Now Reading
Lukhona uhlu lwabangaba ngamabamba
Dark Light

Lukhona uhlu lwabangaba ngamabamba

UKhongolose ungeke wakhala ngokuthi abekho abangabamba kuze kufike isikhathi sokhetho lonyaka wezi-2019

Muva nje umlando lapha kuKhongolose naseNingizimu Afrika uyaziphinda. Izwe libona lokho elakubona emuva kokuphuma kwemiphumela yasePolokwane ngowezi-2007 ngesikhathi uMnu uZuma eginga uMnu uMbeki kwesokwengamela i-African National Congress (ANC). Akuthathanga zinyanga zingaki ukuba isigungu esiphezulu se-ANC sithathe isinqumo esashaqisa abaningi nesenzeka ngomhla zingama-20 kuMandulo ngowezi-2008 uMzizi abeke phansi. NgoMthethosisekelo wezwe uma uMengameli esula (noma uma edlula emhlabeni), kuba nesikhala ngokushesha esikhundleni futhi ngokweSigaba 90 soMthethosisekelo, iSekela Mengameli yilona elithatha isikhundla kuze kube kuhlala iSishayamthetho Sikazwelonke ngaphansi kweso likaMehluleli Omkhulu lapho kukhethwa khona uMengameli ngokugcwele emalangeni aso. Uma neSekela Mengameli lisula esikhundleni, iKhabhinethi kufanele iqoke elinye ilungu kulona (iKhabhinethi) ukuba abe nguMengameli obambile kuze kube iSishayamthetho Sikazwelonke sikhetha uMengameli ngokugcwele. Lokhu kuhlinzeka kusemqoka ngoba kuqinisekisa ukuthi iNingizimu Afrika ngaso sonke isikhathi izoba nomphathi futhi kukhona oqokwa ngokoMthethosisekelo njengoMengameli obambile kuze kube iSishayamthetho Sikazwelonke sesithole ithuba lokukhetha uMengameli omusha.

Kungenxa yalezi zizathu ezingenhla ezaholela ekutheni uMnu uKgalema Motlanthe aqokwa njengoMengameli oyibamba wezwe, ebambele uMnu uZuma. Omunye owaqokwa njengeSekela Mengameli likaMotlante kwaba nguNks uBaleka Mbete.  Ngonyaka wezi-2018, iNingizimu Afrika izithola isesimweni esifanayo njengoba sekukuncane ukungabaza ekutheni uZuma angahle ehle esikhundleni. Lokho kubeka umthwalo kulowo onguMengameli kaKhongolose kanye nesigungu sakhe ukuthi bathathe isinqumo sokuthi ngabe ngubani ongaba ngumengameli obambile wezwe kuze kufike ukhetho lwangonyaka ozayo. Asekhona amagama okungakhethwa kuwo labo abangaba ngamabamba nxa ubuholi bukaKhongolose bukhetha ukwenza njengoba benza ngowezi-2008.

UNkk uBaleka MaMbete Khomo

Wazalwa mhla zingama-24 kuMandulo ngowe-1949 eClermont, eThekwini. Ukhulele eNorthern Cape ekhuliswa ugogo wakhe. Ngowe-1958 umndeni wakhe wafudukela e-Eastern Cape, wazinza eFort Hare nokuyilapho uyise ayeseqokelwe khona ukuyoba umsebenzi womtapowolwazi wangaphakathi kule Nyuvesi. Uyise kaNkk MaMbete Khomo naye waba ngabanye ababengene bagamanxa kwezombusazwe futhi eyisigagayi seSouth African Communist Party (SACP). Ufunde esikhungweni semfundo ephakeme okuyiShowe Training College kodwa akuzange kube isikhathi eside engumfundi kulesi sikhungo njengoba iziphathimandla zathatha isinqumo sokumxosha. Kuthe ngowe-1973 wayoqhubeka eLovedale Teacher Training College, e-Alice nokuyilapho aphothula khona izifundo zakhe.

