Now Reading
INingizimu Afrika namakhomishana angumlibe
Dark Light

INingizimu Afrika namakhomishana angumlibe

Amakhomishana akuleli abukeka evikela uhlangothi olungafanele ludliwe izimbovana futhi abe engakhombisi ukuthi udosi lwawo luntinyela ngakuphi

 

ININGI lezakhamuzi zakuleli zilindele ukuba uMengameli wezwe uMnu uJacob Zuma amemezele ikhomishana ezophenya phakathi kokunye ukulungela noma ukungalungeli umsebenzi kukaKhomishana wamaphoyisa kuzwelonke uJenene uRiah Phiyega. Lokhu kulandela izincomo ezenziwa iKhomishana kaFarlam eyayiphenya ngokwakwenzeke eMarikana eyasungulwa mhla zingama-23 kuNcwaba 2012. Ngesikhathi sisalindele isinqumo sika Mengameli kololu daba akesibheke emumva sibone ukuthi ngempela asiyisaphi la makhomishana ophenyo angapheli. Kubalulekile ukuba siwafakele izibuko ngoba kuleli siba nekhomishana emva kwenye kanti adla izigidi zamarandi aphinde asuse umsindo ezinhlakeni ezahlukene zomphakathi. Engabe la makhomishana ayazifeza yini izinhloso zawo? Engabe akhelwa ukuvumbulula ukungenzi kahle maqede kulungiswe noma nje amaqhinga okukhohlisa umphakathi bese kukhishwa izinqumo ezivuna abathize abakhethekileyo? Mhlawumbe umbuzo obaluleke kakhulu othi, ngabe amakhomishana lawa awukusentshenziswa kwezimali zomphakathi okukhaliphile?   

Kuleli laseNingizimu Afrika ikhomishana yophenyo ingakhiwa uMengameli wezwe elandela iSigatshana 84 (2) (f) somthethosisekelo wezwe kanti alawulwa kakhulu uMthetho WamaKhomishana Ophenyo owashaywa ngonyaka we-1947. Kanjalo noNdunankulu bezifundazwe banawo amandla okwakha amakhomishana ophenyo noma nje engenawo  amandla atheni njengoba sabona uNkk uHelen Zille eyakha eyayithintene nokusebenza kwamaphoyisa eKhayelitsha kanjalo sabona nemizamo yalowo owayenguNgqongqoshe wamaPhoyisa uMnu uNathi Mthethwa ezama ukumvimba. Umlando obhalwe phansi ukhomba ukuthi amakhomishana ophenyo kuleli into endala njengoba ekhona amakhomishana ayesethula imibiko yawo ngowe-1883 kanye nangowe-1905 eKoloni. Okugqama kakhulu ukuthi ezikhathini eziningi ayakhelwa ukuthethelela izinyathelo ezithathelwe abaphikisana nombuso noma ukukhombisa ukuthi izinhlaka zombuso azinacala. Lokhu kuqinisekiswa inqwaba yezibonelo zamakhomishana ophenyo angazuzi lutho olutheni ngaphandle kokuveza amandla kanye nokuba ‘msulwa’ kwezinhlaka zombuso.

Ikhomishana eyayiphenya ngezibhelu zazeSoweto ngowe-1976 eyayaziwa ngeKhomishana kaCillie iyisibonelo esihle sekhomishana eyayakhelwe ukuthethelela izenzo zezinhlaka zombuso. Emva kweminyaka emithathu ikhomishana yakhiwa yakhipha umbiko owathethelelayo amaphoyisa ngesenzo sawo sokudubula abulale aphinde alimaze abafundi ababebhikisha. Umbiko waphinde wathi isibhicongo sokudubula saba yizithelo zikasathane ezatshalwa yibo ababhikishi uqobo. Kuzokhumbuleka ukuthi lo mbhikisho owaphenduka isibhicongo wawuhlelwe abafundi ngoba bephikisana nokuthulwa kolimi lwesiBhunu njengolimi lokufunda ezikoleni. Kwathi ngowe-1990 kwakhiwa iKhomishana kaHarms eyayiphenya ngokuthinteka kwamaphoyisa namasosha kukahulumeni wobandlululo ekulekeleleni omashayabhuqe ezindaweni ezifana noVlakplaas. Umbiko wekhomishana wathi abukho ubufakazi obukhomba ukuthi izinhlaka zombuso ziyathinteka ezenzweni zomashayabhuqe. Umbiko nokho owaphambana kakhulu nokwavela ngaphambi kweKhomishana YaMaqiniso NokuBuyisana eyakhiwa kamuva.

