Now Reading
Luthathe elinye iqxathu elepulazi lakwaDimba
Dark Light

Luthathe elinye iqxathu elepulazi lakwaDimba

SELUNGENA kwelinye igiya udaba lwendoda yaKwaDukuza ekhala ngokuqolwa udedangendlale wepulazi lakubo nguMasipala waKwaDukuza. Lolu daba selungenelelwe nayinhlangano emele amalungelo omphakathi, iRight2Know (R2K) ethi izilungiselela ukubamba ukhukhulelangoqo wombhikisho ozobe uqondiswe kulo Masipala.

NguMnu uNapoleon “Nje” Dimba  osesele yedwa ezinganeni zakwaDimba eziphilayo owabikela iR2K ukuba imelekelele ngenxa yokuthi ubesehambe kwaguga izicathulo engalutholi usizo ngepulazi lakubo eliqhwagwe nguMasipala waKwaDukuza. Ngokusho komdidiyeli weR2K KwaZulu-Natal, uNgidi isizathu sokuhlela lokhukhulelangoqo wemashi yingoba bedinwe yisenzo seMeya kaMasipala waKwaDukuza, uMnu uRicardo Mthembu sokubadlala umacashelana ngodaba lwepulazi lomndeni wakwaDimba. “Kusukela ngomhla zili-13 kuMbasa ngowezi-2017 iMeya yethembisa ukuthi izobiza umhlangano ophuthumayo nomkhandlu ukulungisa lolu daba, yaze yethembisa ukuthi ngeke aphele amasonto amathathu lolu daba lungasombululiwe,” kusho uNks uNgidi.

UNks uNgidi uqhuba uthi: “Ngemuva kokuphela kwamasonto amathathu ngilithintile iHhovisi lakhe ukuthola ukuthi kungabe kuqhubekani, kuthiwa akekho uphesheya kwezilwandle.” “Ngiphindile ngafona emasontweni amabili edlule wathi asibuye sixoxe ngoba usematasa nezindaba zokhetho lokuchibiyela lwaseNquthu. Uma sengimthinta futhi ngesonto eledlule umsizi wakhe usethi manje umatasatasa namaulungiselelo okubhala izivivinyo zakhe,” kuqhuba uNks uNgidi oqhuba athi umsizi weMeya uthe kungcono bamthumelele  umbiko ngobhalonyazi. “Wethembise ukuthi nakanjani ngeke liphele isonto bengaphendulile kodwa lize laphela kungekho mpendulo. Manje abasalubambi ucingo lwethu okukhombisa ukuthi le Meya idlala umacashelana ngalolu daba. Manje ukuyikhombisa ukuthi asisineki ngaloludaba sibona kungcono sivele sihlele umbhikisho ozoqondiswa ngqo emaHhovisi ale Meya ukuyokwethula izikhalo,” kuqhuba uNks uNgidi.

UDimba uthi ubevele azi ukuthi uMnu uMthembu uzidlalela ngabo uma ethi lolu daba uzolusukumela engakapheli amasonto amathathu. “Buka manje sekuyophela amasonto ayisithupha engakabuyi. Kube kungasekona okukuqala engikhohlisa,” kusho uDimba. IBAYEDE ibike kabanzi ngodaba lukaDimba obeyimpunyela yaseGroutville ogcine esesekubhaceni ngenxa yezinsongo zokusocongwa. UDimba wabikela iBAYEDE nyakenye ukuthi  sekuphele iminyaka akhishwa epulazini lakubo ekhishwa zikhulu zikaMasipala ezathi le ndawo sekuyindawo kaMasipala. Eyizeka indaba uDimba uthi wayalelwa zikhulu zikaMasipala waKwaDukuza ukuba aphume aphele epulazini lakubo iKwaDimba Farm ngoba zithi manje le ndawo uMasipala usuyihlelele ukuba wakhele kuyo umphakathi  izindlu zomxhaso nokuyindlela yokukhulisa ilokishi lendawo i-Aldinville.

See Also

Ngokusho kukaMnu uDimba uthi lezi zikhulu zathi le ndawo sekungekamasipala ngoba uMasipala wayinikelelwa nguMnyango Wezomhlaba eMgungundlovu. “Ngashaqeka ngesikhathi izikhulu zakwaMasipala zingitshela ukuthi angikhohlwe yile ndawo yakithi ebesilima kuyo umoba ngoba uMasipala usunanetayitela layo ekubeni kwaziwa kahle ukuthi selokhu kwathi nhlo leli yipulazi lasekhaya lomoba,” kusho uDimba. IBAYEDE inayo incwadi eyabhalwa nguMqondisi woMnyango wakwaLand Affairs KwaZulu-Natal uMnu uPetrus Mduduzi Shabane nalapho ayeqinisekisa khona  ngokufakwa kwesicelo sokuba kwakhiwe ilokishi epulazini lakwaDimba elingu-ERF 2840 Groutville, Registration FU, eliKwaDukuza Municipality, esifundeni iKwaZulu-Natal, elingamahektha angama-39,5914.

Le ncwadi kaMnu uShabane isayindwe umhla zili-13 kuMasingana ngowezi-2003 eMgungundlovu. “Kwale noma ngithi ngikhulumisana neMeya yaKwaDukuza, uMnu uRicardo Mthembu nayo iyangichitha. Ngikhulumile futhi neMeya yeLembe uSiduduzo Gumede ukuba angelekelele njengoba yena elwazi kahle udaba lwasekhaya njengoba sakhula ndawonye futhi sifunda ndawonye naye akakaze angisize,” kuqhuba uDimba. Ngesikhathi IBAYEDE ikhuluma noMthembu wakuqinisekisa ukuthi uyalwazi udaba lwepulazi lakwaDimba waze wathi uhlela umhlangano nabakwaLand Affairs ukuba babanikeze imininingwane ngokuthi leli pulazi lafika kanjani kwaMasipala. “Yebo lukhona ulwazi lokuthi lathathwa ngokohlelo lwe-expropriation. Nathi kusiphatha kabi ukuthi sekuzobukeka sengathi thina baholi sinezinhloso zokudla izindawo zabantu kanti akunjalo,” kusho uMthembu.

Scroll To Top