Wabe eseyofundisa eThekwini nokwathi ngemuva kwalokho wazihlanganisa neBlack-Consciousness Movement nokwalandela ngokuthi aqale asondelane noKhongolose. Walishiya elakuleli ngowe-1976 kuMbasa mhla zili-10 elekelelwa abezomshoshaphansi kuKhongolose, waya eSwaziland nalapho aqashwa khona waba nguthisha kwesinye sezikole.  Ngowe-1977 washiya eSwaziland wedlulela eTanzania nokuyilapho aqokelwa ukuba uNobhala wohlaka lwabesifazane be-ANC. Ngowe-1978 washada nombhali wezinkondlo ongasekho, uSolwazi uKeorapetse Kgositsile. Ngowe-1985 wabalekela eZimbabwe ngenxa yokuhlushwa amaphoyisa obandlululo ayesegasela ezindaweni okwakubhace kuzo osopolitiki ababelwa nobandlululo. Ngowe-1990 wabuya eNingizimu Afrika waqokwa ukuba uNobhala Jikelele we-ANCWL.  Ngowe-2007 waqokelwa ukuba nguSihlalo kazwelonke kaKhongolose. Lesi sikhundla waphinda wabuyela kuso ngowezi-2012 eMangaung kanti uphume ngoZibandlela engqungqutheleni yama-54 ebiseGoli. Kumanje unguSomlomo wePhalamende.

UNkk uLindiwe MaSisulu Ajulu

Wazalwa mhla zilishumi kuNhlaba ngowe-1954 eGoli, ezalwa amashoshozela omzabalazo okungoMnu uWalter noNkk u-Albertina Sisulu. Ngowe-1971 uMaSisulu waphothula ibanga lemfundo uForm 5 (Grade 12), wedlulela eSwazini nokuyilapho aqala khona imfundo yamabanga aphakeme. Ngemuva kwalokho wagxila ezifundweni zezepolitiki nezomlando eNyuvesi yaseSwazini. UMaSisulu uke waqashwa iphephandaba iTimes of Swaziland njengoMhleli. Washiya wayoba uthisha esikoleni iManzini High, nakhona akangahlala waqhubekela phambili wayofundisa eManzini Teachers Training College.

Wasuka lapho wabuyela esikoleni eqhubeka nezifundo zakhe wenza iMasters eNyuvesi yaseNew York nokuyilapho azuza khona iMPhil ngowe-1989. Ngowe-1990 uMaSisulu waqashelwa ukuba umsizi kaMengameli uJacob Zuma, waphinde waqokelwa ukuba sehhovisi elisingethe ukusebenza kwe-ANC. UbenguNgqongqoshe Wezokuhlaliswa Kwabantu, kusabizwa ngeHousing Ministry, kusukela ngowezi-2004 kuya kowezi-2009.

Ubuye waqokelwa ukuba nguNgqongqoshe Wezokuvikela kanye  Nomakadebona Bezempi kusuka ngowezi-2009 kuya kowezi- 2012. Usephathe neminye iminyango ehlukene kuHulumeni.

UDkt uNkosazana Clarice MaDlamini Zuma

Wazalwa mhla zingama-27 kuMasingana ngowe-1949, eNkumbanyuswa, eBulwer ngaphansi kwesifunda iHarry Gwala.

Wafunda e-Amanzimtoti Training College kwaze kwaba owe-1967 nokwalandela ngokuthi edlulele eNyuvesi yaseZululand, Ongoye ngowe-1971.

Wabe esephothula izifundo zakhe ngeqhuzu leBachelors Degree in Science (BSC) nokwalandela ngokuthi ashiye iNingizimu Afrika ngowe-1976 ukuze ayoqedela iMB ChB eNyuvesi yaseBristol ngowe-1978. Ngeminyaka yawo-1970 wabamandla emikhankasweni kaKhongolose yomshoshaphansi ngesikhathi eyiphini likaMengameli weSouth African Students Organisation. Ngowe-1994 ngesikhathi kungena uHulumeni wokuqala wentando yabantu, uMaDlamini Zuma waqokwa owabe enguMengameli, uDkt uNelson Mandela kuKhabhinethi yakhe wamenza uNgqongqoshe Wezempilo kuzwelonke.

