlinzeka ezemfundo kunolokulwa nodlame ezikoleni

 

NAKUBA izinyunyana zothisha kulesifundazwe sezihlabe ikhwelo lokuba uMnyango wezeMfundo wandise isibalo sonogada nokuba kuvunyelwe othisha baphathe izibhamu ukuze kuliwe nesihlava sokubulawa kwabo emagcekeni ezikole, uMphathiswa WezeMfundo kulesifundazwe uMhlonishwa uKwazi Mshengu uthi akusona sodwa isisombululo lesi, njengoba ezinye izigameko zodlame zenzeka bekhona onogada.

Uthe okunalokho iKomiti Lesigungu Esiphezulu esiFundazweni (Provincial Executive Council) seliphasise uhlelo oluzoqinisekisa ukuphepha ezikoleni. uMshengu ukusho lokhu emuva kokuba ethule isabelo zimali sowezi-2019/2020 esilinganiselwa ezigidigidini ezingama-R54 ngoLwesithathu ePhalamende. Ngaphansi kwaloluhlelo kuzojutshwa amavolontiya ayizi-3000 angaphansi kohlelo olwaziwa ngeVolunteer Social Crime Prevention Programme (VSCPP) okuwuhlelo olungaphansi koMnyango WezokuPhepha nokuXhumanisa uMphakathi, azobhekana nokulwa nodlame ezikoleni.

Kulolu hlelo uMnyango WezeMfundo uzophinde usebenze ngokubambisana noMnyango WezokuPhepha nokuXhumanisa uMphakathi ekuhleleni inkomfa ezokwaziwa nge-School Safety Indaba lapho kuzobe kuhlangene khona izinhlaka ezihlukene kwezemfundo nezokuphepha, ngenhloso yokuqhamuka namasu amasha nezinhlelo ezingasiza ekulweni nesihlava sodlame ezikoleni.

See Also

Lezo zikole ezingenazo izingcingo zokubiya, zizobiywa kahle ukuze kuqinekiswe ukuthi abantu bayayibona indawo yokungena neyokuphuma. Kuzophinde kuqinisekiswe ukuthi bonke labo abavakashela izikole babhalisa amagama abo esangweni ukuze kwaziwe ukuthi ngobani abangenile.Ngaphandle nje kokuthi amaphoyisa asezoba maningi ezikoleni ukuzoqapha ngeso lokhozi ukuthi izigameko zobugebengu azenzeki, kuzophinde kusungulwe amakomiti ezinhlaka ezihlukene emiphakathini azobhekelela ezokuphepha ezikoleni.

Nakuba uMnyango ubeke eceleni isamba esingangezigidigidi ezi-R2.5 ukuthuthukisa ingqalasizinda, uMshengu uphinde wanxenxa imiphakathi ukuba isebenzisane noMnyango ekunakeleleni izikole, njengoba uMnyango ungeke uzixake ngokulungisa lezo zikole impahla yazo ecekelwe phansi ngamabomu.

Scroll To Top