Now Reading
Odonsa ngelokubulala ubholokoqa
Dark Light

Odonsa ngelokubulala ubholokoqa

NGEMUVA kweminyaka emithathu kwasocongwa owayenguSomlomo kuMasipala waseNquthu futhi eyiSekela likaThishanhloko wesikole iLuvisi Primary, uMnu uVusi Ntombela kubukeka sengathi umphefumulo wakhe awukaphumuli njengoba sekuqala phansi ukukhuluma ngokubulawa kwakhe. UNtombela wadutshulwa phambi kwabafundi bebanga lesithupha ngowezi-2015 kuNhlangulana, nokwaholela ekutheni ezinye izinhlamvu ziphaphalaze ziyoshaya omunye wabafundi okwakungu-Elizabeth Nhleko washona kwalimala uBongumusa Cele. Ukusocongwa kwakhe kwashiya umphakathi, othisha namakhansela beshaqekile, bebuzana ukuthi ngabe bekwenzenjani. Ngokuhamba kwesikhathi kuqhubeka nophenyo kwaboshwa uMbhekiseni Khambule owabe engumqaphi weMeya yaseNquthu uNkk u-Emily Molefe. Kwalandela ngokuthi kuboshwe nowayengumshayeli wakhe uBhekizenzo Dlangamandla noSibongiseni Mdakane owayeqashelwe ukuba inkabi owagwetshwa udilikajele.

Ukubulawa kukaNtombela kuthiwa kwahlelwa ngobuchule kanti omunye owayezolandela kwakuzoba uKhansela uShusha Mazibuko, okwathiwa okwakhe kulula ngoba uhlale esematshwaleni. UMazibuko wagcina engazange asocongwe Nokho uDlangamandla wabuye wadedelwa ngoba ubufakazi obanikezwa inkantolo baveza ukuthi wayengazi lutho ngalolu daba kodwa wayegitshelisiwe emotweni kukhona lapho ayelibangisa khona. Ngaphezu kokugwetshwa udilikajele kukaMdakane, waphinde wagwetshwa eminye eli-18 ngaphezulu ngokubulala umfundi u-Elizabeth Nhleko neminye eyisi-8 ngokuzama ukubulala omunye umfundi owasinda kulesi sigameko, uBongumusa Cele.

Wabe esegwetshwa emihlanu ngaphezulu ngokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni nemithathu yokutholakala nezinhlamvu ezingekho emthethweni. Washeshe walivuma icala waveza ukuthi wayethengwe uKhambule, emthembise ukumkhokhela imali eyi-R15 000 ngokubulala uNtombela. UKhambule yena wagwetshwa iminyaka engama-20 ebhadla ejele ngecala lokubulala uNtombela nelokuzama ukubulala uBongumusa Cele ongumfundi owasinda. UMehluleli uPoyo Dlwati ngesikhathi ekhipha isigwebo ngonyaka odlule ngoMbasa mhla ziyisithupha, watshela uKhambule ukuthi isenzo sakhe singubulwane obuphindiwe. “Angikuboni ungumuntu oyoke aphinde akwazi ukuhlumeleliswa isimilo ngendlela owenze ngayo. Abazali bathumela izingane esikoleni ngoba befisa ukuba zibe nekusasa eliqhakazile, hhayi ukuba ziyobulawa.

Nokho wena waba nesibindi wathumela uMdakane ukuba angene egunjini elaligcwele abafundi wathi akabulale uNtombela,” kusho uMehluleli uDlwati. Ubufakazi obalethwa enkantolo babulokhu bunuka iMeya uNkk uMolefe kodwa wayeziqhathulula esho ukuthi uyafisa uKhambule akhulume iqiniso ngoba le nto ayimphethe kahle. “Uyazi umuntu akasazi ukuthi kufanele ethembe bani manje uma kunje ngoba kuvele kusuke umuntu osebenza nawe nohlale enawe bese ebanezenzo ezinjena. Ngiyafisa ukuba iqiniso lihlale obala ngoba phela abantu sebesola nokuthi nami kukhona engikwaziyo ekubeni ngingahlangene nakancane,” kusho uMolefe owacashunwa kwabezindaba ezwakalisa ukuphatheka kabi kwakhe. Ngemuva kokubulawa kukaNtombela ubudlelwano phakathi kweMeya nomndeni wakwaNtombela, abuzange bubebuhle kwala ngisho esethathe isinqumo sokuyokwakha ihholo waliqamba ngaye uNtombela kodwa kwaba nhlanga zimuka nomoya.

