Now Reading
UMkhosi woMhlanga ususeMome
Dark Light

UMkhosi woMhlanga ususeMome

Kulindeleke amakhulu ngamakhulu ezintombi eziliqhamukisa kulo lonke

 

NJALO ngonyaka izintombi noZulu wonkana baphuma ngothi lwabo baphikelele eMkhosini woMhlanga eSigodlweni eNyokeni lapho ISILO Samabandla sisuke sizohalalisela futhi siyale izintombi ezisuke zisazigcinile ekuzihlonipheni nokuzithiba. Kunjalo nakulo nyaka.

Lo Mkhosi usuyingxenye enkulu yemicimbi yamagugu esizwe kanjalo nokuheha izivakashi zakwezinye izifundazwe nezakwamanye amazwe ezibuthelana kwaNongoma zizozibonela lo ndabuzekwayo woMkhosi. Akungabazeki ukuthi leli cece liyisithombe esibeka bha ukuthi ukukhangisa iKwaZulu-Natal njenge “Kingdom of the Zulu” akulona iphutha. Kuyiqiniso futhi ukuthi lo Mkhosi usengenza lukhulu kunokuba yizinsuku zokubuthana kwezintombi nokuheha izivakashi kuphela.

Iningi lihlale lizibuza ukuthi ngabe abanjani amalungiselelelo ezintombi ezisuke zizophikelela kwaNongoma. Ucwaningo ngalo Mkhosi kanye namalungiselelo awo luveza ukuthi lona ngumsebenzi wothando nodinga umuntu onesineke nothando lwamasiko.

Amatshitshi afika eMkhosini woMhlanga eNyokeni esezilungiselele kakhulu. Okokuqala la mantombazane ngasuke esekhulile, eseyibonile inyanga, ageza. Yonke imininingwane neziyalo eziqondene nokuya kwawo enyangeni isuke seyenziwe emakhaya lapho esuka khona. Okwesibili, lawa ngamantombazane asuke esefundisiwe ngabadala besifazane – ogogo nonina – ngokuthi kusho ukuthini ukukhula noma ukuya kwawo enyangeni. Kudingeka aziphathe kanjani kusukela kwenzeke lokho?  Miphumela mini emihle nemibi engenzeka ngenxa yaleso sigaba asengene kuso?

Ukuhlolwa kwamatshitshi

Ngaphambi kokuya eMkhosini woMhlanga koMkhulu amatshitshi ayahlolwa ezifundeni zombuso wobukhosi bakwaZulu asuka kuzo. Lokhu kungukwenza isiqiniseko sokuthi akukho osekwake kwaphazamisa isibaya somnumzane nokuthi kungagxambukeli amantombazane angasagcwele avele phambi kweNgonyama.

Ukuhlolwa kwezintombi akukaze kube yimpoqo kodwa kuba yintshisekelo nogqozi lwawo amatshitshi ukuba ahlolwe.

Kungukuhamba ezinyathelweni zokhokho bawo amatshitshi nabo bonke abantu besifazane. Abantu besifazane abawahlolayo ngabantu abawuthandayo nabawaziyo umlando, amasiko, nempatho yabesifazane KwaZulu.

Okulandela le mininingwane kuba ukuyokha umhlanga ozokwethulwa eSigodlweni phambi kweNgonyama ngosuku loMkhosi.

Abesifazane abadala kuzo zonke izindawo basuke beqikelele kakhulu ukuthi amatshitshi awabi luvanzi kodwa enza konke ngokuyalelwa nenhlonipho yokuziphatha ngobuqotho.

Okwenzekayo kuthathwa njengezifundo ezinzulu zokuqeqesha amatshitshi mayelana nokuziphatha kwabesifazane abakulelo zinga kusukela endulo.

Izifundo sekufikwe komkhulu

Ngosuku olubekiwe wonke amatshitshi agcina efikile koMkhulu, eseyinhlanganisela yazo zonke izifunda zombuso wobukhosi bakwaZulu.

Kuphinde kunikezwe izifundo zokuziphatha ngobuqotho nezimilo ezinhle kubantu besifazane. Endulo kwakukhonjiswa amantombazane angamatshitshi ukuthi nxa eseqomile esengene ebuqhikizeni kudingeka asome kanjani?

