Now Reading
Olwe-FIFA luyingxenye yepolitiki yezemidlalo yamazwe ngamazwe
Dark Light

Olwe-FIFA luyingxenye yepolitiki yezemidlalo yamazwe ngamazwe

I-Melika kanye namazwe athize aseYurophu asemkhankasweni yokujeziza i-FIFA

ISwiterland laziwa njengendawo enokuthula  ngoba kwipolitiki yomhlaba kawuzwa ngalo lapho izikhondlakhondla zamazwe zidudulana. Empeleni lelizwe lidube kakhulu kulabo abatshala izimali ngoba iZurich okuyidolobha elikulelizwe laziwa njengesizinda sezamabhange nezimali. Kukulelizwe lapho inhlangano yomhlaba yebhola iFédération Internationale de Football Association (FIFA) izinze khona. Lenhlangano inamahhovisi awubukhazikhazi  nokugqame bha ukuthi iFIFA le iyinhlangano yomacaphuna kusale. Amazwe angaphansi

Lokhu akumangalisi ngoba iFIFA inguhulumeni webhola nokuyinto esiqale ukuwanenga amanye amazwe.  Amandla alenhlangano phezu kwamazwe uwabona ngesikhathi sokusingathwa kwemindlalo yeNdebe yoMhlaba kunoBhujuzwayo. Njengoba kwagqama mhla lemidlalo iseNingizimu Afrika,  kusuke kuyiFIFA eshaya imithetho kusuko kweyokuthi yini ekhangiswayo kuya ekuphoqeni amazwe ukuba abe nezinkantolo eziyisipesheli ezizoshushisa labo abaphula imithethom hayi yezwe kepha ye FIFA ngesikhathi semidlalo.

Amandla alenhlangano akwazi ukwenza izwe libeke eceleni izinkinga zansuku zonke zabantu kunalokho likwazi ukusebenza ngesivinini ukuqinisekisa ukuthi iFIFA ikuthola konke ekufunayo.  Ngowezi-2010 iNingizimu Afrika yakwazi ukuqoqa imali yokwakha izinkundla zikanokusho zebhola into uhulumeni ehlulekayo uma sekufika ekuqoqeni izimali zengqalasizinda kanye nokwakhela amantu izindlu. Lokhu kubonakele futhi nasezweni lase Brazili lapho kuthe abantu bakhona bekhala ngezidingo kepha uhulumeni yena, ephoqwa yiFIFA wakha ingqalasizinda ye Ndebe yoMhlaba abantu basala bebhikisha.

Okunye okubukeka kudalela  iFIFA isigcwagcwa kwabanye abantu kanye namazwe yimithetho yezokuhweba eyakhelwe ukuvuna yona incishe osomabhizinisi bendawo, kokunye ingagqizi qakala nemithetho ekhona.   Lokhu kucace bha ngesikhathi lenhlangano ishayela amazwe umthetho walokho okumelwe kube yisiphuze ezinkundleni ngesikhathi semidlalo.  ENingizimu Afrika kwaba nomdonsiswano phakathi kwabaxhasi be FIFA i- Anheuser –Busch InBev abangabaphisi be-Budweiser beshaya phansi ngonyawo ekuthini kube khona omunye ubhiya ophuzwayo ezinkundleni. Lokhu kwenza abakwa SABMiller bangaliboni elidlalayo ezweni lapho bekhonya khona ngoba iFIFA isishilo . Ukufihla ukuphoxeka iSAB Miller yagcina isingenela umkhankaso othi iBudwiser ingabaxhasi nobhiya osemthethweni kepha bona bangosokhaya empeleno okwakuyinto engathi shu nxa  kufika ekusondelaneni neFIFA nokukhangisa. Kanti kwelase Brazil iFIFA yaguqula umthetho owawushaywe kuleliyazwe ukuthi ubhiya kawungeni ezinkundleni. Lapha uFIFA watshela elaseBrazili ukuthi alishisthe umthetho ngoba uzophazamisa abaxhasi bakhe, nembala okunye sekungumlando.  Lawa ngamandla eFIFA ehholwa ngu Mnu Joseph S. Blatter, odume ngelikaSepp Blatter.

Akuyona imfihlo ukuthi yiningi imali echithwayo kanye naleyo eyenziwayo ngemidlalo yeFIFA.  Ongoti bavame ukuhlawumbisela ukuthi amalungiselelo okuhlanganisa nokulungiswa nokwakhiwa kwezinkuldla kwenza lomsebenzi ucele ku $11 wamabhiliyoni.  Izwe elisuke lisingethe imidlalo liyazuza nalo ngezokuvakasha. Ezweni lase Brazil kwahlawunjiselwa ukuthi abavakashi abatheleka kuleliyazwe babengaphezu kuka 3.7 million. Lenhlangano yesekwa zihlwele zabaxhasi abanamagama aphezulu, phakathi kwawo kukhona uCoca-Cola, iVisa, uMcdonald, abakwaAnheuser Busch, nabakwaAdidas.  Lokhu kuyenza lenhlangano ibe ngehamba phambili emhlabeni.