Leli hholo lakhiwe eNondweni ngakubo kukaNtombela kuWadi 19. Phezu kokuba sekube nempumelelo ekhonjiswe abomthetho ukuba kugcine kugwetshwe abathintekayo kodwa udaba lukaNtombela lubonakala luvuka njengoba sekunolunye ulwazi oluthinta amagama abanye abantu angazange avele ekuqaleni okusolwa ukuthi banolwazi ngokwakwenzeka. Lolu lwazi luqukethwe uMnu uMxolisi Welcome Shabalala waseNquthu obeboshwe noKhambule futhi abasondelene ngendlela yokuthi baxoxa yonke into ethinta ukufa kukaNtombela kuze kuyofika kwabebemthumile. UShabalala oneminyaka yobudala engama-27 uqukethe lonke ulwazi lwezinkulumo zakhe noKhambule ngisho nezalaba baholi. Uncenge ngisho ithimba loZulazayithole ukuba lingalokothi ligodle igama lakhe ngoba uzimisele ukulwela uNtombela kuze kube sekugcineni. Uthe uyilwa obala le mpi akafihli yikho efuna igama lakhe livele laziwe.

UShabalala ozwakala ngisho olimini ukuthi akesabi lutho ngalolu daba, waboshelwa icala lokubulala ngowezi-2013 waze waphuma ngoNtulikazi wezi-2017 ngoba ubufakazi bungahlangani. Uthi uchithe izinyanga eziyisi-8 noKhambule ejele laseNewcastle, iWaterval njengoba amfica khona ngoNhlolanja wezi-2016. Uxoxele elaboHlanga ngazo zonke izinhlaka ezithintekayo ekufeni kukaNtombela. Empeleni uyakuveza ukuthi naye ubeke athunywe yibo laba baholi abathintekayo ekufeni kukaNtombela, bemthuma izinto ezifana nama-airtime nokunye ukuba akunikezele uKhambule. “Abantu abenza lesi sigameko bacanasa ngaphandle futhi baphila kahle kanti uma uKhambule njengoba engaphakathi ejele engagonyuluka kungaboshwa ingxenye eningi kabi yabaholi be-ANC eMzinyathi naseNquthu. Ngisho emngcwabeni babekhona laba baholi behlela konke futhi yibo ababekhala ukwedlula wonke umuntu bebalisa ngokuhamba kweqabane labo.

Ithenda eyayibangwa kakhulu kwabe kungeyabaqaphi abagada amaHhovisi kaMasipala waseNquthu. UNtombela wayezogonyuluka ngalolu daba emhlanganweni. Laba baholi be-ANC ababengeneme ngegxathu likaNtombela bahlela umhlangano ophuthumayo wokuba asocongwe. Wabe esebulawa lungakafiki nosuku lo mhlangano ayezogonyuluka kuwo,” kusho uShabalala. Uthe uNtombela wabonakala eyisinengiso nesiphazamiso odabeni lwamathenda ngoba wayefuna ukuveza inkohlakalo eyayiqhubeka eNquthu. UShabalala uthi nasemndenini wakhe uNtombela wabatshela ukuthi akasaphathekile kahle ngenxa yokuthi ufuna ukudalula inkohlakalo yokukhishwa kwamathenda eNquthu. Uqhuba uthi unalo lonke ulwazi olunye uze wayolufungela emaphoyiseni futhi elaboHlanga lunayo nencwadi efungelwe lapho ezibophezela khona ukuthi konke akushoyo kuyiqiniso lonke neqiniso lodwa. Uveze ukuthi njengoba uKhambule aboshwa, abaholi ababemthumile be-ANC benza isiqiniseko sokuthi bakhokhela zonke izindleko zabameli zecala lakhe. Uthe umuntu ababengenendaba naye kwakunguMdakane owayeqashelwe ukuba inkabi ngenxa yokuthi yena wayengenalo ulwazi ngabo. “Bakwenza lokhu ngoba besaba ukuthi uma bemyeka uzogonyuluka bangene ehlazweni bese beboshwa njengoba benezikhundla eziphezulu futhi kuyibo abashaya amaphiko ku-ANC. Imihlangano yabo babeyibambela eThekwini. Bathatha isinqumo sokuyokwakhela amakhosikazi kaKhambule amathathu izitolo eSandlwane ukuze akwazi ukuphila,” kusho uShabalala.