Itshitshi lalingasonywa kodwa kusonywa kuphela lelo eseliqomile labongwa layalwa yiqhikiza linesoka lalo ngokuziphatha nxa beya ocansini. Kwakuqala lapho ukusoma entombini esiyiqhikiza. Ukusoma kwakungasho ukumekeza intombazane njengomfazi oganileyo. Ngisho ngabe intombi isiyalotsholwa isiyingoduso, yayingamekezwa.

Esikhathini esiphila kuso esikhungethwe ngukubhebhetheka kwesifo sengculaza, izifundo ezinikezwa amatshitshi seziyakugcizelela ukuthi ucansi olungaphephile lungukufa uqobo, zikhumbuze amatshitshi ngendlela okhokho bawo ababeziphatha ngayo.

Akusagcizelelwa kuphela ingozi yokukhulelwa. Ukunikeza lezi zifundo kwenziwa yibona abesifazane kuze kubandakanye ngisho amakhosikazi angonina bayo iNgonyama.

Kubaluleke ngani ukuya eMhlangeni?

Phakathi kwamasiko kaZulu, kunemikhosi egqugquzela inhlonipho nokuziphatha ngokwezigaba zabantu.

UMkhosi woMhlanga ngomunye waleyo ebatshazwayo umhlaba wonke ngeqhaza elisemqoka ekukhulisweni kwamantombazane aze afinyelele esigabeni sokukwazi ukuthatha izinqumo ezinqala ngempilo yazo.

Yileli qhaza elibanjwa wuMkhosi woMhlanga elenza leli siko libe ngundabizekwayo ezweni nasemhlabeni wonkana.

Uma ingane izalwa, isuke ingazi ukuthi yini enhle yini embi nezoyiholela Ophathe. Kungalesi sizathu-ke abadala baKwaZulu baqhamuka nezindlela ezicutshungulwe kahle zokukhulisa izingane zabafana nezamantombazane zize zifinyelele esigabeni sokuthatha isinyathelo sokugana nokuganwa zisaziphethe kahle.

Lezi zindlela zaholela ekutheni izintombi nto zithutheleke ngothi lwazo koMkhulu uma iNgonyama izibizela ukuzokhombisa isizwe nomhlaba wonke ukuthi busaphelele ubuntombi bazo. Lena ngenye yezindlela zokwakha isizwe esiqotho, esihloniphayo nesinesisekelo sempilo yobuntu. Kulesi sikhathi sanamuhla sokuguquguquka kwezinto nomthelela omkhulu wempilo yabaseNtshonalanga nokudlondlobala kobuchwepheshe, sekulukhuni kubazali ukukhulisa abantwana ngendlela yesintu.

Izinga lokungahloniphi kwezingane seliphezulu kakhulu, zilahlekelwe nawulimi lwazo zasebenzisa olwabezizwe nokwenza zikhohlwe yinhlonipho yakwabo. Njengoba uMkhosi woMhlanga wenziwa minyaka yonke kanye ngonyaka, amagosa ezintombi asuke eziyala, ezikhulisa ezikhombisa nendlela yesintu yokuphila.

Ukuya eMkhosini woMhlanga kusuke sekuwukugabisa nje nokukhombisa isizwe neNkosi yazo.

Lokhu kukodwa nje kuyayikhuthaza intombi nto ukuthi iqhubeke nokuziphatha kahle ukuze unyaka nonyaka ibone iNgonyama.

Intombi ehlolwayo iyakwazi ukuqinisekisa uyise ukuthi uzozithola zonke izinkomo zakhe ziphelele kuhlanganisa nekanina.

Njengoba uhulumeni nomphakathi bekhala ngokudlondlobala kwezinga lokukhulelwa kwentsha, nobhubhane lwesifo ingculazi negciwane laso lingehli, mancane kakhulu amathuba okuchaphazeleka kwentombi ehlolwayo njengoba yona ingazihlanganisi nemikhuba eholela kulokhu kulingeka.

Intombi ehlolwayo ikwazi ukuhamba ikhululeke ngisho naphakathi kwezinsizwa inganqeni ukutshela isesheli ukuthi asizibambe ziqine futhi ilindele ukuzishaya ziphelele.

Ngisho nezinsizwa ziye zibhudle izihlangu zazo zivunule ziyobeka amabili amathathu ezintombini zoMhlanga ngoba zinesiqiniseko sokuthi zizothola izintombi ezinesimilo.

Lihle ngalokho leli siko likaZulu ngoba alikugqugquzeli ukuphoxa kodwa lakha ukuzigqaja kwesizwe soPhunga noMageba.

Uyothi wabonani wena ntombi eyakhula ingakaze iye eMhlangeni?

