Now Reading
UMchunu emkhankasweni wokuba ngowehlukile
Dark Light

UMchunu emkhankasweni wokuba ngowehlukile

Umbhali uthi njengoba sekuyiwa kumayilethe nje umkhankaso oshisa phansi ngowokuveza ukwehluka nokuba ngcono

 

IGAMA likaMnu Edward Senzo Mchunu lisho izinto ezehlukene kubantu abehlukene. Kwabanye lona ngumholi owathelwa ngehlazo ngozakwabo ngesikhathi bemsusa esikhundleni sokuba nguNdunankulu waKwaZulu-Natal. Kulaba lesi senzo saba ngesinonya kakhulu ngoba ngokwabo sabe sisho ukuthi iqembu lakhe alisamfuni ezikhundleni. Kulaba uMchunu nomndeni wakhe okubalwa umkakhe uNkk uThembeka Mchunu owayeyiMeya nokuvela ukuthi wathwaliswa kanzima yizimbangi zikaMchunu ngesikhathi esekulesi sikhundla.

Ngakolunye uhlangothi igama lalo mholi lisho umuntu ongafuni ukwamukela ukwehlulwa nosebenzisa abanye abantu ukuze bamlwele izimpi zakhe. Laba baveza icala ebeliseNkantolo Enkulu eMgungundlovu njengobufakazi balokho ngoba kuthe abamangali banqoba wabe esevela obala umfokanyawozekewu ukuthi naye uhamba nabo. Khona kulaba abangamuzwa kahle uMchunu bathi ube ngumholi ophumelele ukwenza lokhu amaqembu aphikisayo ahlulekile ukuklaya uKhongolose KwaZulu-Natal phakathi njengoba sekukuncane ukungabaza ukuthi amalunga aleliqembu okuqala ngqa azoya kokhetha ubuholi bukazwelonke engamasimba omthimba.

Yize ukungazibandakanyi kwakhe ezinhlelweni zokukhankasela ukhetho loHulumeni bezindawo olwedlule kwaqapheleka, okuqapheleka kakhulu kulezi zinsuku umkhankaso wakhe wokuzama ukwehluka kubuholi neqembu alisola ngokuba nabaholi abanomgolo wezikhundla. Lokhu kukhuluma akwethule kwiKhomishini kaMoerane ephenya ukubulawa kosopolitiki KwaZulu-Natal kuveze ngokusobala inhloso kaMchunu nokuyinto engelona icala ngaphansi kwesimo esenzakalayo.

UMchunu uzama ngawo wonke amandla ukuba aziveze njengomholi owehlukile kunalabo abaphethe isifundazwe. Lokhu ukwenza ngenhloso yokuthi abe sohlwini lwabaholi abangathatha uKhongolose ngoZibandlela bakubeke eqopheleni eliphezulu beholwa nguMnu uRamaphosa. Lona ngumkhankaso ongelula ngoba kuningi izimbangi zakhe ezingamsola ngakho ekuthini nxa egxeka abaholi namanye amalungu, kusuke kuwusifumbu ebona uqhaqhazela. Isibonelo nje odabeni naye aluqhakambisile lokufa kukaMnu uSindiso Magaqa nathe uvele emanyaleni omgolo, omunye angabuza ukuthi yena ubekuphi?

Ngokusho kwesikhulumi ‘esikuphalaze konke’ emngcwabeni kaMagaqa, ubufakazi benkohlakalo eMzimkhulu kwanekelwa ubuholi ngonyaka wezi-2014. Uma lokhu kuliqiniso uMchunu ngaleso sikhathi ubenguSihlalo kaKhongolose kanye noNdunankulu wesifundazwe njengoba athatha izintambo mhla zingama-22 kuNcwaba wehliswa mhla zingama-21 kuNhlaba ngowezi-2016.

See Also

Olunye udaba akhuluma ngalo kwiKhomishini kaMorane kwaba wukubulawa kwabantu emzini waseGlebelands. Nalapha uMchunu wayeyikho kokubili, uSihlalo noNdunankulu. Ngokwemibiko uMchunu waze wakha izinhlaka ezithize kulomuzi nokucacayo ukuthi aziphumelelanga ukugweba ukugobhoza kwegazi.

Umbuzo lapha uthi usengasho yini okaMacingwane ukuthi yena umsulwa, noma kumele athi ngangiyingxenye kepha angisekho lapho? Naso dabeni lokuyisana ezinkantolo kwabanye, akamsulwa ngoba kulabo abathi akafuni ukwehlula kukhona abathi ukube waphumelela ngabe akuyiwanga ezinkantolo. Noma ngabe umbuka noma umahlulela kanjani uMchunu, isithombe esisobala ngesomholi ongeneme ngendlela aphatheka ngayo, nabamesekayo kabakufihli lokho. Uma kungahlaziywa ngokuyikho inkulumo ayethule kwiKhomishini ngaphandle kokuthi ibingasho okusha mayelana nodlame kanye nomsuka walo njengoba akushilo kuyatholakala ngisho nasematshwaleni lapho izindaba zikhulunywa khona kungesatshwa, uMchunu ubonakale njengomuntu onentukuthelo. Ngisho isimo somzimba wakhe siyawuveza umehluko wokuthi ingcindezi ayekuyo yamenza waze wonda, okuthe uma esevela kuKhomishini kwavela umuntu osesulekile.

Emuva kokuvela kwiKhomishini bayobe basebenzile abeluleki bakhe uma bengamluleka ukuthi okuhle akwenzayo ngokuveza athi akuhambi kahle enhlanganweni yakhe kumele imizwa yakhe ingaveli kakhulu ngoba izimbangi zakhe zizosebenzisa lokho muthaka. Kusase kuseni ukuthi konke kuyongcinaphi kepha okusemehlweni ezwe wukuthi uMchunu usewuqalile umkhankaso wakhe wokuziveza njengomhloi owehlukile kunalabo abasola ngokuba nomgolo nababulalana nje ngoba abanazo izicucu zemfundo.

  • Lolu wushicilelo olwaphuma zingama-28 kuMandulo-5 kuMfumfu 2017
Scroll To Top