Nangaphansi kombuso wentando yeningi lo mkhuba wokwakhiwa kwamakhomishana ophenyo angathi shu uqhubekile. Kwamanye amaningi sabona ukwakhiwa kweKhomishana kaHefer ngowezi-2004 ngaphansi kukaMengameli uThabo Mbeki. Le khomishana yayakhelwe ukuphenya izinsolo zobumpimpi ezazibhekiswe kowayeyinhloko yezokushushiswa komphakathi uMnu uBulelani Ngcuka. Izinsolo zazenziwe uMnu uMac Maharaj kanye noMnu uMo Shaik, babesola okaNgcuka ngokuba impimpi ngesikhathi sobandlululo. Khepha ikhomishana yamthola engenacala lokuba impimpi yobandlululo lo okaNgcuka. Lokhu kwaba ukuhlanzeka kwegama lesikhulu esiphezulu sikahulumeni nokugqemeka engeqiwa ntwala kwabaphikisana nawo. Kuzokhumbuleka ukuthi uMnu uMac Maharaj noMnu uMo Shaik babethathwa njengabalandeli abakhulu bakaMnu uZuma owayebhekene ngeziqu zamehlo noMnu uMbeki.

Enye ikhomishana eyakhiwa nguMnu uMbeki kwaba iKhomishana kaDonen ngowezi-2006. Le khomishana yakhelwa ukuphenya ukuthinteka kukaMnu uKgalema Motlanthe noMnu uTokyo Sexwale ehlazweni lokunikezelana ngokudla no-oyela ezweni lase-Iraq elalikhungethwe izimpi. Ngaphezu kokuba ikhomishana yawenza ngowezi-2006 umsebenzi wayo, umbiko waze wadedelelwa umphakathi emva kweminyaka emihlanu kulandela umbango omude ezinkantolo ngabamaphephandaba ababewufuna uphumile umbiko. Ekuphumeni kwawo umbiko waphuma usukhishwa uMnu uJacob Zuma kwazise kwabe sekunguye uMengameli. Umbiko wawungaqukethe lutho olutheni ngaphandle kokukhipha uMnu uSexwale noMnu uMotlanthe phambili. Ukuphuza kwawo ukuphuma nokungabi nemininingwane eminingi kwenza amaqembu aphikisayo asole uhulumeni ngokukhipha umbiko ‘osudokoteliwe’. Kwabikwa ukuthi ngaphezu kokuba umbiko wabakhipha phambili laba ababili babengeneme ngokuthi umbiko wagcina ukhishelwe umphakathi.

See Also

Amakhomishana ophenyo abesematheni muva nje kube iKhomishana kaFarlam yezibhelu zaseMarikana kanye neKhomishana kaSeriti ephathelene nokuthengwa kwezikhali. Ikhomishana kaFarlam ibe nezinkinga eziningi yona uqobo lwayo. UMengameli okunguye oyakhile naye uphinde abe ingxenye yabathintekayo ezinsolweni zenkohlakalo kulandela isivumelwano sokuthengwa kwezikhali ngelakuleli. Kuphinde kwabonakala kunokusula kwamalungu ayo ikhomishana, izinsolo zokuchema kukasihlalo wayo iJaji uWillie Seriti kanye nokungasetshenziswa kahle kwezimali. Nakhu namanje iKhomishana kaFarlam iphuma nombiko oncoma ukuthi kube nenye ikhomishana maqede yakhipha phambili uSekela Mengameli wezwe okungumkhuba esilokhu siwubone njalo ukunqoba kwezinhlaka zombuso kumakhomishana.

Kuwona onke amakhomishana ophenyo akhiwayo okugqamayo ngawo ukuthi wonke alendelwa umsindo omkhulu ngemumva kanye nokunqoba kombuso ngaso sonke isikhathi. Isishoshovu esaziwayo esiphikisana nohlelo lokuthengwa kwezikhali elakuleli uTerry Cawford-Bowne wachaza amakhomishana njengezindawo zokupaka amazambane ashisayo aze aphole. Akwaziwa mbantshi kujiya ngokuthi koze kube nini elakuleli lithembela kumakhomishana ophenyo ukupholisa amazambane ashisayo njengoba ebaselwa nsukuzonke nje. Uma kuqhutshekwa kanje nala makhomishana akusekude kakhulu phambili.

Scroll To Top