Now Reading
Ubongwe esaphila owaseMdundubezini
Dark Light

Ubongwe esaphila owaseMdundubezini

UMPHAKATHI waseMdundubezini eMvuyane eVryheid ofunde wagogoda emikhakheni ehlukene umbonge esaphila lowo obe neqhaza elibalulekile empumelelweni yawo. UMnu uMusa Mlambo owa evuka ephokophele ukwenza ngcono impilo yabantu baseMvuyane ukwenza konke lokhu engabheke nzuzo. NgoZibandlela labo abadlule esandleni sikaMlambo abanye babo abayikizelayo ngenxa yemiyezane yemfundo ephakeme bamchome uphaphe lwegwalagwala ngendumezulu yomcimbi wokumbonga.

Umcimbi ubuwenzelwe ezinkundleni zemidlalo ngaseBusekhaya Secondary School. Ikomidi lezifundiswa ezingaphezu kwe-100 eliholwa uMnu uLucky Mhlungu naye odlule esandleni sikaMlambo uthe bamenzele umcimbi ngenhloso yokuthi bambonge ngakho konke abenzele khona. Kulo mcimbi zonke izifundiswa beziyikazela ngemijiva yemfundo ephakeme zikhombisa ubaba uMlambo imisebenzi yakhe esadla anhlamvana. Kuthiwa nguye obe neqhaza elikhulu emfundweni yabaningi abaphuma kulo mphakathi esiza nangemali yokuqhubeka nokufunda emanyuvesi.

Okunye okuqhakanjiswe kakhulu okuthiwa ubekwenzela abafundi ukubahambela izindawo ngezindawo ebalekelela ekubhaliseni ezikhungweni zemfundo ephekeme. Kuthiwa ubengagcini lapho kodwa ubebuye abahlelele nezinto zokuhamba beyoqedela ukubhalisa uma sebemukelwe ukwenza isiqiniseko sokuthi izikhala zabo azithathwa ngabanye. Abanye abedlule esandleni sakhe bazisholo bona ukuthi ubaba uMlambo ubelandelela nezikhungo abakuzo ukwenza isiqiniseko sokuthi konke kuhamba kahle nezidingo zabo zemfundo bayazithola.

Okunye okuvelile ngoMlambo ukuthi abafundi abafunda ngeposi basebenzisa iposi lakhe laseMondlo ngaphandle kokubakhokhisa. Wazethwesa umthwalo wokuthi njalo uma kufika iposi labo lesikole abahambisele emakhaya ukuqinisekisa ukuthi wonke umsebenzi wesikole bayawuthola ngesikhathi futhi bawenze. Indumezulu yomcimbi kaMabhedla iqale ngomjikelezo wezimoto ezingaphezu kwama-40 ezishaye ukele zilandelana zizungeza isigodi sonke saseMdundubezini.

Ngenkathi engena etendeni uMlambo wemukelwe ngenkondlo ebibhalwe uMnu Lucky Mhlungu. Inhlokomo ibisho phezulu, kuqhuma umkikizo komama, obaba benanela ubuhle nokwedlulisa ukubonga kumuntu owa evuka nabo engabheke nkokhelo.

Umphakathi wendawo ubuphume ngobuningi kwazise bekubungazwa umuntu obambe iqhaza ekwenzeni ngcono isimo sempilo emindenini eminingi kule ndawo. Phakathi kwabebekhona abefundisi bendawo, abaholi bendabuko, izingqwele ezafunda phambilini uMnu uMpiyakhe Mchunu onguMgcinimafa wenyunyana yothisha iSadtu KwaZulu Natal odabuka khona eMdundubezini noDkt uMbuyiseni Ntuli osebenza kuHulumeni wesifunda onguMqondisi kwaCorporate Services naye odabuka khona kule ndawo.

See Also

Isikhulumi sosuku bekunguDkt. uBJ Mdlalose wakhona eMdundubezini owaba ivulandlela kwezemfundo kule ndawo ngoba nguye isifundiswa sokuqala. Inkulumo yakhe ibitusa ukubaluleka kwemfundo nokuncoma igalelo likaMlambo ngokuthi adele konke esiza abafundi bendawo. UMdlalose uqwashise izifundiswa ezingothisha ngokuthi zihloniphe imithetho nemigomo yokufundisa ezikoleni ukuze zingalahlekelwa yimsebenzi yazo. Ubekusho lokhu ngoba ezazi izinselelo ezibhekene nothisha ezikoleni njengoba naye enguthishanhloko kwesinye sezikole.

Okhulume egameni lekomidi lezifundiswa uMnu uSizwe Malevu uthe “Kungakuhle kule ndawo kube khona into eyakhiwayo ezobizwa ngoMusa Mlambo ukuze igama lakhe liyohlala limile njalo.”

Uthe isikhungo esinjengomtapowolwazi, okanye indawo yokucija amakhono kungenza le ndawo ihlale ikhunjulwa. Izifundiswa zibe sezizibongela kuMlambo ngesheke lezi-R20 000 ebeliphelezelwa indondo ngenhloso yokukhombisa ubuqhawe nokuzinikela kwakhe. Ezibongela ekugcineni uMlambo uthe, “Kuyangithokozisa ukubongwa ngisaphila ngoba kujwayeleke ukuthi abantu babonge umuntu ngoba nakhu engasekho.” Uthe konke akwenzayo ukwenza ngothando lokubona umphakathi wangakubo uphumelela kwande izifundiswa kunciphe ububha nobugebengu emakhaya.

Scroll To Top