Now Reading
IRPM ithi ayigudluki nhlobo kwekholelwa kukho
Dark Light

IRPM ithi ayigudluki nhlobo kwekholelwa kukho

UKUSONDELA kwesikhathi sokhetho kuhambisana nokuqubuka kwamaqembu amasha ezepolitiki nokuvuselelwa kwamadala agqama kuphela ngalesi sikhathi okuthi kungadlula ukhetho kucwebe iziziba. Amanye kula maqembu agcina egwinywe ngamakhulu kuthi labo abasuke bewavotele basale esithubeni kufane nokuthi ivoti labo baliphonse olwandle. Elinye lamaqembu elingumafavuke njengedangabani iPeople’s Revolutionary Movement (PRM) eliholwa uMnu uNhlanhla Buthelezi. Isiqubulo saleli qembu sithi, “Asakhe isizwe esinakho konke”.

Leli qembu lasungulwa ngoLwezi wezi-2016. Ngaphambi kokusungulwa kwePRM, uButhelezi wayeyilungu lokuqina leCongress of the People (Cope), wayishiya ngokuhamba kwesikhathi wathatha ubulungu be-Economic Freedom Fighters (EFF). Ungumakadebona owaziwa ngokugcogcoma kodwa iPRM kubukeka sekuyikhaya lakhe lokugcina lezepolitiki.

Ngeledlule leli qembu lethule umkhankaso walo wokhetho nomqulu wezethembiso emalungwini abehlanganyele ehholo lomphakathi eMlaza. Bekuthe shayi amalungu abegqoke izikibha eziluhlaza iningi kungabesifazane.

Okugqamile kulo mbuthano wamalungu ukuthi iqembu limeleleke kusuka entsheni kuze kuyofi ka kwabadala futhi likhona ezifundazweni ezingaphezulu kwezinhlanu.

Leli qembu lisematheni kulezi zinsuku ngomqulu walo wokhetho okhuluma ngezinto amanye amaqembu anyanyalatayo uma ekhuluma ngazo. Phakathi kokunye leli qembu liyaphikisana nokushada kwabantu bobulili obufanayo ngoba likholwa ukuthi kuphambene neBhayibheli. UButhelezi uthi ngaphansi kobuholi bePRM abantu baseNingizimu Afrika banelungelo lokuzikhethela lokho abakufunayo, kodwa kusemqoka ukuthi kwenziwe inhlolovo basho ukuthi bamiphi ngalokhu esikuphakamisayo siyiqembu. Ukugcizelele ukuthi ngalokhu abakushoyo abachazi ukuthi bayabacwasa abantu abangongqingili kodwa nabo bangabantu ngaphandle kokuthi bangenwe umoya kasathane. Uthi abantu abakholelwa ekuhlanganeni ngomshado kwabantu abanobulili obufanayo uma bejoyina iqembu labo bayabasiza ngezeluleko ngoba basebenzisana ngisho nanebandla lamaNazaretha elaziwa ngokuthi ngelakwaShembe noMfundisi uNala waseThekwini ukusiza abantu.

Odabeni lwabantu bokufi ka ekhuluma nabalaleli ohlelweni lwezingxoxo iSAFM uthe iqembu lakhe lithi abokufi ka abakuleli ngokungemthetho kumele bahambe. Uthi abaningi abokufi ka abakuleli abangawushayi mkhuba uHulumeni waseNingizimu Afrika. “Bangena kuleli ngoba bayazi ukuthi imingcele yakuleli ayiqasheliwe. Balapha ngoba belibukela phansi izwe. Balapha ngoba befuna imisebenzi baholelwe kancane ekubeni abantu abangabokuzalwa kuleli balwela amaholo angcono,” kusho uButhelezi.

See Also

Ngaphandle kwala maphuzu leli qembu lifuna nokuthi umhlaba uphathwe ngaboHlanga futhi likholwa ukuthi umhlaba ungowaMakhosi. Kubonakala okuningi okukuMthethosisekelo wezwe liphikisana nakho njengokuhushulwa kwezisu. Udaba lwamalabour broker namanje oluseyiva elingabanguleki lungolunye oluseqhulwini lwezethembiso zaleli qembu njengoba lifuna lolu hlelo lokutholelwa kwabantu imisebenzi luqedwe.

Okunye iPRM ekuphakamisayo ukuthi uHulumeni axhase amabhizinisi aboHlanga. “Sithi akuqashwe ama-EPWP, amaCDW noNompilo ngokugcwele kunyuswe nemali yezibonelelo zikaHulumeni, kubuyekezwe namathenda ukuze kudaleke imisebenzi kuqashwe abantu”. Kusuka iPRM yethule uhlu lwayo lwezethembiso zokhetho abantu bahlukene phakathi ngokuyeseka. Kukhona abathi izinhloso zayo zihambisana neBhayibheli abanye bathi iyacwasa futhi ekholelwa kukho kuphambene nokukuMthethosisekelo.

Izinhlangano zabalwela amalungelo abathandana nabobulili obufanayo zithi uma leli qembu likhankasa ngokudicilela phansi isithunzi sabo, nazo zizophuma umkhankaso wokulicindezela kubavoti. UButhelezi uthi ababagqizi qakala labo ababagxekayo ngezinto abakholelwa kuzo.

Scroll To Top