Ilumbo lidle umninilo

Ukugasela kwabaphenyi nokuboshwa kwezikhulu zalenhlangano osukwini olwandulela ukuqala komhlangano wayo wonyaka kube yinto eshiye imibuzo eminingi, kanti futhi kube nokuhumusha okwahlukene ekuthini yini kube nbjalo. Okokuqala kubeke lenhlangano ehlazweni ngoba esikhundleni sokuthi kukhulunywe ngomhlangano kanye nokhetho olube khona , into esisematheni wudaba lokugasela kwabaphenyi. Okwesibili, kushiye imibuzo ukuthi kungani labaseshi belinde ukugasela ngosuku abagasele ngalo. Lapha umunwe ukhomba amazwe athize aholwa yiMelika kanye nenhlangano yebhola yase Yurophu engamfuni nalapho ehambe khona uMnu Blater.

Kunengxenye yabantu ngaphakathi nangaphandle kuFIFA abakholwa wukuthi ukugasela lokhu bekunezinhloso ezithize, enye yazo ukwehlisa isithunzi salenhlangano kanye nomholi wayo uMnu Blatter. Lokhu kuthiwa bekwenzelwa ukuba izinto zibe lula kwimbangi yakhe uMtwana Ali bin al-Hussein obethwelwe ngeqoma yinhlangano yebhola yaseYurophu.  Nokho kubukeka sengathi ilumbo lindle umninilo ngoba uBlatter ugcine edle umhlanganiso ngamavoti ayi-133 kwangama-73 nokwenze u-al-Hussein aphonse ithawula emzuliswaneni wokuqala.  Lokhu kunqoba kukaBlatter kubukeka kuwathukuthelisile amanye amazwe njengoba sekunezinkulumo zokuthi kungenzeka ukuthi inhlangano yebhola yaseYurophu iphume inxiwa, izakhele eyayo ‘indebe yomhlaba’. Nokho lomqondo kubukeka unabo ubingozi ngoba lokho kusho ukuthi izwe laseJalimane okuyilo elingompetha lingase liphazamiseke kanti futhi okunye emazweni ayi-18 aseYurophu kuthiwa ayi-10 avotela uBlatter.

Okwenza kusolise ukuthi impela ukugasela lokhu bekunezinhloso ezithize, abaholi abathize bamazwe bese bevele bethi kahambe uBlatter. Omunye walaba baholi nguNdunankulu waseBrithane uMnu David Cameron owaliphimisa elokuthi “kuhle uBlatter ahamba kungekudala”.  Kanti naye uBlatter kamile ngoba lapho ethola khona ithuba uyazibuyisa izinduku.  Enkulumeni ayethule emhlanganweni weFIFA ngesonto eledlule ukuvezile ukuthi konke lokhu yisijeziso nje ngoba amalungu angama-24 eFIFA avota ngenye indlela. UBlatter uthe: “Basola umgunyathi kwimiphumela yeNdebe yoMhlaba ka-2018 kanye no-2022. Ukuba ngo Zibandlela 2012 lapha eZurich invilophu yaveza amanye amazwe ngabe kasikho kuenkinga esikuyo namuhla” .

Lapha kube sobala ukuthi amazwe lawa akhuluma ngawo yiMelika kanye neNgilandi akhala ngaphansi. INdebe yoMhlaba ka-2018 iseRashiya kanti eka-2022 yona isezweni laseQatar. UMengameli waseRashiya uPutin naye wakhwela wadilika kwelaseMelika nalisole ngokuthi  konke lokhu okwenzakalayo yimizamo nje yelaseMelika yokuthi kubuyekezwe isinqumo sokunika izwe lakhe iNdebe yoMhlaba.

See Also

Esinye isono seFIFA kaSepp Blatter

NJENGAWO wonke umuntu, uMnu Sepp Blatter unamaphutha akhe. Waziwa njengomuntu ohole iFIFA iminyaka eminingi noyenzele inzuzo enkulu. Ekwenzeni kwakho njalo baningi abakhalayo kusuka komengameli bamazwe, izakhamuzi kanye nosomabhizinisi.

Lena yindoda elaziyo ibhizinisi lebhola nosekwenze iNdebe yoMhlaba yebohola yama yibhizinisi okulikhuni ukuncintisana nalo. Lesi kwabanye yisono. Esinye isono uBlatter asolwa ngaso kakhulukazi ngamazwe aseNtshonalanga isinqumo asithathayo sokuzungezisa iNdebe yoMhlaba ingangcini nje emazweni aseNtshonalanga.

Lokhu kwakusho ukuthi amazwekazi afana ne-Afrika nawo azohlomula. Lesi sinqumo sesihlomulise amazwe afana neNingizimu Afrika, neRashiya neQatar obekulikhuni ukucabanga ukuthi konje ayoke abe nethuba lokuthola ithuba kulelikhulunyaka.

Isinqumo esinjengalesi silimaza iminotho yamazwe aseNtshonalanga abede ezuza ngokuba khona kwalemidlalo. Kungakho iningi lala mazwe uBlatter enyama nambana. Nxa kubukwa okwenzeke ngesonto eledlule kusobala ukuthi lamazwe angenza noma yini ukumsusa uBlatter esikhundleni ukuze kubuyelwe emlandweni omdala lapho ekhonya futhi ekwazi ukulawula okwenzakalayo nxa kufuka ebhizinisini lebhola.

Scroll To Top