See Also

Uqhuba uthi imali eyagcina ichithwe ecaleni likaKhambule yafinyelela ezinkulungwaneni ezili-R180. ElaboHlanga linawo amagama eliwanikezwe uShabalala abaholi abaqavile ku-ANC nezihlobo zabo ezithintekayo. Kukhona ngisho amagama abasebenzi bakuMasipala uMzinyathi nowaseNquthu athi babakha leli tulo abasophikweni lakwaSupply Chain Management olubhekele ukukhishwa kwamathenda. “Ngikhuluma iqiniso Shabalala, konke lokhu okungo*… no… (okugodlwe amagama abo) ngabe bagcwele eMaximum ngale ejele labesifazane,” kusho uKhambule kuWhatsApp awubhalele uShabalala. Kukhona ngisho izinombolo okufonelwana ngazo phakathi kwalaba baholi okugodlwe amagama abo nekaKhambule. UKhambule kumanje udonsa iminyaka engama-20 eWaterval. Kukhona ngisho izingxoxo zikaWhatsApp abaxhumana ngazo laba baholi abahlonishwayo naye uKhambule ukuqinisekisa ukuthi ubuhlobo babo buhlala buqinile ukuze angabadaluli. Ezinkulumeni ezikuWhatsApp kubuye kuvele ukuthi uKhambule ubona sengathi laba ababemthume ukuba ayothenga inkabi, sebethanda ukumjikela nokwenza abuye asole ukuthi sebefuna ukumlaxaza.

Nokho uyakuveza ukuthi ukube uMdakane owayeqashelwe ukubulala uNtombela, wayewazi umshikashika wakho konke okwakuqhubeka, kwakuyoqhuma igula linamasi, aveze bonke abaholi ababakha itulo lokubulala uNtombela. “Laba baholi baxhumana njalo noKhambule kuWhatsApp futhi benza isiqiniseko sokuthi
uphila impilo ephezulu njengoba egqoka izicathulo zeCarvella eziphambili futhi uhlale ene- airtime. Bamthengela ngisho iselula yohlobo oluphambili yakwaSamsung. Mhla zili- 19 kuNdasa wezi-2016 umhlonishwa… wafonela uKhambule ngezithuba zehora lesikhombisa ntambama emazisa ukuthi bayayisukumela indaba yecala lakhe. Kuthe mhla zili-15 kuNhlolanja wezi-2017 kwakhokhwa imali eyizinkulungwane ezingama-R50 kummeli kaKhambule kwasala eyizinkulungwane ezingama-R30 njengoba isiyonke eyayifunwa ummeli kwabe kuyizinkulungwane ezingama-R80. NgoNdasa mhla zili-12 kowezi-2017 kwagcwaliswa yonke imali kwakhokhwa izinkulungwane ezingama-R30 nokwenziwa ngaphambi kokuba kufi ke icala likaKhambule. Kuwona lowo mhlangano kwathathwa isinqumo sokuba uDlangamandla ajutshwe ekutheni ayoba ngumshayeli
kaNgqongqoshe (eligodliwe igama lakhe). UDlangamandla wabe esejutshwa mhla zili-17 kuNdasa wezi-2017 ukuba ayoshayelela lo Ngqongqoshe,” kusaqhuba uShabalala. Ukugcizelele ukuthi lo mhlangano okwakuhlelwa kuwo zonke izinto wawuseThekwini.

UShabalala uveza nokuthi omunye wosomabhizinisi owaziwayo eNquthu nozitamuzela amathenda kuMasipala, wathola umyalezo ovela kuKhambule umcela ukuba afake i-airtime. Kuthe mhla zingama-30 kuLwezi kungoLwesine ntambama lo somabhizinisi wathumelela uKhambule i-airtime ye-R150. Kumanje laba baholi kuvela ukuthi bamatasa bazama ukuba kwedluliswe icala likaKhambule ukuze libuyekezwe ngoba bafuna aphume ejele. “Umhlaba awazi ukuthi inkohlakalo yaseMzinyathi naseNquthu kuKhongolose ingakanani ngenxa nje yamathenda. Bangcolile
kangangokuthi abomthetho ababesingethe leli cala benza isiqiniseko sokuthi ulwazi olungcolisa laba baholi luyagodlwa ukuze bangaboshwa,” kuxoxa uShabalala. Udalule nokuthi ngendlela le nto emphethe kabuhlungu ngayo, uzame nokufonela owayenguNgqongqoshe Wezokuphepha, KwaZulu-Natal, uMnu uWillies Mchunu efuna kuthathwe izinyathelo kodwa wamtshela ukuthi uzosungula iKhomishana ka-Advocate Morumo Moerane ezophenya ngokufa kosopilitiki. Imizamo yokuthola umndeni kaKhambule ukuze uphawule ngalolu daba igcine iphelele ezeni ngenxa yokuthi izingcingo bebengazibambi kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela. Kwenzeka lokhu nje umndeni wakwaNtombela phambilini ubuvumelane noShabalala ukuthi azokhuluma nethimba leBAYEDE ukuze uphawule ngalolu daba lokubulawa komfowabo.

Scroll To Top