Ukufundisana amaculo oMkhosi woMhlanga

Kunamaculo aculwa ngamatshitshi phambi kweNgonyama yamaZulu. La maculo kuyafundiswana ngawo ukuze nxa sekuphambi kweNgonyama wonke amantombazane akwazi ukuwacula.

La maculo aculwayo alula ukuwafunda.

See Also

Amagama awo aqondene nokuzigqaja ngokuba ngamaZulu neNgonyama yawo. Kuba khona oqalayo ocula abe yedwa abanye belalele bese bevuma njalo besho into eyodwa.

Lokhu kwenza ukuba amaculo amaZulu afundeke kalula ngisho kumuntu oqalayo ukuwezwa.

Ngokulandela inhlonipho  yamaZulu, ngamatshitshi angabaNtwana baseNdlunkulu ema emgqeni ophambili nxa sekuculwa phambi kweNgonyama kulandelanwe emigqeni ngokwamazinga.

Amatshitshi avunula izigege, onomndindi nezingcubula, okukhombisa ukuzigqaja kwawo ngemizimba yawo.

Amabele awembozwa ngalutho ngoba lokho kwakungelona isiko lamaZulu.

Emakhanda amatshitshi azicwala ngobunono izinwele amanye ashaye impithi, namagoda okuyizindlela okwakuqhinwa ngazo sisazinze eNkabazwe ye-Afrika. Ezinyaweni akugqokwa lutho.

Amabutho asingethe iNgonyama

Noma uMkhosi woMhlanga kwaziwa ukuthi uqondene nabantu besifazane, aba khona amabutho ambalwa abesilisa akhapha iNgonyama uma isiya enkundleni lapho amatshitshi azogubha khona uMkhosi woMhlanga phambi kwayo.

Wonke amaZulu esilisa azokwethamela uMkhosi woMhlanga kudingeka avunule kwazise nayo iNgonyama isuke ivunule iphelele.

Ngakho-ke amabutho aphatha izihlangu zawo, amawisa nezinduku angene neNgonyama enkundleni kuhutshwa amahubo akwaZulu.

Ngenxa yokubaluleka koMkhosi woMhlanga esizweni samaZulu, akudingekile izivakashi eziphuma emazweni aphesheya naseNingizimu Afrika, zilulaze uMkhosi ngokungena emigqeni yezintombi ezigubhayo zithathe izithombe ngendlela engahlelekile.

Lokhu kuyabaphazamisa abagubhayo kululaze nawo uMkhosi woMhlanga kuwenze kube sengathi uyithuba lokwenza amafilimu, hhayi ukwakha isizwe.

Enkulumweni yayo iNgonyama iye income ukuziphatha ngobuqotho kwezintombi zakwaZulu nokwazisa imvelaphi nokuhlonipheka kwesizwe samaZulu. Ngenxa yempi yesifo sengculaza esesibulele abantu abaningi, iSILO samaBandla Onke sesiye sigcizelele kakhulu ekutheni ukuziphatha ngobuqotho kwezintombi eziyizimbali zesizwe kungasiza ukwelekelela ekunciphiseni ukufa kwabantu okudalwa yingculaza.

Ngale nkulumo iNgonyama isuke ingaqondile ukubukela phansi eminye imizamo yokulwa nalesi sifo.

Ukuqanjwa kwegama lebutho

Zonke izintombi ezigubhe uMkhosi woMhlanga phambi kweNgonyama, kwakuthi uma usuphethwa uMkhosi, iNgonyama iqambe igama lalelo butho lezintombi.  Ngakho-ke kusukela endulo izintombi zazibuthwa ngobuntanga njengawo amabhungu nawo ayenikezwa igama lebutho lawo ngemuva koMkhosi wokweShwama owawenzelwa khona koMkhulu.

Yingakho-ke kwakungenankinga uma amabutho esejutshwa ukuba agane ngoba kwakwaziwa ukuthi abuthwa nini, iminyaka yawo ithi mayilingane. Ukubuthwa okudalwa nguMkhosi woMhlanga negama elinikezwa ibutho lezintombi, kwenza izintombi zihlale zethembekile zize zigane zihamba ngeziyalo ezazithola eMkhosini woMhlanga zingafuni ukuba igama lebutho lazo lidicileleke phansi.

  • Olunye ulwazi lwethekelwe kuSolwazi uJabulani Maphalala noMntwana uThembi Ndlovu.
Scroll To Top