Now Reading
Tsamaya sentle Rraarona Sir Masire
Dark Light

Tsamaya sentle Rraarona Sir Masire

Isifundo sobuholi sikaMasire ngesokukhuluma kancane wenze kakhudlwana

 

Inyanga kaNhlangulana iphinde yenza izwekazi i-Afrika laba nqunu. Lokhu ngungemva kokuzwakala kokuwa komuthi omkhulu, uMengameli wesibili waseBotswana uSir Ketumile Masire. Izindaba zokuwa kwalesi sigomagoma somzabalazo waboHlanga zikhishwe nguMengameli waseBotswana uLt. General uDkt Seretse Khama Ian Khama. Lolu bese kuludume lwesibili njengoba izwekazi belisazikhotha amanxeba ngokwedlula kwesinye sezigomagoma somzabalazo, u-Andimba Toivo Ya Toivo waseNamibia.

Njengamazwe amaningi e-Afrika, iBotswana yelekelele kakhulu emzabalazweni waboHlanga eNingizimu Afrika. Lokhu ikwenze njengezwe lapho ivulela amalungu ezinhlangano ezabe zivalwe umlomo eNingizimu Afrika, okuyi-African National Congress (ANC), iPan Africanist Congress (PAC) neBlack Consciousness Movement (BCM). Isinqumo seBotswana ngaphansi kukaMasire sokunganikeli ngalabo ababesekubhaceni kwalandelwa yisijeziso esinzima esabe sivela kuHulumeni wobandlululo.

Isijeziso esaba nzima senzeka ngonyaka we-1985 mhla zili-14 kuNhlangulana ngesikhathi amagumgedlela aseNingizimu Afrika iSouth African Defence Force yeqa umngcele igasela kwelaseBotswana ngaphansi kolayelo lukaGeneral Constand Viljoen. Lo mkhankaso wokugasela wawaziwa ngokuthi i-Operation Plecksy, inhloso lapha kwakuwukugasela emahhovisi oMkhonto weSizwe okwabe kuluphiko lwezempi lwe-ANC. UHulumeni wobandlululo wawelekelelwa yibutho elaziwa ngokuthi yiSelous Scouts elabe liyibambe eZimbabwe nakhona livukela uHulumeni wamaKoloni. Lokhu kwabe kuwukuhlasela okwesihlanu nokwashiya abali-12 besele enkundleni, okwabe kubalwa izingane nabesifazane. Lapha babe bahlanu ababengamalungu e-ANC abanye kwakuyizakhamuzi zaseBotswana.

Nokho ubuqhawe babantu nobuholi babantu baseBotswana bugqama kakhulu ngesikhathi leli lizwe lithola inkululeko ezweni laseBritain. Lokhu kwenzeka ngonyaka we-1966 nokwaguqula igama lendawo eyabe ibizwa ngeBechuanaland yaba yiBotswana. Okumqoka wukuthi le ndawo yabe iyingxenye yeNingizimu Afrika eMafikeng, okwathi ngokutholakala kwenkululeko yabe isifudukela eGaborone.

Yize abaholi baseBotswana abafana noMengameli wokuqala waleliya lizwe uSeretse Khama kanye naye uMasire uqobo bengewona undabamlonyeni nxa kukhulunywa ngezindaba ezithinta izwekazi, imisebenzi yabo iyaziwa futhi iyabonakala. Laba baholi ngokusebenzisana nabaholi bendawo kanye nezakhamuzi zaseBotswana bakwazi ukuqinisekisa ukuthi umnotho wezwe wezimbiwa uyasabalala.