Ngowe-1999 waqokelwa ukuba uNgqongqoshe Wezangaphandle kwaze kwaba ngowezi-2009. Kusuka ngowezi-2009 kuya kowezi-2012 uMaDlamini Zuma waqokelwa ukuba uNgqongqoshe woMnyango Wezasekhaya. Kuthe uma esekhishwa kulesi sikhundla waqokelwa ukuba owesifazane wokuqala ukuhola iKhomishini yamazwe ase-Afrika kwaze kwaba owezi-2017.

UNkk uNaledi Mandisa KaMatthews Pandor

Wazalwa mhla ziyisi-7 kuZibandlela ngowe-1953 eThekwini, kanti ingxenye yempilo yakhe kwezemfundo eyisisekelo ibizinze eGaborone, eBotswana.

See Also

Uzalwa isishoshovu somzabalazo uMnu uJoe Matthews. Uneziqu zeBA kwezoMlando nesiNgisi, azithole eNyuvesi yaseBotswana ngowe-1977. Uke wafundisa eNyuvesi yaseCape Town ngowe-1989. Ngesikhathi kungena uHulumeni wentando yabantu uKaMatthews Pandor waqokelwa ukuba uSotswebhu ngowe-1995. ENingizimu Afrika wathola iqhuzu leMA ezifundweni zeLinguistics eNyuvesi yaseStellenbosch ngowe-1997. Ngowe-1998 waqokelwa ukuba seMkhandlwini weCape Technikon. Ngowe-1999 waqokelwa ukuba iphini likaSihlalo woMkhandlu wezifundazwe. Ngowezi-2004 waqokwelwa ukuba uNgqongqoshe wezeMfundo eNingizimu Afrika. Kumanje unguNgqongqoshe Wezesayensi Nobuchwepheshe kuleli.

UMnu uGwede Mantashe

Wazalelwa esigodini saseCala e-Eastern Cape ngowe-1955. Ufunde eNyuvesi yaseNingizimu Afrika (Unisa) waphothula iB Comm Honours phakathi kowe-1997 kuya kowezi-2002. Uneziqu zeMasters azithole eNyuvesi iWitwatersrand.

Umzabalazo wakhe uqale ezinyunyaneni ngesikhathi esasebenza emayini iWestern Deep Levels ngowe-1975. Ngemuva kwalapho wedlulela ePrieska Copper Mines nokuyilapho ayesehhovisi elibhekele izindaba zabasebenzi kwaze kwaba owe-1982. Ngawo owe-1982 uMantashe wafudukela eMatla Colliery, okuyimayini yamalahle nokuyilapho aba yingxenye yokusungulwa kwenyunyana, iNational Union of Mineworkers (NUM). Waqokelwa ukuba uSihlalo wegatsha laseWitbank kwaze kwaba unyaka we-1984.

Ngemuva kwalokho wakhethwa waba uNobhala weNum wesifunda ngowe-1985. Ngowe-1988 waqokelwa ukuba uMgqugquzeli kazwelonke weNum nokuyisikhundla asiphathe kwaze kwaba owe-1993.

Kuthe phakathi kowe-1993 nowe-1994 waqokelwa ukuba ngumdidiyeli weNum wesifunda. Kwalandela ngokuthi aqokelwe ukuba uNobhala Jikelele weNum nokuyisikhundla ahlale kuso kwaze kwaba ngowezi-2006.

Ngowezi-2007 wakhethwa engqungqutheleni kaKhongolose waba nguNobhala Jikelele kaKhongolose. Ngowezi-2012 eMangaung wabuyiselwa kulesi sikhundla. Ngowezi-2017 uqokelwe ukuba uSihlalo kazwelonke kaKhongolose.

Scroll To Top