Now Reading
Usethi khumu emdlalweni wethelevishini umafungwase
Dark Light

Usethi khumu emdlalweni wethelevishini umafungwase

UMLINGISI onegalelo elikhulu ekulingiseni kuleli ikakhulukazi kwezemidlalo yeshashalazi, ezengqayi nethelevishini uLeleti Khumalo (MaNzuza) nodabuka elokishini KwaMashu usethi khumu emdlalweni ohamba phambili ngokubukwa kuSABC1, UZALO. Le nkosazane edlale kusukela luqala UZALO icikoza ngegalelo nekhono layo elibabazekayo yagcina isiyintadokazi kubathandi nababukeli balo mdlalo ikuthokozele kakhulu ukubamba iqhaza kulo mdlalo nokuwenza ube ngothakaselwa kakhulu izakhamuzi zesifundazwe iKwaZulu-Natal. Kumanje imatasa izilungiselela ukuqhubekela phambili nokuzikhulisa kule mboni. Liyaziwa iqhaza lale ntokazi yakwaKhumalo emdlalweni iSarafina nalapho yanqoba khona indondo iTony Award ngokulingisa phambili lo mdlalo usashisa izikhotha eBroadway, eNew York, e-USA. Nalapho lo mdlalo sewuphendulwe ingqayi. Uphinde wadlala phambili egudlana amahlombe nezinkakha ezifana noWhoopi Goldberg kanye noMama uMirriam Makeba.

Kwenye ingqayi eseke adlala kuzona kubalwa i-Hotel Rwanda (2004), i-Invictus (2009) neYesterday (2004) (eyaze yaqokelwa kuma Academy Awards). Emdlalweni UZALO, u“MaNzuza” uqale elingisa noMnu uBheki Mkhwane naye ongowokudabuka khona esiNqawunqawini, Kwa Mashu. Ukudlala kwakhe kulo mdlalo kushubise kakhulu izinto lapho kuba nokuphambama kwezingane zabafana ezingamawele ephanjaniswa ngonesi esibhedlela nokuholele ekutheni kube nokutholana phezulu nomndeni wakwaGxabhashe. Lolu daba lwamawele lwakhe umshikashika omnandi emdlalweni UZALO ngenxa yokuthi le mindeni emibili ibiyizihlobo ezedukelene ngokwempilo omunye ukholelwa kwimpilo esheshayo yobucwebe obuxutshwe nobugebengu lapho kwaMaNzuza kuyizimvu zenkosi eziphethe isonto lodumo elokishini. Ukudlala ngobuchule kuka“Ma-Nzuza” kwenze wazithola esebhakelana no“Lindiwe” (Dawn King) ongunkosikazi wakwaGxabhashe ngenxa yalo njalo udaba lwamawele ezimanga.

Njengoba UZALO selulungiselela uSeason 4 nje uzobe engasekho uNks uLeleti Khumalo kanti lokhu kwenza abathandi nababukeli balo mdlalo babe mazonzwane belindele ukuthi kazi kuzokwenzekani ngomama mfundisi. Yize kunjalo, lokhu kuletha nethuba kubalingisi abanesifiso sokuzibona beyingxenye yo-UZALO ngenxa yesikhala esizovuleka kanti abaphathi bawo sebezoqala benze izinhlelo ngabalingisi abasha abazobadinga ukuzohlabahlosisa lo mdlalo.  Abalandeli babheke ukuthi lo mdlalo uqhubeke nobumnandi obalethela bona kanye nokuhlale uqhamuka nezindaba ezizobenza bahlale njalo bewulangazelela.

Abakhiqizi abaphethe lo mdlalo, iStained Glass bathi impumelelo yalo mdlalo ihambisana nezindatshana zawo ezinomsoco nezenza abathandi bawo bahlale belubalubela ukubona iziqephu zawo. Yingakho bezibophezele ekungeneni embhidlangweni wokuthungatha amakhono amasha ukuqhubeka nokushubisa izinto kulo mdlalo.  Lincomeka kakhulu iqhaza lo-UZALO lokuvulela nokunika ithuba abalingisi abaningi basesifundazweni saKwaZulu-Natal nabebengeke baziwe ukuba belingekho okumanje iningi labo selithandwa kakhulu kanti seliyinyama embonini yezobuciko. Lokhu akuyona neze into encane njengoba phambilini bekwaziwa ukuthi imidlalo yethelevishini iqoshelwa eGoli futhi ithatha kakhulu abalingisi baseGoli bese ihlobisa ngabaseThekwini naKwaZulu-Natal. Ukuqoshelwa ko-UZALO eThekwini kunikeze amathuba omsebenzi amaningi hhayi nje kubalingisi kuphela kodwa ngisho nalabo abasebenza eminye imisebenzi ephathelene nemboni yezobuciko. Lezi ngezinye zezinto eziningi ezibambekayo lo mdlalo UZALO osuzenzele isifundazwe, nosekuzuzise abaningi ngawo. Yize bezokhula bese bedlulela phambili abanye babalingisi abaqale ku-UZALO kodwa iqiniso ukuthi yilo kanye elibakhele isisekelo. Uma ubheka nje ukuthi laba balingisi ukuba bebeye eGoli bebezobhekana nezindleko zokuqasha izindawo zokuhlala, kanti uma belapha bahlala emakhaya nokwenza babambe iqhaza ekukhuliseni umnotho wesifundazwe ngoba yonke imali abayiholayo bayisebenzisa khona futhi lapha. Lezi ngezinye zezinto ezithatheka kancane kanti zimqoka kakhulu kwezomnotho.

See Also

Kungijabulisile ukubona abeStained Glass bephawula ngenjabulo ngenxa yobudlelwano obuhle abebenabo besebenzisana noNks Leleti Khumalo nalapho bencome khona uhambo oluhle abaluhambe naye kusukela kuqalwa lo mdlalo. UNks Khumalo ubonge kakhulu ithuba abo-UZALO abamnike lona nelimenze wathandwa ababukeli nathi babe yingxenye yohambo lwakhe kule minyaka edlule.

Abo-UZALO bathembisa ukuthi uSeason 4 uzoqhubeka nokujabulisa ababukeli nokuyinto abathandi bawo osekuyinto abawazi ngalo.  Akungatshazwa ukuthi UZALO lusazoqhubeka lunikeze ithuba abalingisi abasha bakulesi sifundazwe iKwaZulu-Natal.

Scroll To Top