See Also

Amagalelo endoda

Lo mholi olondolozwe izolo ngoLwesine, kuningi yena nesizikulwane sakhe abangatuswa ngakho ekufukuleni umnotho nezinga lempilo yabeTswana. UMasire waba sekhaleni lokuthungathwa kwengcebo yezimbiwa yezwe okunalo mlando ongezansi:

  • Kusuka ngowe-1954 kuya kowe-1966 lapho bekuthungathwa khona izindawo ezinedayimane eBuchuanaland, kwagcina kutholakale iLobatse. Kwezinye izindawo ezazithenjiwe kwaba lukhuni satshe ukuthola izindawo ezazinedayimane.
  • Ngowe-1967 kuya kowe-1972 kwaba isikhathi esaba sihle kakhulu njengoba iBotswana yathola izindawo eziningi ezinalo mnotho wedayimane. Inkampani yezimayini iDe Beers yathola izindawo ezingaphezu kwezingama-50, ezazigabe ngedayimane kulesi sikhathi esiyiminyaka emihlanu. Ezinye zalezi zindawo singabala i-Orapa A/K1 nokuyiyona ndawo enkulu yesibili umhlaba wonke jikelele ukukhiqiza idayimane (ilandela iMadui Williamson Mine eseTanzania), kanye ne-2125 D/K1 neD/2 egcine isibizwa ngeDebswana Letlhakane Mine ne-2424/ K2 yona egcine isibizwa ngeJwaneng Mine.
  • Kusuka ngowe-1971 kuya kowe-1982 iBotswana yangena ebalazweni, iphenduka isikhondlakhondla kwezokukhiqiza idayimane. Kusuka ngowe-1980 kuya kowezi-2011 kungene ezobuchwepheshe eBotswana, ezibambe elikhulu iqhaza kwezomnotho njengoba izindawo ebezithathwa njengebezingenamnotho zivundululiwe. Phakathi kwezindawo ezitholakalile kulesi sikhathi singabala iFirestone Diamonds etholakale ngowezi-2008 kanye neBoteti Mining yona etholakale ngowezi-2009, namhlanje lezi zindawo zombili zikhiqiza idayimane.
  • Kusuka ngowezi-2003 kuya kowezi-2011 kuvulwe izimayini ezintathu. Kuqalwe ngeDamtshaa Mine ngowezi-2003, kwathi ngowezi-2008 kwavulwa iLerala Mine kanye neKarowe Mine ngowezi-2011. Ngonyaka ofanayo wezi-2011, iBotswana ibe yilungu le-International Diamond Manufacturing Association nokwalandela ngokuthi leli lizwe lisingathe ingqungquthela yale nhlangano enhlokodolobha yezwe iGaborone.
  • Ngowezi-2012 kuphume uhlu lwamazwe ali-10 ahamba phambili ngokukhiqiza idayimane emhlabeni jikelele. Kulolu hlu iBotswana iyona ebizihola phambili, ilandelwe iRussia, kube iCanada, i-Angola, iNingizimu Afrika, iNamibia, iZimbabwe, iLesotho, i-Australia kanye neDemocratic Republic of Congo.

Ngibe nenhlanhla yokuba sethimbeni lalabo ababanethuba lokuhlala ezinyaweni zale ngqwele lapho isilandisa ngeqhingasu yona nesizukulwane sayo abaqhamuka nalo ukwelekelela izwe labo ukuba lizuze kuzimbiwa. Lapha lengqwele yatshala isifundo sokuthi nxa ungumholi kumele ukhulume kancane kepha wenze kakhudlwana. Okukhulu abakwenzayo siyakubona ngamehlo kusuka kungqalasizinda yezwe kuya ekuphuseni kweziphakamiso ezenziwa ngelase Botswana ezithangamini eziba khona zabaholi bamazwe. Leli lizwe kalenqeni ukuma lodwa inqobo nje nxa likholwa wukuthi elikumele kuyikho. Kube yishwa ukuthi abaholi abaningi kanye namazwe akhele isifunda sethu asahluleka ukukopela okuhle okwenziwa yiBotswana nengikholwayo ukuthi nxa bengenza njalo lungaba khona uguquko.

Njengephephandaba laboHlanga njengabaTswana sithi: Tsamaya sentle Rraarona!

  • UMtaka ongumnikazi we-Ingabadi Media, eshicilela iphephandaba iBayede nephephandaba-uBukhosi.
Scroll To Top