Now Reading
Akubuyanga konke okwathathwa e-Afrika
Dark Light

Akubuyanga konke okwathathwa e-Afrika

 

Kobe asilwazi udaba uma singavumi ukuthi le nkululeko okuthiwa sayithola singama-Afrika ayikwazanga ukuthi ibuyisele ubunjalo bethu nalokho ‘okwathathwa’ kithina ngabezizwe besasiphethe ngendluzula. Kuyobe asilwazi udaba uma ekubuyekezeni kwethu kwezinye zezinyathelo zabaholi abalwela inkululeko sehluleka ukubona ‘iphutha’ esinqumeni sabo sokuthi imingcele yamazwe ase-Afrika eyaklanywa ngabezizwe ihlale injalo emveni kokuba kuthiwe sesithole inkululeko.

Abezizwe, mhla behlangene engqungqutheleni yabo eBerlin ngowezi-1878 bathatha izinqumo zokuthi baziklamele futhi bazidephunele izindawo kuleli lizwekazi ababezozibiza ngamazwe abo. Izinqumo zale ngqungquthela zahlakaza imindeni, zaxova ubudlelwano obabukhona emiphakathini eyahlukene, zaphinde zaguqula i-Afrika ngendlela esanemithelela emibi kuze kube yinamuhla. Ngakho ke, ekubuyekezeni kwethu amagalelo amaqhawe asihola ukuze sibe nale nkululeko. Kumele singaphezi ukubasola ngokwehluleka kwabo ukuthi bahlale phansi bathi asakhe amazwe ase-Afrika ngendlela thina esibona ngayo kunokuba silandele umgudu owaqhqmuka nabezizwe. Bakhona abangathi lokhu esikushoya kwakuyoba nzima ukukwenza, kepha mhlasimbe kwakoba ncono ukuba bazama behluleka, kunokuba basonge izandla noma babalekele ukudingida udaba noma lwalungeke lube lula. Ukube bazama, kungabe ziningi izingqinamba aboHlanga ababhekene nazo namuhla okubonakala sengathi zazingeke zibe khona noma zazingeke zidlange kangaka ukuba laba baholi babuyisela ngokunjalo lokho okwaku ‘thathwe’ kithina.

Ukube benze njalo, ngabe alikho izwe elibizwa ngeDemocratic Republic of Congo (DRC). Le DRC, eyethiwa ngeBelgian Congo yaphinde yaba yiZaire imingcele yayo yaklanyelwa owayeyiNkosi yaseBelgium uLeopold ukuze ihambisane nezifiso zakhe. Namuhla, izwekazi lihleli nezwe elikhulu into eyisimanga, elihlanganisa izizwe ezazehlukene, amasiko ayengasondelene, okudala ukuthi ukulawulwa kwaleli lizwe kube yinto enzima. Ukube babenze njalo, ngabe alikho izwe okuthiwa yiCameroon okunamuhla likhungethwe yimpi yombango okuthi uma ibhekisiswa kubonakale ukuthi umsuka wayo ungalandelwa uze ufike kule ngqunqguthela yaseBerlin. Ukube benze njalo, ngabe isifunda esibizwa ngeCabinba esiyingxenye ye-Angola, asizange sihlukaniswe nezwe lonke. ICabinda izithola ‘iyisiqhingi’ se-Angola, ngoba kwakuyizifiso zeNkosi uLeopold ukuthi ikoloni yakhe iBelgian Congo ibe nomgudu ofinyelela olwandle. Kukhona izwe elincane kunawo wonke e-Afrika iGambia elingene shiqi ezweni elibizwa ngeSenegal. Ukube kwakungeyona eyombango phakathi kweFrance ne-England ngokuthi kumele kukhale siphi isicathulo eNtshonalanga ye-Afrika, lalingeke libe khona izwe elizimele okuthiwa yiGambia.

See Also

Labo abazinqumela ukushayelela izikhonkwane emhlabeni wokhokho phambilini bese bewenza owabo bakhanda amazwe e-Afrika ngendlela bona ababazi ngayo ukuthi izwe yini, nangendlela eyayizobalethela inzuzo ezidingweni zabo. Ubuhlakani babaholi abalwela inkululeko yamazwe ehlukene e-Afrika, babophinde buzibonakalise ngokuthi nabo bake benze imizamo yokuthi bakhe izwekazi ngendlela eyayizofeza izifiso zaboHlanga. Labo abathanda ukukhononda ngokuthi izwekazi uma liqhathaniswa namanye alikho esimweni esigculisayo yize sekwaphela iminyaka lathola inkululeko, kumele bakhunjuzwe ukuthi kuyo leyo minyaka i-Afrika yayizama ukukhuculula imilotha eyashiywa abezizwe. Izikhonkwane ezashayelwa ngabokufika, zanika leli lizwekazi imindcele ephoqa ukuthi aboHlanga behlale bebhekene ngeziqu zamehlo. Abangokudabuka e-Afrika babulalana mihla namalanga ngenxa yemindcele eyagcizelela ukuthi asibona abantu ababodwa, kukhona abaseZimbabwe, abaseSomalia eNingizimu Afrika, kanye namanye amazwe.

Njengoba iqhubekile imigubho ngezwekazi kule nyanga, kumele kubuyekezwe konke okwenzeka ngaphambili okuwumsuka wezinkinga okusabhekenwe nazo nanamuhla. Okubalulekile ngukuthi lo mlando ongemuhle ngendlela abezizwe abagxumeka ngayo izikhonkwane ezwenikazi akumele kube yinto esetshenziselwa ukuqhuba inthlukwano nesiqhathayo singaboHlanga. Kepha, kumele isigquqguzele ekutheni senze konke okufanele ukuqinisa izinhlaka zokuxhumana nobunye phakathi kwezakhamuzi zase-Afrika ngaphandle kokugxila ekutheni udabuka kuliphi izwe.

  • UMnu Senzo Ngubane, uNgoti ozimele kwezocwaningo lokudala ukubuyisana nokuthula ezwenikazi i-Afrika
Scroll To Top